K potenciálu modernity v literárnovednom výskume

Title: K potenciálu modernity v literárnovednom výskume
Variant title:
  • The potential of modernity in literary research
Source document: Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 198-201
Extent
198-201
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Habaj, Michal; Hučková, Dana (eds.). Modernizmus v pohybe. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. 430 stran. ISBN 978-80-224-1797-6.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Recenzia je vypracovaná v rámci projektu APVV-19-0244 Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia (zodpov. riešiteľ prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.).