Kritika a překlad jako prostor pro meziliterárnosti: Čop, Čelakovský a Prešeren

Title: Kritika a překlad jako prostor pro meziliterárnosti: Čop, Čelakovský a Prešeren
Variant title:
  • The criticism and translation as a space for interliterariness: Čop, Čelakovský, and Prešeren
Author: Juvan, Marko
Source document: Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. [175]-185
Extent
[175]-185
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Slovinský literární historik a filolog Matija Čop v roce 1833 zasadil do kontextu jazykové polemiky ("pravopisné války") a svými komentáři rozvinul překlad kritiky básnického almanachu Krajnska čbelica, kterou v roce 1832 v Praze vydal František L. Čelakovský, mezinárodně uznávaný český básník: jeho apologii básnictví Franceho Prešerna, která obsahuje také ilustrativní překlady básní, použil Čop jako cizí argument zvenčí pro svůj romanticky kosmopolitní kulturní program rozvoje slovinského jazyka a beletristiky. V tomto metatextovém a překladovém rámcování přítomný článek rozebírá symptomy intertextuality, navzdory nimž se i v prostoru Rakouského císařství paralelně vytvářel systém národních literatur, slovanského literárního centrismu a světové literatury, včetně geokulturních rozdílů mezi centry, subcentry a periferiemi.
In the context of the 1833 language controversy ("Slovenian alphabetical War"), the Slovenian literary historian and philologist Matija Čop framed, with his extensive comments, a translation of the review of the poetic almanac Krajnska čbelica, which had been published in 1832 in Prague by František L. Čelakovský, an internationally known Czech poet: Čelakovský’s apology for France Prešeren's poetry (containing sample translations) was used by Čop as a foreign argument supporting his romantic and cosmopolitan cultural program of Slovenian language and aesthetic literature. The present article reads these metadiscursive framings to reveal the symptoms of interliterariness through which, in the Austrian Empire as well, three types of literary systems were being established concurrently, i.e., the systems of national literatures, the Slavonic literary centrism, and world literature (including geo-cultural differences between centers, subcenters, and peripheries).
References
[1] Berkopec, O.: Doneski k literarnim stikom Prešerna in Čopa s Fr. Čelakovskim in Fr. Palackim. Slavistična revija 13/1–4 1961/1962, s. 225–240.

[2] Bowring, J.: Cheskian Anthology: Being a History of the Poetical Literature of Bohemia with Translated Specimens. London: Hunter, 1832.

[3] Casanova, P.: La République mondiale des Lettres. Paris: Ed. du Seuil, 1999.

[4] Casanova, P.: Combative Literatures. New Left Review 72, 2011, s. 123–134.

[5] Čelakovský, F. L.: Krajinská literatura. Časopis českého Museum 6/4, 1832, s. 443–454.

[6] Čop, M.: Nuovo discacciamento di lettere inutili, Das ist: Slowenischer ABC-Krieg. Eine Beilage zum Illyr. Blatt. Laibach: Kleinmayr, 1833.

[7] Čop, M.: Pisma in spisi. Ur. Janko Kos, prev. Janko Moder. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983.

[8] Čop, M.: Pisma Matija Čopa. 1. Ur. Anton Slodnjak in Janko Kos. Ljubljana: SAZU, 1986.

[9] Damrosch, D.: What Is World Literature? Princeton, N.J: Princeton Univeristy Press, 2003.

[10] Ďurišin, D.: Theory of literary comparatistics. Bratislava: Veda, 1984.

[11] Ďurišin, D.: Čo je svetová literatúra? Bratislava: Vydavatel'stvo Obzor, 1992.

[12] Ďurišin, D.: Théorie du processus interlittéraire I. Bratislava: SAV, 1995.

[13] Dvořák, K.: František Ladislav Čelakovský (*1799–1852). Dějiny České literatury II: Literatura národního obrození. Ur. Felix Vodička. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd. s. 282–306, 1960.

[14] Even-Zohar, I.: Culture Planning, Cohesion, and the Making and Maintenance of Entities. Beyond Descriptive Translation Studies: Investigations in Homage to Gideon Toury. Ur. Anthony Pym, Miriam Shlesinger in Daniel Simeoni. Amsterdam in Philadelphia: John Benjamins. s. 277–292, 2008.

[15] Jungmann, J.: O klasičnosti v literatuře vůbec a zvláště české. Časopis Společnosti vlastenského museum v Čechách 1/1. s. 29–39, 1827.

[16] Jungmann, J.: Sebrané drobne spisy: veršom i prozou. Praga: W komissí Kronbergra a Řivnáče, 1841.

[17] Juvan, M.: Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.

[18] Kopitar, J.: Beseda o ljubljanski abecedni vojski: Iz pisma z Dunaja gospodu M***. Jernej Kopitar in Matija Čop: Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga. Ur. Janko Kos, prev. Janko Moder, 1973, s. 52–66.

[19] Kos, J.: Matija Čop. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1979.

[20] Kvapil, M.: F. L. Čelakovský a Slovinci. Slavia 53/3–4, 1984, s. 278–285.

[21] Leerssen, J.: Nationalism and the Cultivation of Culture. Nations and Nationalism 12/4, 2006, s. 559–578. | DOI 10.1111/j.1469-8129.2006.00253.x

[22] Legiša, L.: Romantika. Lino Legiša in Anton Slodnjak: Zgodovina slovenskega slovstva II: Romantika in realizem I. Ljubljana: Slovenska matica, 1959, s. 5–176.

[23] Ludvik, D.: Ozadje Prešernovega pisma Čelakovskemu iz leta 1836. Slavistična revija 2/1–2, 1949, s. 141–151

[24] Moretti, F.: Grafi, zemljevidi, drevesa in drugi spisi o svetovni literaturi. Izbor, prevod, spremna beseda Jernej Habjan. Ljubljana: Studia humanitatis, 2011.

[25] Paternu, B.: France Prešeren in njegovo pesniško delo. 1. del. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976.

[26] Perkins, M. A.: Nation and Word, 1770–1850: Religious and Metaphysical Language in European National Consciousness. Aldershot idr.: Ashgate, 1999.

[27] Pogačnik, J.: Prešeren – Čop – Kopitar. France Prešeren – kultura – Evropa. Ur. Jože Faganel s sodelovanjem Darka Dolinarja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002, s. 225–239.

[28] Pospíšil, I.: Problem slavizmov in njegov kontekst. Prev. Bojana Maltarić. Primerjalna književnost 28/2, 2005, s. 17–31.

[29] Prijatelj, I.: Duševni profili slovenskih preporoditeljev. Za šestdesetletnico izdali Prijateljevi učenci. Ljubljana: s. n. [Tiskarna Merkur], 1935.

[30] Strich, F.: Goethe and World Literature. London: Rutledge & Kegan Paul ltd., 1949.

[31] Šafařik, P. J.: Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten. Ofen: Kön. Ung. Universitäts Schriften, 1826.

[32] Thomsen, M. R.: Mapping World Literature: International Canonization and Transnational Literatures. New York: Continuum, 2008.

[33] Vinkler, J.: Posnemovalci, zavezniki in tekmeci: Češko-slovenski in slovensko-češki kulturni stiki v 19. stoletju. Koper: Annales, 2006.

[34] Vodička, F.: Dějiny České literatury II: Literatura národního obrození. Ur. Felix Vodička. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960.

[35] Závodský, A.: František Ladislav Čelakovský. Praha: Melenatrich, 1982.

[36] Zelenka, M.: Literární věda a slavistika. Praha: Academia, 2002.