Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1994, roč. 43, č. A42

Obrázek
Rok
1994
Rok vydání
1994
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-0931-4
Stati
Page Title
[7]-14 Jazykovědné idiosynkrasie a zděděná tabu v ontologii jazyka : (nad odkazem Augusta Schleichera) Romportl, Simeon | pdficon
[15]-28 Agentivität und Prozessualität als Subsysteme der verbalen Pragmastruktur : (am Beispiel des Tschechischen) Trost, Klaus | pdficon
[29]-33 Výpovědní útvary s mediálním že Grepl, Miroslav | pdficon
[35]-41 O jednom typu přípustkových souvětí Karlík, Petr | pdficon
[43]-52 K některým starobylým typům infinitivních konstrukcí Šipková, Milena | pdficon
[53]-59 Nejstarší typy českých prefigovaných antroponym Pleskalová, Jana | pdficon
[61]-67 Preliminary remarks on the Grammaticae Bohemicae (1603) of Vavřinec Benedikt Nudožerský Smith, Nancy Susan | pdficon
[69]-74 Pojmenování kura domácího v českých dialektech ve srovnání se spisovnou češtinou a ostatními západoslovanskými jazyky Čižmárová, Libuše | pdficon
[75]-88 Adjektíva so zväčšenou mierou vlastnosti v slovenčine a češtine Bartáková, Jarmila | pdficon
[89]-98 Упрощение исконной группировки консонантов в фонетическом сочетании *oв- [i.e. *об-] + v- в начале словоформ русского и чешского языков Brandner, Aleš | pdficon
[99]-106 К вопросу сдвигов в акцентном типе слезá Jiráček, Jiří | pdficon
[107]-113 K relační distribuci některých intenzifikujících morfémů řecko-latinského původu v ruských (a českých) substantivech Gazda, Jiří | pdficon
[115]-129 Названия временных отрезков (день, год, час...) в функции обстоятельства времени Žaža, Stanislav | pdficon
Jubilea
Page Title
[131]-132 K nedožitým sedmdesátinám Jaroslava Bauera Grepl, Miroslav | pdficon
133-134 K výročí Žofie Šarapatkové Havlová, Eva | pdficon
134 In memoriam H. Puchljakové a T. Cablíkové Žaža, Stanislav | pdficon
Recenze
Page Title
[135]-136 [Encyklopédia jazykovedy] Bartáková, Jarmila | pdficon
136-138 [Szótár-index az óbolgár nyelv XI-XII. századi orosz másolatú emlékeihez] Brandner, Aleš | pdficon
138-140 [Рылов, Станислав Александрович. Синтаксическая организация древнерусской речи: учебное пособие] Brandner, Aleš | pdficon
140-142 [Vojtenko, Anastasija. Leksičeskij atlas Moskovskoj oblasti] Fic, Karel | pdficon