Archaeologia historica 1993, roč. 18, č. [1]

Obrázek
Rok
1993
Rok vydání
1993
hidden section Front matter
Page Title
Front matter | pdficon
Page Title
5 Uznesenie účastníkov XXIV. celoštátnej konferencie archeológov stredověku — Levoča '92 | pdficon
A. Vývoj osídlení – Erforschung der Besiedlung
Page Title
9-18 K počiatkom stredovekého osídlenia Spiša (do konca 12. stor.) : Venujem pamiatke univ. prof. Vojtecha Budinského-Kričku, nestora slovenských archeológov Lukáč, Gabriel | pdficon
19-29 Vzťahy Spiša a Malopoľska od príchodu Slovanov po začlenenie Spiša do Uhorského štátu Homza, Martin | pdficon
31-35 Stará Levoča v archívnych prameňoch zo 16.—18. storočia Žifčák, František | pdficon
37-51 Charakter etnických premien na území Slovenska v 10.—11. storočí Hanuliak, Milan | pdficon
53-62 Stredoveké rehoľné komunity na Spiši a ich význam v štruktúre osídlenia Slivka, Michal | pdficon
63-68 Výsledky geofyzikálnych meraní pri precizovaní základov sakrálnych stavieb na Spiši Tirpák, Ján | pdficon
69-74 K počiatkom osídlenia Zvolena v stredoveku Mácelová, Marta | pdficon
75-79 Náčrt etnického vývoja horného Potisia v stredoveku Adam, Ján | pdficon
81-85 Hustota osídlenia Slovenska v neskorom stredoveku Žudel, Juraj | pdficon
87-92 Inter-etnické kontakty a obchodné styky Slovenska počas stredoveku so zahraničím Hunka, Ján | pdficon
93-97 Początki napływu ludności ruskiej na teren Karpat Zachodnich w świetle archeologii Parczewski, Michał | pdficon
99-118 Otázky kolonizace a interetnických vztahů na středověké Moravě Měřínský, Zdeněk | pdficon
119-139 Změny struktury osídlení ve 12. až 14. století na jižní Moravě Unger, Josef | pdficon
141-150 Středověká kolonizace na severovýchodní Moravě a ve Slezsku a její odraz v archeologických pramenech Kouřil, Pavel | pdficon
151-157 Sociální a hospodářské podmínky středověké kolonizace z hlediska archeologie Nekuda, Rostislav | pdficon
B. Opevněná sídla – Befestigte Sitze
Page Title
161-166 Historicko-archeologický výskum Pustého hradu vo Zvolene Hanuliak, Václav | pdficon
167-179 Drobné středověké fortifikace na Podřevnicku a jejich vztah ke kolonizačnímu procesu na jihovýchodní Moravě Kohoutek, Jiří | pdficon
181-197 Pustiměřský hrad Staňa, Čeněk | pdficon
199-209 Untersuchungen der Ausgrabungen in der Burg Bítov (Bez. Znaim) Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva | pdficon
211-223 Hrad Šenkenberk a jeho úloha v kolonizac i Znojemsk a Měřínský, Zdeněk; Plaček, Miroslav | pdficon
225-237 Projevy přímého působení francouzské stavební huti v české architektuře feudálních sídel 14. století Durdík, Tomáš; Chotěbor, Petr | pdficon
239-246 Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Staré Boleslavi v letech 1988—1992 Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Špaček, Jaroslav | pdficon
247-251 Záchranný výzkum v Ústí nad Labem Cvrková, Marta | pdficon
C. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Page Title
255-262 Půdorysné změny struktury Starého Města pražského ve fázi gotiky Kašička, František | pdficon
263-273 Některé otázky vývoje Tepelského domu v Plzni Anderle, Jan | pdficon
D. Vesnická sídliště – Dorfsiedlungen
Page Title
277-288 Žľaby na stredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska Ruttkay, Matej | pdficon
289-297 Příspěvek k poznání středověké vesnice na Moravě na příkladu zaniklých Konůvek (okr. Vyškov). Měchurová, Zdeňka | pdficon
E. Sakrální stavby – Erforschung der Sakralbauten
Page Title
301-313 Stredoveký kostol sv. Petra v Malej Bare Chovanec, Ján | pdficon
315-343 Archeologický výzkum kaple svaté Kateřiny a areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova Belcredi, Ludvík | pdficon
F. Hmotná kultura a řemesla – Die Sachkultur und Handwerke
Page Title
347-357 Opracování kamene v různých stavebních hutích působících na Pražském hradě Chotěbor, Petr | pdficon
359-375 Textilie z hrobu Rudolfa I., českého krále, zv. Kaše : Předběžný průzkum Bažantová, Nina; Bravermanová, Milena; Kobrlová, Jana; Samohýlova, Alena; Wasserbauer, Richard | pdficon
377-390 Gotické prořezávané kachle z hradu Rabí, okr. Klatovy Hazlbauer, Zdeněk | pdficon
391-417 Středověká kovárna v Sezimově Ústí-Novém Městě Krajíc, Rudolf | pdficon
419-424 Experimentální stavba středověké sklářské pece na otop dřevem Černá, Eva | pdficon
Recenze – Buchbesprechungen
Page Title
425-426 [Kibic, Karel. Historické radnice] Nechvátal, Bořivoj | pdficon
426-427 [Černý, Ervín. Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Historicko-geografická studie v regionu Drahanské vrchoviny] Nekuda, Vladimír | pdficon
428 [Parczewski, Michał. Die Anfänge der frühslawischen Kultur in Polen] Nekuda, Vladimír | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
430 Seznam autorů | pdficon