Zaniklá středověká vesnice Habřinka u Hořiněvsi (okres Hradec Králové) : analýza a interpretace povrchových sběrů a geofyzikálního měření

Title: Zaniklá středověká vesnice Habřinka u Hořiněvsi (okres Hradec Králové) : analýza a interpretace povrchových sběrů a geofyzikálního měření
Variant title:
  • The deserted medieval village of Habřinka, near Hořiněves (Hradec Králové district) : analysis and interpretation of surface collecting and geophysical measurements
  • Die mittelalterliche Dorfwüstung Habřinka bei Hořiněves (Bezirk Hradec Králové) : Analyse und Interpretation der Oberflächensammlungen und geophysikalischen Messungen
Source document: Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 123-139
Extent
123-139
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek se věnuje zaniklé středověké vesnici Habřinka, jež se nacházela nedaleko Hořiněvsi u Hradce Králové ve východních Čechách. Lokalita je v písemných pramenech zmiňována od průběhu 15. století až do závěru první poloviny 17. století. Prostor zaniklé vsi byl zkoumán pomocí povrchových sběrů a geofyzikálního měření. Keramické nálezy umožňují posunout dobu vzniku vesnice na přelom 13. a 14. století. Na základě prostorové distribuce keramiky a magnetometrického měření jsme schopni vymezit areál zaniklé vsi a vyjádřit se k její vnitřní struktuře.
This contribution is devoted to the deserted village of Habřinka, once located not far from Hořiněves near Hradec Králové, eastern Bohemia. In written sources the site is mentioned from the 15th century until the end of the first half of the 17th century. The area of the former village was surveyed by means of surface collecting and geophysical measurements. The finds of pottery enabled to shift the period when the village was established to the late 13th century – early 14th century. Thanks to the spatial distribution of finds and magnetometric measurements it is possible to demarcate the area of the deserted village and to determine its internal structure.
References
[1] AČ 1: Archiv český, čili staré písemné památky české i morawské Díl 1 (Palacký, F., ed.). Praha 1840.

[2] AČ 4: Archiv český, čili staré písemné památky české i morawské Díl 4 (Palacký, F., ed.). Praha 1846.

[3] AČ 16: Archiv český, čili staré písemné památky české i moravské Díl 16 (Kalousek, J., ed.). Praha 1897.

[4] AČ 17: Archiv český, čili staré písemné památky české i moravské Díl 17 (Kalousek, J., ed.). Praha 1899.

[5] BR 14: Berní rula 14. Kraj Hradecký III. (Čadková, I.–Zahradníková, M., edd.). Praha 2009.

[6] LC I/1: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica pragensem per archidioecesim I/1 1354–1362 (Tingl, Franciscus Antonius, ed.). Pragae 1867.

[7] BLÁHA, R., 1998: Osídlení Jaroměře do konce 13. století, ZMHK 24, 82–99.

[8] BLÁHA, R., 2000: Keramika 10.–13. století v severovýchodních Čechách a její vztahy k okolním oblastem. Rkp. magisterské diplomové práce, ulož. na MU, Brno.

[9] BLÁHA, R.–KALFERST, J.–SIGL, J., 2004: Přírůstky archeologické sbírky hradeckého muzea v letech 2000–2003, ZMHK 30 – Supplemnetum, 3–142.

[10] BLÁHA, R.–SIGL, J., 2014: Počátky Pražského předměstí v Hradci Králové z pohledu archeologie, Forum urbes medii aevi 14, 132–151.

[11] BLAŽKOVÁ, G., 2011: Hmotná kultura z Pražského hradu raného novověku ve světle archeologických nálezů. Rkp. disertační práce, ulož. na UK, Praha.

[12] DOLEŽALOVÁ, K., 2015: Výzkum vrcholně a pozdně středověké keramiky na území České republiky se zaměřením na deskripční systémy a třídění keramiky podle technologie výroby, Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 7, č. 2, 39–66.

[13] DOSKOČIL, K., 1953: Popis Čech r. 1654. Praha.

[14] DRESLER, P.–TENCER, T.–VÁGNER, M., 2015: Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k. ú. Hrušky, Studia archaeologica Brunensia E 20, 113–132.

[15] DRESLER, P.–MILO, P.–TENCER, T.–VÁGNER, M.–DEJMAL, M., 2019: Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín) – Zerstörungsfreie Untersuchung der Feldsysteme und der Bebauungsstruktur der mittelalterlich Dorfwüstung Vojšice, AH 44, 269–287.

[16] DRNOVSKÝ, P., 2005: Zaniklá vesnice Habřinka, ZMHK 31, 237–252.

[17] DRNOVSKÝ, P., 2013: Středověké osídlení na horním toku řeky Bystřice. Ústí nad Orlicí.

[18] DRNOVSKÝ, P., 2018: Hmotná kultura šlechtických sídel severovýchodních Čech: Každodennost ve středověku pohledem archeologie. Hradec Králové.

[19] DUBICKÝ, P., 1958: Zaniklá ves Habřinka, Hradecký kraj 2, 171–176.

[20] HAVRDA, J.–MATĚJKOVÁ, K., 2014: Hrnčíři ve středověké Praze. Výsledky výzkumu výrobních zařízení z Malé Strany v kontextu dosavadních poznatků – Töpfer im mittelalterlichen Prag: Ergebnisse einer Untersuchung von Produktionsanlagen von der Prager Kleinseite im Kontext der bisherigen Erkenntnisse, AH 39, 23–51.

[21] HOFMAN, M., 2007: Ke strategii a organizace povstání na trčkovských panství roku 1628, Orlické Hory a Podorlicko 14, 285–298.

[22] CHALUPA, A., 1958: Panství Smiřice a jeho poddaní v polovině 17. století, Hradecký kraj 2, 197–215.

[23] JEŽEK, M., 2007: Jaroměřsko v raném středověku, AR LIX, 523–570. Praha.

[24] KALFERST, J.–SIGL, J.–VOKOLEK, V., 1989: Archeologické nálezy získané v letech 1987–1988, ZMHK 16, 3–19.

[25] KALFERST, J.–SIGL, J.–VOKOLEK, V., 1991–1992: Archeologické přírůstky v Muzeu východních Čech v Hradci Králové v letech 1990 a 1991, ZMHK 18, 7–29.

[26] KLÁPŠTĚ, J., 1998: Die Anfänge der jüngeren mittelalterlichen Keramik in Böhmen als kulturhistorisches Problem, AR L, 138–158.

[27] KLÍR, T., 2008: Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. Dissertationes Brunenses/Pragensesque 5. Praha – Brno.

[28] KŘIVÁNEK, R., 2008: Příklady využití magnetometrických metod při průzkumech zalesněných archeologických lokalit. In: Ve službách archeologie 1 (Hašek, V.–Nekuda, R.–Ruttkay, M., edd.), 70–77. Brno.

[29] KUNA, M., 2004: Povrchový sběr. In: Nedestruktivní archeologie (Kuna, M., ed.), 305–352. Praha.

[30] KNAPP, A., 1887: Paměti královského věnného města Jaroměře nad Labem. Jaroměř.

[31] MATĚJKOVÁ, K., 2014: Keramický sortiment turnovských domácností. Možnosti zpracování keramických souborů z městských stratigrafií – Das Keramiksortiment aus den Turnauer Haushalten: Bearbeitungsmöglichkeiten der aus Stadtschichten stammenden Keramikkollektionen, AH 39, 89–117.

[32] PEROUTKOVÁ-MATĚJKOVÁ, K., 2008: Středověký a novověký Jičín ve světle archeologických nálezů a aspekt dobového hrnčířství. Rkp. magisterské diplomové práce, ulož. na MU, Brno.

[33] PEŠTA, J., 2000: Několik poznámek ke studiu půdorysné struktury venkovských sídel na území Čech, PRP 8, 153–168.

[34] REBITSCH, R., 2013: Matyáš Gallas: (1588–1647): císařský generál a Valdštejnův "dědic". Praha.

[35] ROUBÍK, F., 1959: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách. Praha.

[36] SEDLÁČEK, A., 1882: Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl 1. Chrudimsko. Praha.

[37] SEDLÁČEK, A., 1883: Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl 2. Hradecko. Praha.

[38] SCHALLER, J. F., 1790: Topographie des Königreichs Böhmen 15. Königgrazer Kreis. Wien.

[39] SIGL, J.–VOKOLEK, V., 1986: Archeologické nálezy v roce 1985, ZMHK 13, 5–23.

[40] SKALA, J.–BLÁHA, R., 2018: Středověký objekt z Roudnice, okr. Hradec Králové. Příspěvek k poznání vrcholně středověké keramiky, ASČ 22, 1005–1014.

[41] ŠANDERA, M., 2016: Jindřich Starší z Minsterberka. Syn husitského krále. Velký hráč s nízkými kartami. Praha.

[42] ŠTĚPÁN, L.–VAŘEKA, J., 1991: Klíč od domova. Lidové stavby východních Čech. Hradec Králové – Praha.

[43] VAŘEKA, P., 1998: Prameny keramické produkce vrcholného a pozdního středověku v Čechách, AR L, 123–137.

[44] VÍCH, D.–VOKOLEK, V., 1997: Nálezy získané do sbírek AO MVČ v letech 1996–97, ZMHK 23, 3–27.

[45] WOLF, O., 2004: Keramika z manské tvrze v Mladých Bukách, ZMHK 30, 226–250.

[46] WOLF, O., 2005: Počátky středověkého osídlení na česko-slezském pomezí východních Krkonoš. Rkp. disertační práce, ulož. na MU, Brno.