Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny

Title: Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny
Variant title:
  • The Morphology of the Czech verb and verb derived nouns and adjectives as a problem of the formal description and automatic analysis of the Czech language
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2011
Extent
220 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; 401
ISBN
9788021055650
Language
Czech
English
Link to MU library catalogue: 856372
Description
  • Cílem práce je prozkoumat meze a možnosti automatické analýzy některých pravidelných typů derivací v češtině. Zaměřili jsme se na vybrané typy neverbálních substantiv a adjektiv. Za zásadní přínos pokládáme to, že jsme navrhli a otestovali formální popis tvoření slov derivací spoluutvářenou řadou morfonologických alternací na různých úrovních. Vyšli jsme z vlastního systematického popisu pravidel alomorfe ve slovesném tvarosloví založeného na analýze dat rozsáhlého strojového slovníku češtiny a korpusů. Metoda formálního popisu slovotvorných vtahů je obecná, lze ji tudíž aplikovat na další (v práci nezachycené) slovotvorné třídy a typy. Formální popis představený v naší práci se tak může stát východiskem pro různé formy automatizace zpracování přirozeného jazyka (NLP).
  • The text pursues the boundaries and possibilities of automation of Czech derivational morphology (e.g. several types of nouns and adjectives derived from verbs). The aim of the presented text is to recapitulate the results of the formal description of Czech verb inflexion and regular derivation from verb form and to extend it on regular nominal derivation from verb stem and verb root (e.g. nouns and adjectives derived form verb). What we consider to be an essential benefit of our work is that we have designed and tested our formal description of word-formation through derivation linked with a set of morphological alternations at defferent levels. The systematic description of rules for czech allomorph occurrence in a verbal morphlogy based on the analysis of a large machina redable dictionary of Czech stems served us as point of departure. The formal rules, published and tested in our work, could serve as point of departure forvarious NLP applications.
Department FF MU
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Poděkování
Chapter number Title Custom text
Poděkování | [5]
Osolsobě, Klára
PDF
Chapter number Title Custom text
I. | Úvod : automatická analýza přirozeného jazyka na ÚJČ FF MU | 11–12
Osolsobě, Klára
PDF
Chapter number Title Custom text
II. | Automatická morfologická analýza a strojový slovník češtiny | 13–14
Osolsobě, Klára
PDF
Chapter number Title Custom text
III. | Pravidelnost derivace a strojové zpracování přirozeného jazyka | 15–16
Osolsobě, Klára
PDF
Chapter number Title Custom text
IV. | Vzájemné vztahy formální morfologie a derivace z hlediska možností automatické slovotvorné analýzy | 17–19
Osolsobě, Klára
PDF
Chapter number Title Custom text
V. | Alomorfie (variantnost lexikálních kořenů a tvarotvorných kmenů) jako tvarotvorné a slovotvorné spoluformanty | 20–44
Osolsobě, Klára
PDF
Chapter number Title Custom text
VI. | Deriv – softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy | 45–54
Osolsobě, Klára
PDF
Chapter number Title Custom text
VII. | Formální popisy deverbativních jmen tvořených od slovesného tvaru, od slovesného kmene a od slovesného základu (kořene) | 55–168
Osolsobě, Klára
PDF
Chapter number Title Custom text
VIII. | Kvantitativní analýza automaticky generovaných dat | 169–185
Osolsobě, Klára
PDF
Chapter number Title Custom text
IX. | Derivační slovník deverbativ analyzovaných typů | 186–189
Osolsobě, Klára
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
X. | Závěr | 190–192
Osolsobě, Klára
PDF
Chapter number Title Custom text
The morphology of the Czech verb and verb derived nouns and adjectives as a problem of the formal description and automatic analysis of the Czech language | 193–194
Osolsobě, Klára
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 195–200
Osolsobě, Klára
PDF
hidden-section [Přílohy]
Chapter number Title Custom text
[Přílohy] | 201–220
Osolsobě, Klára
PDF