Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1982, roč. 31, č. I17

Obrázek
Rok
1982
Rok vydání
1982
Poznámka
  • Psychologické číslo
Ústav FF MU
Stati – Статьи – Articles
Page Title
[7]-24 Preferencia estetických podnetov - medzinárodné porovnanie Kuric, Jozef | pdficon
25-35 Zaměření činnosti, hodnot a profesionálních zájmů uchazečů o studium psychologie Chalupa, Bohumír | pdficon
37-49 Interaction of social and biological determinants in the development and forming of the personality Švancara, Josef | pdficon
51-70 Některé problémy autoregulace volních procesů u vysokoškoláků z hlediska upevnění jejich duševního zdraví Míček, Libor | pdficon
71-80 Sémantické volumenální pole - psychosémiotická a neuropsychologická charakteristika Vašina, Lubomír | pdficon
81-92 Sémantický diferenciál výtvarného umění Kuric, Jozef; Smékal, Vladimír | pdficon
93-102 K některým osobnostním charakteristikám mladistvých suicidantů Svoboda, Mojmír; Černá, Vlasta | pdficon
103-109 Zkoumání zrakové hledací činnosti při použití verbálních podnětů Chalupa, Bohumír; Ulmanová, Yvona | pdficon
111-131 Modely aktivního sociálního učení Sedlák, Jiří; Potůček, Ivo; Rukovanská, Ludmila | pdficon
Referáty – Доклады – Account
Page Title
133-136 K buržoazním teoriím sociálního učení Sedlák, Jiří; Koch, Štefan | pdficon
137-147 Příspěvek k dějinám esteticko-psychologického myšlení Kuric, Jozef; Kulka, Jiří | pdficon
149-154 O psychologických předpokladech sdělování nevyslovitelného Kulka, Jiří | pdficon
Metodická sdělení – Методические выводы – Methodical contributions
Page Title
155 Psychologická expertiza provozu zubních ambulancí Švancara, Josef; Kubínský, Vladimír | pdficon
156-157 Využití tremometru pro měření RČ a tappingu Kubínský, Vladimír | pdficon
Zprávy – Сообщения – Reports
Page Title
159-160 Z družobných pracovišť. Psychológia na Filozofickej fakulte Štátnej univerzity T. Ševčenka v Kijeve Kuric, Jozef | pdficon