Chov prasat ve středověku prizmatem stabilních izotopů uhlíku a dusíku

Title: Chov prasat ve středověku prizmatem stabilních izotopů uhlíku a dusíku
Variant title:
  • The breeding of pigs in the Middle Ages through the prism of stable isotopes of carbon and nitrogen
  • Schweinehaltung im Mittelalter im Prisma stabiler Kohlenstoffund Stickstoffisotopen
Source document: Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 167-183
Extent
167-183
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek rozšiřuje dosavadní poznatky o chovu prasat domácích (Sus domesticus) ve středověku, přičemž se zaměřuje především na výživu a režim krmení těchto pro středověkou ekonomiku významných hospodářských zvířat v odlišném sociálním prostředí a čase. V minulosti popsané výsledky archeozoologické analýzy jsou kombinovány se zjištěními plynoucími z analýzy dvou stabilních izotopů biogenních prvků – uhlíku a dusíku. Předmět našeho zájmu tvoří tři středověké lokality z území dnešní Prahy reprezentující širší časové rozmezí od 9. do 14. století. Srovnání výsledků s daty z raně středověkých lokalit, kde předpokládáme převažující extenzivní chov prasat, pomáhá blíže charakterizovat chovatelské strategie především ve vztahu k pražské raně středověké aglomeraci.
This contribution expands the existing information about the breeding of the domestic pig (Sus domesticus) in the Middle Ages, with emphasis on the nutrition and feeding regime of these farm animals so important for medieval economy, in different social environments and periods. Results of archaeozoological analysis published in the past were combined with findings from the analysis of two stable isotopes of biogenic elements – carbon and nitrogen. The research centred on three medieval sites in the territory of today's Prague spanning a broad chronological period, from the 9th century until the 14th century. The comparison of the results with data from early medieval sites where predominantly extensive pig breeding is presumed helps characterize breeding strategies, especially in relation to the early medieval agglomeration of Prague.
Note
Tento publikační výstup vznikl za podpory projektu Zvířata ve středověké Praze: archeozoologický výzkum a analýza stabilních izotopů (GAUK č. 208217) a projektu Zvířata ve středověkém městě. Archeozoologe a analýza stabilních izotopů (GAČR 18-10003S). Měření izotopové složení referenčních vzorků z Mikulčic a Roztok bylo financováno z prostředků projektu GAČR 17-01878S a projektu NEXLIZ CZ.1.07/2.3.00/30.0038.
Der vorliegende Publikationsoutput entstand unter Förderung des Forschungsprojektes Tiere im mittelalterlichen Prag: archäologische Forschung und Analyse stabiler Isotopen (GAUK Nr. 208217) und des Forschungsprojektes Tiere ind der Stadt des Mittelalters. Archäozoologie und Analyse stabiler Isotopen (GAČR 18-10003S). Die Messungen der Isotopenzusammensetzung der Referenzproben aus Mikulčice und Roztoky wurden aus Mitteln des Projektes GAČR 17-01878S und des Projektes NEXLIZ CZ.1.07/2.3.00/30.0038 finanziert.
References
[1] ALBARELLA, U. 2004: Meat production and consumption in town and country. In: Town and country in the middle ages: contrasts, contacts and interconnections 1100–1500 (Giles, K.–Dyer, C., edd.), 131–148. Leeds.

[2] ALBARELLA, U. 2006: Pig husbandry and pork consumption in medieval England. In: Food in Medieval England, Diet and Nutrition (Woolgar, C. M.–Serjeantson, D.–Waldron, T., edd.), 72–87. Oxford.

[3] ALBARELLA, U. et al. 2007: Albarella, U.–Manconi, F.–Vigne, J. D.–Rowley-Conwy, P., Ethnoarchaeology of pig husbandry in Sardinia and Corsica. In: Pigs and humans. 10,000 years of interaction (Albarella, U.–Dobney, K.–Ervynck, A.–Rowley-Conwy, P., edd.), 285–307. Oxford.

[4] ASHBY, S. P. 2002: The role of zooarchaeology in the interpretation of socioeconomic status: a discussion with reference to Medieval Europe, Archaeological Review from Cambridge 18, 37–59.

[5] BALASSE, M. et al. 2018: Balasse, M.–Cucchi, T.–Evin, A.–Bălăşescu, A.– Frémondeau, D.–Horard-Herbin, M. P., Wild game or farm animal? Tracking human-pig relationships in ancient times through stable isotope analysis. In: Hybrid Communities Biosocial Approaches to Domestication and Other Trans-species Relationships (Stépanoff, C.–Vigne, J.-D., edd.), 81–96. Abingdon – New York.

[6] BALOGHOVÁ, R. 2010: Archeozoologie tří vrcholně středověkých městských parcel v Chrudimi – Hradební ulici. Nepubl. diplomová práce, Katedra zoologie, PřF JU, České Budějovice.

[7] BLÁHA, J. 2000: Archeologické a archeozoologické poznámky ke stravování olomouckých Slovanů v předvelkomoravském období (konec 7. a počátek 9. stol.), Střední Morava 10, 66–73.

[8] BLÁHA, J. 2000a: Několik úvodních poznatků a reflexí k jídelníčku olomouckých Slovanů v období Velké Moravy, Střední Morava 11, 103–109.

[9] BLAIR, R. 2007: Nutrition and feeding of organic pigs. Trowbridge.

[10] BOCHERENS, H. 1992: Biogéochimie isotopique (13C, 15N, 18O) et paléontologie des vertébrés: applications à l'étude des réseaux trophiques révolus et des paléoenvironnements. Nepubl. disertační práce, Université Paris IV, Paris.

[11] BOCHERENS, H.–DRUCKER, D. 2003: Trophic level isotopic enrichment of carbon and nitrogen in bone collagen: case studies from recent and ancient terrestrial ecosystems, International Journal of osteoarchaeology 13, 46–53. https://doi.org/10.1002/oa.662 | DOI 10.1002/oa.662

[12] BOGAARD, A. et al. 2007: Bogaard, A.–Heaton, T. H.–Poulton, P.–Merbach, I., The impact of manuring on nitrogen isotope ratios in cereals: archaeological implications for reconstruction of diet and crop management practices, Journal of Archaeological Science 34, 335–343. https://doi.org/10.1016/j.jas.2006.04.009 | DOI 10.1016/j.jas.2006.04.009

[13] BOHÁČOVÁ, I. a kol. 1990: Boháčová, I.–Frolík, J.–Petříčková, J.–Žeglitz, J., Příspěvek k poznání života a životního prostředí na Pražském hradě a Hradčanech – Ein Beitrag zur Kenntnis des Lebens und der Umwelt auf der Prager Burg und in Hradčany, AH 15, 177–189.

[14] CRABTREE, P. J. 2010: Agricultural innovation and socio-economic change in early medieval Europe: evidence from Britain and France, World Archaeology 42, 122–136. https://doi.org/10.1080/00438240903430373 | DOI 10.1080/00438240903430373

[15] ČIHÁKOVÁ, J. 2017: Rotunda sv. Václava. In: Průvodce pražskou archeologií (Boháčová, I.–Podliska, J., edd.), 90–91. Praha.

[16] ČIHÁKOVÁ, J. 2017a: Vzpomínka na Ladislava Hrdličku v kontextu komplikovaných sídelních stratigrafií na pražské Malé Straně. In: Forum Urbes Medii Aevi 10/2 (Klápště, J., ed.), 232–239. Brno – Praha.

[17] ČIHÁKOVÁ, J. 2018: The Lesser Town of Prague in the Tenth and Eleventh Centuries. In: Moravian and Silesian Strongholds of the Tenth and Eleventh Centuries in the Context of Central Europe, Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 57 (Kouřil, P.–Procházka, R., edd.), 283–303. Brno.

[18] ČIHÁKOVÁ, J.–MÜLLER, M. 2006: Zpráva o nálezu rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze, ZPP 66, 100–116.

[19] DENIRO, M. J. 1987: Stable isotopy and archaeology, American Scientist 75, 182–191.

[20] DENIRO, M. J.–EPSTEIN, S. 1981: Influence of diet on the distribution of nitrogen isotopes in animals, Geochimica et cosmochimica acta 45, 341–351. https://doi.org/10.1016/0016-7037(81)90244-1 | DOI 10.1016/0016-7037(81)90244-1

[21] DRESLEROVÁ, G. 2018: Sociální a ekonomická stratifikace velkomoravského centra na základě archeozoologických analýz. Nepubl. disertační práce, ÚAM FF MU, Brno.

[22] DRUCKER, D. G. et al. 2008: Drucker, D. G.–Bridault, A.–Hobson, K. A.–Szuma, E.–Bocherens, H., Can carbon-13 in large herbivores reflect the canopy effect in temperate and boreal ecosystems? Evidence from modern and ancient ungulates, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 266, 69–82. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2008.03.020 | DOI 10.1016/j.palaeo.2008.03.020

[23] DVOŘÁKOVÁ, J. 2015: Zvieratá v miestach. In: Dvořáková, D. a kol., Človek a svet zvierat v stredoveku, 461–465. Bratislava.

[24] FRASER, R. A. et al. 2011: Fraser, R. A.–Bogaard, A.–Heaton, T.–Charles, M.–Jones, G.–Christensen, B. T.–Halstead, P.–Merbach, I.–Poulton, P. R.–Sparkes, D.–Styring, A. K., Manuring and stable nitrogen isotope ratios in cereals and pulses: towards a new archaeobotanical approach to the inference of land use and dietary practices, Journal of Archaeological Science 38, 2790–2804. https://doi.org/10.1016/j.jas.2011.06.024 | DOI 10.1016/j.jas.2011.06.024

[25] FRÉMONDEAU, D. et al. 2017: Frémondeau, D.–De Cupere, B.–Evin, A.–Van Neer, W., Diversity in pig husbandry from the Classical-Hellenistic to the Byzantine periods: An integrated dental analysis of Düzen Tepe and Sagalassos assemblages (Turkey), Journal of Archaeological Science: Reports 11, 38–52. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2016.11.030 | DOI 10.1016/j.jasrep.2016.11.030

[26] FROLÍK, J. 1997: Archeologický výzkum v tzv. Severním výběžku na Pražském hradě. Příspěvek k počátkům osídlení západního předhradí Pražského hradu – Die Ausgrabung in sog. Nordausläfer der Prager Burg. Ein Beitrag zu den Anfängen der Besiedlung des westlichen Vorfelds der Prager Burg, Archaeologica Pragensia 13, 75–92.

[27] FROLÍK, J. 2017: Pohřebiště u kostela P. Marie a na II. nádvoří Pražského hradu. Díl II. Analýza – The Cemetery in the Second Courtyard and by the Church of the Virgin Mary at Prague Castle: Part II. Analysis. Projekt ABG 1. Castrum Pragense 14/2. Praha.

[28] GRANT, A. 2002: Food, status and social hierarchy. In: Consuming passions and patterns of consumption (Miracle, P.–Milner, N., edd.), 17–23. Cambridge.

[29] HADJIKOUMIS, A. 2012: Traditional pig herding practices in southwest Iberia: Questions of scale and zooarchaeological implications, Journal of Anthropological Archaeology 31, 353–364. https://doi.org/10.1016/j.jaa.2012.02.002 | DOI 10.1016/j.jaa.2012.02.002

[30] HAJNALOVÁ, E. 1999: Archeobotanika pěstovaných rostlin. Učebné texty pre dištančné štúdium – Archaeobotany of crops. The college textbook. Nitra.

[31] HALLEY, D. J.–ROSVOLD, J. 2014: Stable isotope analysis and variation in medieval domestic pig husbandry practices in northwest Europe: absence of evidence for a purely herbivorous diet, Journal of archaeological science 49, 1–5. https://doi.org/10.1016/j.jas.2014.04.006 | DOI 10.1016/j.jas.2014.04.006

[32] HALSTEAD, P.–ISAAKIDOU, V. 2011: A pig fed by hand is worth two in the bush: Ethnoarchaeology of pig husbandry in Greece and its archaeological implications. In: Ethnozooarchaeology: The Present and Past of Human-Animal Relations (Albarella, U.–Trentacoste, A., edd.), 160–174. Oxford.

[33] HAMILTON, J.–THOMAS, R. 2012: Pannage, pulses and pigs: isotopic and zooarchaeological evidence for changing pig management practises in later Medieval England, Medieval Archaeology 56, 234–259. https://doi.org/10.1179/0076609712Z.0000000008 | DOI 10.1179/0076609712Z.0000000008

[34] HAMMOND, C.–O'CONNOR, T. 2013: Pig diet in medieval York: carbon and nitrogen stable isotopes, Archaeological and Anthropological Sciences 5, 123–127. https://doi.org/10.1007/s12520-013-0123-x | DOI 10.1007/s12520-013-0123-x

[35] HAUSTEINOVÁ, T. 2015: Archeozoologie jihočeského přemyslovského hradiště Na Jánu v Netolicích. Nepubl. bakalářská práce, Katedra zoologie, PřF JU, České Budějovice.

[36] HAVRDA, J. a kol. 2017: Havrda, J.–Kočár, P.–Kočárová, R.–Kozáková, R.–Podliska, J.–Sůvová, Z., K vývoji a podobě historického nadloží Staroměstského náměstí v Praze Příspěvek k mezioborovému výzkumu veřejných prostranství – On the Development and Situation of the Historic Overburden of Old Town Square in Prague, A Contribution to Interdisciplinary Research of Public Space. In: Forum Urbes Medii Aevi 10/2 (Klápště, J., ed.), 164–195. Brno – Praha.

[37] HEDGES, J. E.–STEVENS, R. E.–KOCH, P. L. 2006: Isotopes in bones and teeth. In: Isotopes in Palaeoenvironmental Research, volume 10 (Leng, M. J., ed.), 117–145. Dordrecht.

[38] HLADÍK, M. 2014: Hospodárske zázemie Mikulčíc. Sídelná štruktúra na strednom toku rieky Morava v 9.–1. polovici 13. storočia. Brno.

[39] HLADÍK, M. a kol. 2015: Hladík, M.–Kalčík, L.–Mazuch, M.–Poláček, L.–Škojec, J., Mikulčice (okr. Hodonín). Terénní výzkumy hradiště "Valy" v roce 2014, PV 56, 281–283.

[40] HURAJČÍKOVÁ, V. 2014: Příspěvek k počátkům Pražského hradu (doklady a proměny osídlení západního předhradí na místě tzv. Severního výběžku). Nepubl. diplomová práce, Ústav pro archeologii, FF UK, Praha.

[41] CHRZANOWSKA, W.–JANUSZKIEWICZ-ZAŁĘCKA, D. 2003: Tierknochenfunde aus der Vor- und Hauptburg des Burgwalls von Mikulčice. In: Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band 5 (Poláček, L., ed.), 121–138. Brno.

[42] CHYTRÝ, M. 2017: Current Vegetation of the Czech Republic. In: Chytrý, M.–Danihelka, J.–Kaplan, Z.–Pyšek, P., Flora and vegetation of the Czech Republic. Plant and vegetation 14, 229–337. Cham.

[43] IWASZCZUK, U. 2014: Animal husbandry on the Polish territory in the Early Middle Ages, Quaternary international 346, 69–101. | DOI 10.1016/j.quaint.2014.03.012

[44] JØRGENSEN, D. 2013: Running amuck? Urban swine management in late medieval England, Agricultural History 87, 429–451. https://doi.org/10.3098/ah.2013.87.4.429 | DOI 10.3098/ah.2013.87.4.429

[45] KAUPOVÁ, S. a kol. 2018: Kaupová, S.–Velemínský, P.–Stránská, P.–Bravermanová, M.–Frolíková, D.–Tomková, K.–Frolík, J., Dukes, elites, and commoners: dietary reconstruction of the early medieval population of Bohemia (9th–11th Century AD, Czech Republic), Archaeological and Anthropological Sciences 11, 1887–1909.

[46] KLÁPŠTĚ, J. 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.

[47] KOČÁR, P.–KOČÁROVÁ, R. 2013: Flóra a vegetace Nebovid. In: Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí. Archeologické prameny k dějinám Prahy, sv. 6 (Havrda, J.–Tryml, M., edd.), 223–241. Praha.

[48] KOHN, M. J. 2010: Carbon isotope compositions of terrestrial C3 plants as indicators of (paleo) ecology and (paleo) climate, Proceedings of the National Academy of Sciences 107, 19691–19695.

[49] KOVAČIKOVÁ, L. a kol. 2014: Kovačiková, L.–Kyselý, R.–Trojánková, O., Determinace osteologického materiálu z výzkumu v tzv. Severním výběžku Pražského hradu, č. j. 3926/14. Osteologický posudek ulož. v archivu nálezových zpráv ARÚ AV ČR v Praze.

[50] KOVAČIKOVÁ, L. a kol. 2019: Kovačiková, L.–Trojánková, O.–Meduna, P.–Starec, P.–Burian, M.–Čiháková, J.–Frolík, J., Trendy v konzumaci masa a dalších živočišných produktů ve středověké Praze – Trends in the consumption of meat and other animal products in medieval Prague, AR LXXI, 529–552.

[51] KOVAČIKOVÁ, L. a kol. 2020: Kovačiková, L.–Drtikolová Kaupová, S.–Poláček, L.–Velemínský, P.–Limburský, P.–Brůžek, J., Pig-breeding management in the Early Medieval stronghold at Mikulčice (8th–9th century, Czech Republic), Environmental Archaeology. https://doi.org/10.1080/14614103.2020.1782583 | DOI 10.1080/14614103.2020.1782583

[52] KOVAČIKOVÁ, L. a kol. 2020a, v tisku:: Kovačiková, L.–Trojánková, O.–Limburský, P.–Starec, P.–Meduna, P., Livestock as an indicator of socioeconomic changes in Medieval Prague, Archaeological and Anthropological Sciences.

[53] KOZÁKOVÁ, R. a kol. 2009: Kozáková, R.–Pokorný, P.–Havrda, J.–Jankovská, V., The potential of pollen analyses from urban deposits: multivariate statistical analysis of a data set from the medieval city of Prague, Czech Republic, Vegetation History and Archaeobotany 18, 477–488. https://doi.org/10.1007/s00334-009-0217-7 | DOI 10.1007/s00334-009-0217-7

[54] KRATOCHVÍL, Z. 1978: Übersicht des Tierknochenmateriales von den Grabungen auf dem Burgwall in Mikulčice aus den Jahren 1954–1967 (Bez. Hodonín), PV 1976, 54–58.

[55] KUNA, M. a kol. 2013: Kuna, M.–Hajnalová, M.–Kovačiková, L.–Lisá, L.–Novák, J.–Bureš, M.–Cílek, V.–Hošek, J.–Kočár, P.–Majer, A.–Makowiecki, D.–Cummings, L. S.–Sůvová, Z.–Světlík, I.–Vandenberghe, D.–Nieuland, J. V.–Yost, C. L.–Zabilska-Kunek, M., Raně středověký areál v Roztokách z pohledu ekofaktů – The Early Medieval site at Roztoky. The evidence of ecofacts, PA CIV, 59–147.

[56] KUNEŠ, P.–ABRAHAM, V. 2017: History of Czech Vegetation Since the Late Pleistocene. In: Chytrý, M.–Danihelka, J.–Kaplan, Z.–Pyšek, P., Flora and vegetation of the Czech Republic. Plant and vegetation 14, 193–227. Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63181-3_6 | DOI 10.1007/978-3-319-63181-3_6

[57] KVĚTOŇ, J. 2018: Stabilní izotopy – terminologie, analýzy, přírodní výskyt. In: Šantrůček, J.–Šantrůčková, H. a kol., Stabilní izotopy biogenních prvků. Použití v biologii a ekologii, 21–34. Praha.

[58] KYSELÝ, R. 2003: Savci (Mammalia) z raně středověkého hradu Stará Boleslav (střední Čechy) – Mammals From The Early Medieval Stronghold Stará Boleslav (Central Bohemia), Mediaevalia archaeologica 5, 311–334.

[59] KYSELÝ, R. 2015: Archeozoologická analýza raně středověkých kostí – An archaeozoological analysis of early medieval bones. In: Vyšehrad – knížecí a královská akropole. Svědectví archeologie (Moucha, V.–Nechvátal, B.–Varadzin, L., edd.), 421–528. Praha.

[60] LÁTKOVÁ, M. 2017: The archaeobotany of Mikulčice. Food supply to the early medieval stronghold. Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band XI. Spisy archeologického ústavu AV ČR Brno 55 (Poláček L.–Kouřil P., edd.). Brno.

[61] LEGUAY, J. P. 1999: La pollution au Moyen Age. Paris.

[62] LONGIN, R. 1971: New method of collagen extraction for radiocarbon dating, Nature 230, 241–242. https://doi.org/10.1038/230241a0 | DOI 10.1038/230241a0

[63] MIKLOVÁ, V. 2019: Odpadní objekty ve vrcholně středověkých a novověkých městech ve vztahu k archeozoologickým nálezům. Nepubl. diplomová práce, Archeologický ústav, FF JU, České Budějovice.

[64] MLÍKOVSKÝ, J. 2003: Zvířata a jejich role na raně středověkém hradě Stará Boleslav (střední Čechy) – Animals and their role in the Early Medieval Stronghold Stará Boleslav (Central Bohemia), Mediaevalia archaeologica 5, 347–365.

[65] NARDOTO, G. B. et al. 2006: Nardoto, G. B.–De Godoy, P. B.–Ferraz, E. S. D. B.–Ometto, J. P. H. B.–Martinelli, L. A., Stable carbon and nitrogen isotopic fractionation between diet and swine tissues. Scientia Agricola 63, 579–582. https://doi.org/10.1590/S0103-90162006000600012 | DOI 10.1590/S0103-90162006000600012

[66] O'CONNOR, T. 2010: Livestock and deadstock in early medieval Europe from the North Sea to the Baltic, Environmental Archaeology 15, 1–15. https://doi.org/10.1179/146141010X12640787648612 | DOI 10.1179/146141010X12640787648612

[67] O'LEARY, M. H. 1988: Carbon isotopes in photosynthesis, Bioscience 38, 328–336. https://doi.org/10.2307/1310735 | DOI 10.2307/1310735

[68] PARDO, L. H.–NADELHOFFER, K. J. 2010: Using nitrogen isotope ratios to assess terrestrial ecosystems at regional and global scales. In: Isoscapes. Understanding Movement, Pattern, and Process on Earth Through Isotope Mapping (West, J. B.–Bowen, G. J.–Dawson, T. E.–Tu, K. P., edd.), 221–249. Dordrecht.

[69] PEŠKE, L. 1985: Domácí a lovná zvířata podle nálezů na slovanských lokalitách vČechách, SbNM A XXXIX, 209–216.

[70] PETŘÍČKOVÁ, J. 2002: Analýza osteologického materiálu. In: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226) – The Archaeology of a medieval House (No. 226) in Most. Mediaevalia Archaeologica 4 (Klápště, J., ed.), 167–180. Praha – Most.

[71] PILAAR BIRCH, S. E. 2013: Stable isotopes in zooarchaeology: an introduction, Archaeological and Anthropological Sciences 5, 81–83. https://doi.org/10.1007/s12520-013-0126-7 | DOI 10.1007/s12520-013-0126-7

[72] POLÁČEK, L. 2016: Hradiště Mikulčice – Valy a Velká Morava. Mikulčice – průvodce svazek II. Brno.

[73] PRICE, M. 2016: Pigs and Power: Pig Husbandry in Northern Mesopotamia During the Emergence of Social Complexity (6500–2000 Bc), Doctoral dissertation, Department of Anthropology, Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University. Cambridge.

[74] SIRIGNANO, C. et al. 2014: Sirignano, C.–Sologestoa, I. G.–Ricci, P.–García-Collado, M. I.–Altieri, S.–Castillo, J. A. Q.–Lubritto, C., Animal husbandry during Early and High Middle Ages in the Basque Country (Spain), Quaternary International 346, 138–148. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.05.042 | DOI 10.1016/j.quaint.2014.05.042

[75] SMITH, B. N.–EPSTEIN, S. 1971: Two categories of 13C/12C ratios for higher plants, Plant physiology 47, 380–384. https://doi.org/10.1104/pp.47.3.380 | DOI 10.1104/pp.47.3.380

[76] SOMERVILLE, A. D.–FROEHLE, A. W.–SCHOENINGER, M. J. 2018: Environmental influences on rabbit and hare bone isotope abundances: Implications for paleoenvironmental research. Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology 497, 91–104.

[77] STAREC, P. 2017: Praha 1 – Josefov, Pařížská ulice čp. 205/V. In: Dragoun Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2015–2016, Pražský sborník historický 45, 615.

[78] STAREC, P. 2017a: Praha 1 – Staré Město, Křižovnická ulice čp. 71/I. In: Dragoun Z. a kol., Archeologický výzkum v Praze v letech 2015–2016, Pražský sborník historický 45, 635.

[79] STUPKA, R.–ŠPRYSL, M.–ČÍTEK, J. 2009: Základy chovu prasat. Praha.

[80] ŠAMATA, J.–KOVAČIKOVÁ, L.–KYSELÝ, R. 2001: Archeologické výzkumy v historickém jádru města Chebu. Archeologické výzkumy v Čechách 2000, Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 45, 12.

[81] ŠARAPATKA, B.–URBAN, J. a kol. 2006: Ekologické zemědělství v praxi. Šumperk.

[82] ŠEDIVÝ, J. 2015: Zvieratá v stredovekom meste na príklade Bratislavy. In: Dvořáková, D. a kol., Človek a svet zvierat v stredoveku, 466–489. Bratislava.

[83] ŠIMEK, M.–HYNŠT, J. 2019: Anorganické živiny a jejich transformace. In: Šimek, M. a kol., Živá půda. Ekologie, využívání a degradace půdy 2, 543–618. Praha.

[84] ZANGRANDO, A. F. et al. 2014: Zangrando, A. F.–Tessone, A.–Ugan, A.–Gutiérrez, M. A., Applications of stable isotope analysis in zooarchaeology: an introduction, International Journal of Osteoarchaeology 24, 127–133. https://doi.org/10.1002/oa.2378 | DOI 10.1002/oa.2378