Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26

Obrázek
Rok
1977-1978
Rok vydání
1978
Poznámka
  • K VIII. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Záhřebu
Stati
Page Title
[7]-29 Souvětí v sémanticky orientovaném popisu syntaxe Grepl, Miroslav | pdficon
[31]-42 Kategória determinácie v typologickom aspekte Bartáková, Jarmila | pdficon
[43]-57 K otázce tvoření dětských slov Pačesová, Jaroslava | pdficon
[59]-63 Gramatický rod a slovanská deklinace Erhart, Adolf | pdficon
[65]-77 Slovanské jádrové konstrukce bezsubjektové Mrázek, Roman | pdficon
[79]-85 Původní jihoslovanské jať - jak se vyslovovalo? Šaur, Vladimír | pdficon
[87]-91 K slovanským výpůjčkám narikla, nerita, nerka, nanara ap. Plevačová, Hermína | pdficon
[93]-95 K etymologii staroslověnského oblašь Šarapatková, Žofie | pdficon
[97]-109 Diachronní pohled na prostě vidové významy slovesných prefixů v češtině Šlosar, Dušan | pdficon
[111]-119 Opakovanost děje v němčině a češtině Uhrová, Eva; Uher, František | pdficon
[121]-140 Česká desubstantivní adverbia v diachronním pohledu Rusínová, Zdenka | pdficon
Rozhledy
Page Title
[141]-148 K praslovanské genezi slovenštiny Lamprecht, Arnošt | pdficon
[149]-151 Marcel Cohen Stavinohová, Zdeňka | pdficon
[153]-155 Několik slov k jednomu překladu Ondráček, Jaroslav | pdficon
Materiály
Page Title
[157]-163 Banátská čeština Skulina, Josef | pdficon
[165]-176 Soupis prací Aloise Gregora za léta 1959-1972 Pešta, Pavel | pdficon
Recenze, referáty
Page Title
[177]-178 [Enkvist, N.E. Tekstilingvistiikan peruskäsitteitä] Ondráček, Jaroslav | pdficon
178-179 [Slavíčková, Eleonora. Retrográdní morfematický slovník češtiny] Šlosar, Dušan | pdficon
179 [Hus, Jan. Výklady] Nechutová, Jana | pdficon
180-182 [Шкляревский, Георгий Иванович. История русского литературного языка: (советский период)] Brandner, Aleš | pdficon
183-184 [Părvev, Christo. Očerk po istorija na bălgarskata gramatika] Šaur, Vladimír | pdficon
184-186 [Slovar slovenskega knjižnega jezika. Druga knjiga, I - Na] Čejka, Mirek | pdficon
186-188 [Logar, Tine. Slovenska narečja] Michálková, Věra | pdficon
188-190 [Hutterer, Claus Jürgen. Die germanischen Sprachen: ihre Geschichte in Grundzügen] Masařík, Zdeněk | pdficon
190-191 [Di Cristo, Albert. Soixante et dix ans de recherches en prosodie] Wotkeová, Zuzana | pdficon
191-193 [Chigarevskaïa, N.A. Précis d' histoire de la langue française] Stavinohová, Zdeňka | pdficon
193 [Chigarevskaïa, N.A. Anthologie des textes français du IXe au XVe siècle] Stavinohová, Zdeňka | pdficon