Mezi sklem a keramikou : středověká jímka 962 z Chrudimi – Hradební ulice

Title: Mezi sklem a keramikou : středověká jímka 962 z Chrudimi – Hradební ulice
Variant title:
  • Between glass and pottery : medieval refuse pit no. 962 from Chrudim, Hradební Street
  • Zwischen Glas und Keramik : die mittelalterliche Abwassergrube 962 aus Chrudim – Hradební-Straße
Source document: Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 445-481
Extent
445-481
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Odpadní jímky jsou významným pramenem pro poznání životní úrovně a řemesla v případě, že o majiteli parcely, na níž se nacházejí, nejsou dochovány písemné zprávy. Výzkum zároveň ukazuje, že jejich zaplňování může být opakované, střídané s úplným či částečným vybíráním v delším časovém období. Příkladem je i jímka 962 z Chrudimi, v jejíž výplni byly rozlišeny dva časové horizonty, jimž odpovídá složení souboru keramiky a skla. Nálezový soubor patří z hlediska středověké Chrudimi k průměrným, jen s ojedinělými doklady luxusu a nenaznačuje řemeslo uživatele.
Refuse pits are important sources for the study of living standards and crafts in cases when there exist no written records about the owners of the plots where they are located. What is more, research has shown that they were filled repeatedly, in combination with their full or partial emptying over long periods of time. One example is refuse pit no. 962 from Chrudim, in the fill of which two chronological horizons were identified, corresponding to the composition of a pottery and glass series. In the context of medieval Chrudim, the series is an average one, with only sporadic evidence of luxury goods, and does not indicate the owner's craft.
Note
Tato práce byla podpořena Grantovou agenturou České republiky číslo GA 19-05677S "Sklo v českých zemích od gotiky do baroka podle nálezů v Chrudimi a Brně. Význam regionální produkce v evropském kontextu".
Die vorliegende Arbeit wurde von der Förderagentur der Tschechischen Republik, Nr. GA 19-05677S "Glas in den böhmischen Ländern von der Gotik biz zum Barock gemäß den Chrudim und Brno gemachten Funden. Die Bedeutung der regionalen Produktion im europäischen Kontext" gefördert.
References
[1] BALOGHOVÁ, R., 2010: Archeozoologie tří vrcholně středověkých parcel v Chrudimi – Hradební ulici. Nepublikovaná diplomová práce, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

[2] BARTOŠOVÁ, L., 2009: Paleoparazitologická analýza organických sedimentů archeologického naleziště v Chrudimi. Nepublikovaná bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

[3] BARTOŠOVÁ, L. a kol., 2011: Bartošová, L.–Dittrich, O.–Beneš, J.–Frolík, J.–Musil, J., Paleoparasitological Findings in Medieval and Early Modern Archaeological Deposits from Hradební Street, Chrudim, Czech republic, IANSA 11/1, 39–50.

[4] CEJPOVÁ, M., 2008: Zbyslavec, okr. Chrudim, Výzkumy v Čechách 2005, 312.

[5] CYMBALAK, T.–MATĚJKOVÁ, K., 2012: Zpracování nálezů ze dvou odpadních jímek a úskalí jejich interpretace – Analysis from two cesspits and problems with thein interpretation, Staletá Praha 28, 41–76.

[6] ČECHURA, J., 2008: Hry v životě středověkého člověka. Pokus o rekonstrukci způsobů tráveni volného času ve středověku na příkladu archeologických nálezů pozůstatků deskových her – Games and Toys in the Medieval Everyday Life. An attempt to Restore the Ways of Spending the Free Time in the Middle Ages on the Example of Archaelogical Finds of Board Games. Diplomová práce, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Filozofická fakulta, Univerita Karlova, Praha.

[7] ČERNÁ, E., 1996: Středověké sklo z Ústí n. L. – Hradiště. Ústecké muzejní sešity. Ústí nad Labem.

[8] ČERNÁ, E., 1995: Nálezy skel ze středověkého Mostu – Mittelalterliche Gläser aus Most. In: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983–1992 (Blažek, J.–Meduna, P., edd.), 239–262. Most.

[9] ČERNÁ, E., 2005: Soubory skel z Chrudimi, Filištínské ulice, Chrudimský vlastivědný sborník 9, 3–35.

[10] DÁŇOVÁ, H.–PRAŽÁKOVÁ, M., 2019: Uprostřed Koruny české. Gotické a renesanční umění východních Čech 1250–1550. Průvodce výstavou. Hradec Králové.

[11] DOLEŽEL, J., 2008: Středověká miskovitá (lotová) závaží v českých a moravských nálezech – Medieval cup nested weights in Bohemian and Moravian findings, PV 49, 183–215.

[12] FILIPOVÁ, N., 2017: Římské stolní a deskové hry v archeologickém kontextu – Roman Board and Table Games in Archaeological Context. Bakalářská práce, Ústav pro klasickou archeologii, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha.

[13] FLORIÁN, Č., s. d.: Topografie Chrudimi I. Rukopis. Státní Okresní archiv v Chrudimi. Fond Pozůstalost Vincence Floriána, kart. 1, inv. č. 16.

[14] FROLÍK, J., 1982: Archeologické nálezy a minulost Skutečska. Skuteč.

[15] FROLÍK, J., 1984: Archeologické nálezy. Chrudimsko /k–t/. Chrudim.

[16] FROLÍK, J., 2019: Kostel sv. Václava v Lažanech a počátky středověkého osídlení Skutečska. Díl II. Analýza – The Church of St. Wenceslas in Lažany and the Beginning of the Medieval Settlement of the Land of Skuteč. Part II. Analysis. Projekt ABG 3/2. Praha.

[17] FROLÍK, J.–KOZÁKOVÁ, R.–MUSIL, J., 2018: Jímka 938 z Chrudimi Hradební ulice. Pokus o určení statutu jejího majitele – Abwassergrube 938 in Chrudim – Hradební Straẞe. Verduch einer Statusbestimmung ihres Besitzers, AH 43, 455–489.

[18] FROLÍK, J.–MÁCALOVÁ, M.–STRÁNSKÁ, P., 2016: Kostel sv. Václava v Jezbořicích (okr. Pardubice) a počátky pohřbívání u něho – St. Wenceslas Church of Jezbořice (District Pardubice) and Origin of Burials, Východočeský sborník historický 30, 5–97.

[19] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2007: Záchranné archeologické výzkumy v Chrudimi v roce 2006 – Archäologische Rettungsgrabungen im Chrudim im J. 2006. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2006. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 68 (Sklenář, K., ed.), 46–48. Praha.

[20] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2010: Záchranný archeologický výzkum v Hradební ulici v Chrudimi v roce 2006, Chrudimský vlastivědný sborník 14, 3–28.

[21] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2014: Nejstarší zástavba Chrudimi po založení města ve 2. polovině 13. století – Die älteste Bebauung in Chrudim nach der Stadtgründung in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts, Forum urbes medii aevi VIII, 46–67.

[22] FROLÍK, J.–MUSIL, J.–SIGL, J., s. d.: Manuál technologických skupin středověké a novověké keramiky na Chrudimsku. Rukopis uložený na archeologickém pracovišti Regionálního muzea v Chrudimi.

[23] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1990: Soubor pozdněstředověké keramiky z Chrudimi – Husovy ulice – A group of late Mediaeval pottery from the town of Chrudim (Husova Street), Studies in Post-Medieval Archaeology 1, 269–284.

[24] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1995: Chrudimsko v raném středověku – Chrudim Region (East Bohemia) in the Early Middle Ages. Development of settlement and related structural changes – Das Chrudimer Land im Frühmittelalter. Die Entwicklung der Besiedlung und seine strukturellen Probleme. Hradec Králové.

[25] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1997: Předstihový archeologický výzkum v Chrudimi – Filištínské ulici na staveništi nové budovy okresního archivu v roce 1996 – Precedence archaeological excavations at Chrudim-Filištínská street, at the site of a new District archive building in 1996, ZMHK 23, 86–95.

[26] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1998: Chrudim v pravěku a středověku. Obrazy každodenního života. Chrudim – Chrudim in Prehistory and the Middle Ages. Picture sof Everyday Life – Chrudim in der Urgeschichte und im Mittelalter. Bilder aus dem Altagsleben. Chrudim.

[27] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1999: Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu na lokalitě Chrudim – Filištínská ulice čp. 37/I–40/I. Svazek 4 – Sumarizace nálezů – čp. 37/I, sondy A, B, čj. 819/99, ulož. v Archivu nálezových zpráv ARÚ Praha.

[28] FROLÍK, J.–STRÁNSKÁ, P.–ŠVÉDOVÁ, J., 2018: Hrochův Týnec, počátky zdejšího kostela sv. Martina a feudálního sídla – Hrochův Týnec, the beginnings of the local Church of St. Martin and of a feudal residence, ASČ 22, 971–1004.

[29] FRÝDA, F., 2007: Nálezy renesančního skla z Plzně. In: Historické sklo 4. Sborník pro dějiny skla, 33–65. Čelákovice.

[30] GABRIEL, F.–SMETANA, J., 1983: K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách – Zur Entwicklung der Produktionsbereiche rotbemalter Keramik in Nordböhmen, AH 8, 119–138.

[31] GOŠ, V., 2007: Loštice: město středověkých hrnčířů. Opava.

[32] HAGGRÉN, G.–SEDLÁČKOVÁ, H., 2007: Ribbed beakers with applied glass threads in Europe – Číšky s taženými kapkami v Evropě, PA XCVIII, 185–250.

[33] HAIS, R. a kolektiv, 2010: Sklářské názvosloví aneb co je co ve sklářství. Česká sklářská společnost Teplice.

[34] HEJDOVÁ, D., 1967: Příspěvek k typové chronologii středověkého skla v Čechách, ČNM CXXXVI, 168–176.

[35] HEJDOVÁ, D.–NECHVÁTAL, B., 1967: Studie o středověkém skle v Čechách (Soubor z Plzně, Solní ul.) – Studie ueber das Mittelalterliche Glas in Boehmen (Fundkomplex aus Plzeň, Solní ul.), PA LVIII, 433–498.

[36] HEJDOVÁ, D. a kol., 1983: Hejdová, D.–Frýda, F.–Šebesta, P.–Černá, E., Středověké sklo v Čechách – Mittelalterliches Glas in Böhmen, AH 8, 243–265.

[37] HIMMELOVÁ, Z., 1991: Příspěvek k typologii středověkého dutého skla – Beitrag zur Typologie des mittelalterlichen hohlen Glases. In: Historické sklo 1. Sborník pro dějiny skla. Čelákovice: Sklářská odborná sekce pro dějiny skla při České archeologické společnosti, 13–16. Čelákovice.

[38] HOCH, A., ed., 2020: Svět středověkých her. Katalog výstavy. Jihlava – Plzeň.

[39] CHVÁTAL, M.–ROUS, P.–VOKÁČ, M.–ZIMOLA, D., 2013: Střepy nádob z raně novověkých hrnčířských dílen ledečských hrnčířů – Fragments of vessel from Early Modern-Age workshops of the potters in Ledeč, Výzkumy na Vysočině 4, 184–200.

[40] JANOVÍČKOVÁ, M.–SEDLÁČKOVÁ, H., 2008: Obchod se sklem ve střední Evropě ve 13. a 14. století na příkladu konvic typu "Mečová" a stolních láhví typu "Norimberk". In: Odorik z Pordenone: z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13.–14. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Colloquia mediaevalia Pragensia 10, 257–278. Praha.

[41] KNÁPEK, R.–ŠEDO, O., 2018: Mocní a jejich hry: hrací kostky v rukách příslušníků elit doby římské – Mighty Ones and their Games: Dice in the hands of Roman peiod elite members, Živá archeologie – REA 19, 25–34.

[42] KODÝDKOVÁ, K., 2009: Analýza rostlinných makrozbytků ze středověké odpadní jímky v Chrudimi. Nepublikovaná bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta, Jihočeska univerzita v Českých Budějovicích.

[43] KRAJÍC, R., 2003: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa. Díl I. – Die Schmiede in Sezimovo Ústí und Analyse der Produkt aus Eisen. Sezimovo Ústí – Archäologie der mittelalterlichen Untertanestadt 3. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

[44] LACINA, M.–MUSIL, J., v tisku: Aktuální stav poznání hradu Rabštejnka (okr. Chrudim) a jeho hmotné kultury, CB.

[45] LEHEČKOVÁ, E., 1975: Nové nálezy středověkého skla z Kutné Hory – Neue mittelalterliche Glasfunde aus Kutná Hora, PA LXVI, 450–485.

[46] MALINA, O.–MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2019: Změny sídlištních struktur v okolí Ronova nad Doubravou – Veränderungen der Siedlungsstruktur im Umland von Ronov an der Doubrava, AH 44, 855–885.

[47] MUSIL, J., 2009: An assemblage of late Middle Age and Early Modern period ceramics from Rabštejnek Castle in the cadastral territory of Smrkový Týnec in the district of Chrudim, Studies in Post-Medieval Archaeology 3, 45–64.

[48] MUSIL, J., 2011: Nové středověké a raně novověké nálezy z Trhové Kamenice (okr. Chrudim, Pardubický kraj) – New Medieval and Early-Modern Discoveries in Trhová Kamenice (Chrudim District, Pardubice Region), Východočeský sborník historický 19, 59–104.

[49] MUSIL, J., 2011a: Příspěvek archeologie k dějinám Trhové Kamenice, okr. Chrudim – Der Beitrag von der archäologie zur Geschichte von Trhová Kamenice, Bez. Chrudim, ASČ 15, 969–988.

[50] MUSIL, J., 2013: Katalog archeologických nálezů z hradu Rabštejnka – Archaeological Finds from Rabštejněk Castle. Sbírky regionálního muzea v Chrudimi 7/II. Chrudim.

[51] MUSIL, J., 2014: Soubor keramiky z velitelského stanoviště pod hradem Lichnicí (k. ú. Podhradí v Železných horách, okr. Chrudim) – A ceramic assemblage from the command post under Lichnice Castle (cadastral area of Podhradí v Železných horách, Chrudim District), AVČ 5, 87–111.

[52] MUSIL, J., 2016: Příspěvek k poznání hmotné kultury hradu Strádova (k. ú. Ochoz u Nasavrk, okr. Chrudim) – Ein Beitrag zur Kenntnis der matereillen Kultur der Burg Strádov, AVČ 8, 54–87.

[53] MUSIL, J., 2017: Počátky Lhoty u Skutče (archeologie žijící vesnice), Chrudimské vlastivědné listy 26, č. 5, 13–17.

[54] MUSIL, J., 2018: Novověká jímka na hradě Košumberku, CB 18, 77–99.

[55] MUSIL, J., 2019: Zaniklá středověká vesnice pod Sečskou přehradou (katastrální území Seč a Hoješín, okres Chrudim) aneb Ústupky roku 1315?, Chrudimský vlastivědný sborník 23, 119–150.

[56] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2012: Zaniklá středověká a raně novověká ves Bolešov v k. ú. Spačice, okres Chrudim, Pardubický kraj – The Perished and Early-Modern-Age Village of Bolešov in the Cadastral Territory of Spačice, District of Chrudim, the Pardubice Region, Východočeský sborník historický 22, 73–114.

[57] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2014: Tvrziště Stoupec a jeho hospodářské zázemí. Výsledky povrchového průzkumu na k. ú. Březinka u Hošťalovic (okr. Chrudim) – Fortress Stoupec and it's economic accessories. Results of survey on the Březinka u Hošťalovic cadaster (Chrudim District), AVČ 5, 148–180.

[58] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2016: Nové archeologické nálezy z tzv. bojanovského újezdu (Železné hory, okres Chrudim) – New archaeological finds from so-called the Bojanov district (Železné hory, district of Chrudim, E Bohemia), Praehistorica XXXIII, č. 1–2, 275–290.

[59] NECHVÁTAL, B., 1967: Středověká keramika z Ledče nad Sázavou – Die mittelalterliche Keramik aus Ledeč nad Sázavou, AR XIX, 542–543.

[60] NEKUDA, V.–REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě – Mittelalterliche Keramik in Böhmen und Mähren. Brno.

[61] NOVÁK, M., 2010: Pravěké osídlení Chrudimi – Hradební ulice, Chrudimský vlastivědný sborník 14, 29–67.

[62] PAVLŮ, I., 1982: K počátkům Čáslavě. I. Katalog – Archeologické nálezy při městských hradbách, Praehistorica X – Varia archaeologica 3, 75–160.

[63] PAVLŮ, I., 1991: K počátkům Čáslavě. II. Zhodnocení archeologických dat, Praehistorica XVIII – Varia archaeologica 5, 119–137.

[64] SEDLÁČKOVÁ, H., 2001: Gotické sklo na střední a severní Moravě v archeologických nálezech – Gotisches Glas in den archäologischen Funden aus Mittel- und Nordmähren, Archaeologia historica 26/01, 411–428.

[65] SEDLÁČKOVÁ, H., 2001a: Soubor renesančního skla z areálu novokřtěnského dvora ve Strachotíně (okr. Břeclav), JM 37, 43–68.

[66] SEDLÁČKOVÁ, H., ed., 2019: Glass in Brno and Moravia ca. 1200–1550. Vol. I. Assessment of finds. Brno.

[67] SEDLÁČKOVÁ, H., ed., 2019a: Glass in Brno and Moravia ca. 1200–1550. Vol. II. Catalogue of glass. Brno.

[68] ŠLANCAROVÁ, V., 2018: Středověký šperk. Archeologické nálezy z jižní Moravy. Katalog nálezů. Brno.

[69] ŠVECOVÁ, R., 2001: Nálezy astragalov na Pohansku při Breclavi – Findings of the Astragals in Pohansko near Břeclav, SPFFBU M 6, 149–165.

[70] TOMÁŠEK, M., 1995: Archeologický výzkum hradebního pásma v Čáslavi v roce 1993 – Die archäologische Ausgrabung der Befestigungszone in Čáslav in J. 1993, AR XLVII, 444–454.

[71] VAŘEKA, P., 1998: Proměny keramické produkce vrcholného a pozdního středověku v Čechách – The erratic character of ceramic production in High and Later Middle Age in Bohemia, AR L, 123–137.

[72] ŽĎÁRSKÁ, A., 2014: Středověké sklo z Prahy. Archeologické prameny k dějinám Prahy. Svazek 7. Praha.