Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny

Obrázek
Variantní název
The Morphology of the Czech verb and verb derived nouns and adjectives as a problem of the formal description and automatic analysis of the Czech language
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2011
Rozsah
220 s.
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; 401
ISBN
9788021055650
Jazyk
česky
anglicky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 856372
Anotace
  • Cílem práce je prozkoumat meze a možnosti automatické analýzy některých pravidelných typů derivací v češtině. Zaměřili jsme se na vybrané typy neverbálních substantiv a adjektiv. Za zásadní přínos pokládáme to, že jsme navrhli a otestovali formální popis tvoření slov derivací spoluutvářenou řadou morfonologických alternací na různých úrovních. Vyšli jsme z vlastního systematického popisu pravidel alomorfe ve slovesném tvarosloví založeného na analýze dat rozsáhlého strojového slovníku češtiny a korpusů. Metoda formálního popisu slovotvorných vtahů je obecná, lze ji tudíž aplikovat na další (v práci nezachycené) slovotvorné třídy a typy. Formální popis představený v naší práci se tak může stát východiskem pro různé formy automatizace zpracování přirozeného jazyka (NLP).
  • The text pursues the boundaries and possibilities of automation of Czech derivational morphology (e.g. several types of nouns and adjectives derived from verbs). The aim of the presented text is to recapitulate the results of the formal description of Czech verb inflexion and regular derivation from verb form and to extend it on regular nominal derivation from verb stem and verb root (e.g. nouns and adjectives derived form verb). What we consider to be an essential benefit of our work is that we have designed and tested our formal description of word-formation through derivation linked with a set of morphological alternations at defferent levels. The systematic description of rules for czech allomorph occurrence in a verbal morphlogy based on the analysis of a large machina redable dictionary of Czech stems served us as point of departure. The formal rules, published and tested in our work, could serve as point of departure forvarious NLP applications.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Poděkování
Page Chapter number Title
[5] Poděkování | pdf icon Osolsobě, Klára
Page Chapter number Title
11-12 I. | Úvod : automatická analýza přirozeného jazyka na ÚJČ FF MU | pdf icon Osolsobě, Klára
Page Chapter number Title
13-14 II. | Automatická morfologická analýza a strojový slovník češtiny | pdf icon Osolsobě, Klára
Page Chapter number Title
15-16 III. | Pravidelnost derivace a strojové zpracování přirozeného jazyka | pdf icon Osolsobě, Klára
Page Chapter number Title
17-19 IV. | Vzájemné vztahy formální morfologie a derivace z hlediska možností automatické slovotvorné analýzy | pdf icon Osolsobě, Klára
Page Chapter number Title
20-44 V. | Alomorfie (variantnost lexikálních kořenů a tvarotvorných kmenů) jako tvarotvorné a slovotvorné spoluformanty | pdf icon Osolsobě, Klára
Page Chapter number Title
45-54 VI. | Deriv – softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy | pdf icon Osolsobě, Klára
Page Chapter number Title
55-168 VII. | Formální popisy deverbativních jmen tvořených od slovesného tvaru, od slovesného kmene a od slovesného základu (kořene) | pdf icon Osolsobě, Klára
Page Chapter number Title
169-185 VIII. | Kvantitativní analýza automaticky generovaných dat | pdf icon Osolsobě, Klára
Page Chapter number Title
186-189 IX. | Derivační slovník deverbativ analyzovaných typů | pdf icon Osolsobě, Klára
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
190-192 X. | Závěr | pdf icon Osolsobě, Klára
Page Chapter number Title
193-194 The morphology of the Czech verb and verb derived nouns and adjectives as a problem of the formal description and automatic analysis of the Czech language | pdf icon Osolsobě, Klára
hidden-section Bibliografie
Page Chapter number Title
195-200 Bibliografie | pdf icon Osolsobě, Klára
hidden-section [Přílohy]
Page Chapter number Title
201-220 [Přílohy] | pdf icon Osolsobě, Klára