Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám

Title: Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám
Variant title:
  • Basic school headteachers' professional careers: from the stage of professional certainty to new challenges
Source document: Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 1, pp. [85]-105
Extent
[85]-105
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Text představuje některé z výsledků kvalitativně orientovaného výzkumného šetření zaměřeného na poznání profesní a životní dráhy ředitelů základních škol. Pozornost je věnována především představení a interpretaci pokročilých fází v kariéře ředitelů navazujících. Text navazuje na předchozí studii objasňující nástup do funkce ředitele a úvodní adaptační fázi. Identifikované fáze ředitelské kariéry jsou interpretovány v souvislosti s vývojem přístupu ředitele k výkonu jeho funkce. Text přináší empiricky podložené argumenty vysvětlující přímý vztah mezi profesní dráhou ředitele a řízením a vedením školy.
The text represents some of the results of a qualitative research aimed at the recognition of the life and professional careers of basic school headteachers. Attention is mainly focused on the presentation and interpretation of the advanced stages in headteachers' careers. Following the previous explanatory study about the accession to the headteacher function and the stage of adaptation, the newly identified career stages are interpreted in relation to the developments in headteacher's attitude to the execution of his/her function. This text brings empirically substantiated arguments explaining the direct relation between headteachers' professional careers and school management and leadership.