Nálezy loštické keramiky ve východních Čechách : příspěvek ke kontaktům východních Čech a severní Moravy

Title: Nálezy loštické keramiky ve východních Čechách : příspěvek ke kontaktům východních Čech a severní Moravy
Variant title:
  • Funde der Losticer Keramik in Ostböhmen : Beitrag zu den Kontakten Ostböhmens und Nordmährens
Source document: Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 525-537
Extent
525-537
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ČELAKOVSKÝ, V.-FRIEDRICH, G., 1948: Privilegia královských měst českých z let 1420 až 1526. Praha.

[2] Inventář Městského historického musea v Hradci Králové, MVČ HK.

[3] Kniha nálezů IV, MVČ HK.

[4] Seznam středověkých nádob, MVČ HK.

[5] SIGL, J.-FROLÍK, J., 1999: Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu na lokalitě Chrudim, Filištínská ulice čp. 37/I-40/I, MVČ Hradec Králové, př. č. 819/99.

[6] WOLF, O., 2002: K poznání hrnčířské produkce 13.-16. století v Chrudimi (Archeologický výzkum ve Filištínské ulici čp. 37/I-72/I). Nepublikovaná diplomová práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Ustav archeologie a muzeologie. Brno.

[7] DROBNÁ, Z., 1957: Loštické poháry, k otázce jejich datování a slohového zařazení, Český lid 44, 98-107.

[8] FROLÍK, J., 1989: Archeologické památky Hlinecká a Chrastecka. Hlinsko.

[9] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1998: Chrudim v pravěku a středověku. Obrázky každodenního života. Chrudim.

[10] GOŠ, V., 1978: Havelkovo muzeum v Lošticích. Katalog archeologické sbírky, Zprávy Čs. společnosti archeologické 20, č. 5, 134-165.

[11] GOŠ, V., 1983: Středověké hrnčířství v Lošticích (Pět let archeologických výzkumů města), Archaeologia Historica 8, 197-209.

[12] GOŠ, V.-NOVÁK, J., 1976 Počátky výroby loštické keramiky, Archeologický rozhledy XXVIII, 399-404.

[13] HEJNA, A., 1976: Archeologický výzkum hradu Vízmburka, Archaeologia historica 1, 177-186.

[14] HEJNA. A.-WOLF, V., 1970: Trutnovský nález loštické keramiky, Severní Morava XIX, 51-52.

[15] KUČA, K., 1997: Města a městečka v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. Díl II (H-Kole). Praha.

[16] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1969: Přehled typů loštické keramiky, jejich vývoj a datování, Vlastivědný věstník moravský XXI, 89-105.

[17] NEKUDA, V.-REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[18] PROSTŘEDNÍK, J., 1996: Předstihový výzkum na náměstí Českého ráje v Turnově, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 22, 50-70.

[19] PROSTŘEDNÍK, J., 2000: Dolní Štěpanice, okr. Semily, Výzkumy v Čechách 1998. Praha.

[20] WOLF, V., 1989: Archeologické výzkumy na Trutnovsku v letech 1966-1986 a jejich přínos k poznání dějin regionu, Krkonoše-Podkrkonoší VIII, 61-72. Trutnov.