Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku

Title: Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku
Variant title:
  • Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung marginaler Böden im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit
  • Settlements and agriculture of the margins in the later Middle Age and early new age
Author: Klír, Tomáš
Contributor
Klápště, Jan (Editor)
Měřínský, Zdeněk (Editor)
Place of publication
Praha
Publisher
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Year of publication
2008
Extent
353 s. + 1 CD, 1 mapa
Series
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 5
ISBN
9788073082512
Language
Czech
German
Link to MU library catalogue: 600586
Note
  • Práce je výstupem projektů: "České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes", VZ MSM 0021620827; "Doktorandská škola archeologie I. a II.", GA ČR 404/03/H046; 404/08/H026; "Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých vesnic", Specifický výzkum FF UK 2006; "Středověký sídelní vývoj a jeho formy v zemědělsky okrajových oblastech", GA UK 117 707.
License: Not specified license
Rights holder
Univerzita Karlova. Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Přílohy na CD
Chapter number Title Custom text
22.3.2. | Identifikace dvorů podle jednotlivých shluků : [příloha na CD] PDF
37. | Povrchové tvary a jejich výpověď v podobě půdorysu a dvorů : [příloha na CD] Klír, Tomáš PDF
36. | Geometrický rozbor terénního reliéfu a jeho kartografické znázornění : [příloha na CD] Klír, Tomáš PDF
38. | Analogie sídelní formy Kří v raném novověku : [příloha na CD] Klír, Tomáš PDF
39. | Geofyzikální průzkum : [příloha na CD] Klír, Tomáš PDF
Kostelní Lhota : výpis z fasse josefského katastru : (fasse obce Kostelnolhottske ... NA, fJK, inv. č. 1187) : [příloha na CD] Klír, Tomáš PDF
18. | Slovní popis povrchových tvarů : [příloha na CD] Klír, Tomáš PDF
Závěrečná zpráva o geofyzikálních průzkumech : prováděná na základě HS č. 760059/06 na lokalitách ZSO Kersko, k. ú. Hradišťko, okr. Nymburk : [příloha na CD] | 1–13
Křivánek, Roman
PDF
Chapter number Title Custom text
Zaniklá středověká vesnice : Kří u Sadské Klír, Tomáš PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
I. | Úvod | 13–19
Klír, Tomáš
PDF
I. část: Teoretická východiska
Chapter number Title Custom text
2. | Osídlení a zemědělské využití špatných půd - teoretická východiska | 23–32
Klír, Tomáš
PDF
3. | Problematika vícepolních systémů na lehkých písčitých půdách | 33–35
Klír, Tomáš
PDF
II. část: Enkláva navátých písků u Sadské v raném novověku
Chapter number Title Custom text
4. | Přírodní podmínky Lhot | 39–44
Klír, Tomáš
PDF
5. | Zemědělské systémy na navátých píscích u Sadské | 45–56
Klír, Tomáš
PDF
6. | Zemědělská výroba v Kostelní Lhotě | 57–61
Klír, Tomáš
PDF
7. | Zemědělské strategie na rozhraní dvou ekozón | 62–79
Klír, Tomáš
PDF
8. | Překonávání úrodnostního rizika na navátých píscích | 80–82
Klír, Tomáš
PDF
9. | Váha proměnlivých faktorů v mladším středověku | 83–84
Klír, Tomáš
PDF
III. část: Počátky osídlení navátých písků u Sadské podle písemných pramenů
Chapter number Title Custom text
10. | Historické souvislosti osídlení navátých písků u Sadské | 87–98
Klír, Tomáš
PDF
11. | Pozdní lokace ve středních Čechách | 99–104
Klír, Tomáš
PDF
IV. část: Počátky osídlení navátých písků u Sadské podle archeologických pramenů : zaniklá středověká vesnice Kří
Chapter number Title Custom text
12. | Přírodní podmínky | 107–109
Klír, Tomáš
PDF
13. | Historie lokality a dějiny výzkumu | 110–112
Klír, Tomáš
PDF
14. | Recentní narušení povrchových tvarů | 113–114
Klír, Tomáš
PDF
15. | Přirozené formační procesy – geneze povrchových tvarů | 115–117
Klír, Tomáš
PDF
16. | Zaměření a kartografické znázornění reliefních tvarů v areálu zaniklého Kří | 118–119
Klír, Tomáš
PDF
17. | Souhrnný popis lokality | 120
Klír, Tomáš
PDF
18. | Slovní popis povrchových tvarů | 121–128
Klír, Tomáš
PDF
19. | Věrohodnost výsledků | 129–130
Klír, Tomáš
PDF
20. | Rozbor a interpretace antropogenních povrchových tvarů | 131–135
Klír, Tomáš
PDF
21. | Stavební technika | 136–137
Klír, Tomáš
PDF
22. | Identifikace usedlostí a jejich dvorů | 138–141
Klír, Tomáš
PDF
23. | Zástavba dvora | 142–144
Klír, Tomáš
PDF
24. | Dvůr s motte | 145–148
Klír, Tomáš
PDF
25. | Archeologické nálezy | 149
Klír, Tomáš
PDF
26. | Půdorysná osnova | 150–152
Klír, Tomáš
PDF
27. | Plužina | 153–156
Klír, Tomáš
PDF
28. | Charakteristika sídelní formy a její středoevropské souvislosti | 157–160
Klír, Tomáš
PDF
29. | Soudobé středoevropské paralely | 161–162
Klír, Tomáš
PDF
30. | Odraz sociální diferenciace v půdorysné osnově vesnice mladšího středověku a raného novověku | 163–165
Klír, Tomáš
PDF
V. část: Exkurzy
Chapter number Title Custom text
31. | Sídelní formy mladšího středověku ve střední Evropě | 169–176
Klír, Tomáš
PDF
32. | Počátky sídla | 177–179
Klír, Tomáš
PDF
33. | Procesy pustnutí a zániku | 180–185
Klír, Tomáš
PDF
34. | Ekonomické chování rolnického hospodářství | 186–195
Klír, Tomáš
PDF
35. | Josefský katastr a jeho výpověď | 196–197
Klír, Tomáš
PDF
[Kap. 36-39 : přílohy na CD : úvodní list] | 198
Klír, Tomáš
PDF
VI. část: Závěr
Chapter number Title Custom text
40. | Srovnání s jinými mikroregiony | 201–203
Klír, Tomáš
PDF
41. | Závěr | 204–208
Klír, Tomáš
PDF
42. | Seznam pramenů a literatury | 209–222
Klír, Tomáš
PDF
Chapter number Title Custom text
43. | Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung marginaler Böden im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit : das Beispiel des Gebietes der Flugsande in Mittelböhmen : Inhalt | 223–229
Klír, Tomáš
PDF
hidden-section Zusammenfassung
Chapter number Title Custom text
Zusammenfassung | 230–247
Klír, Tomáš
PDF
Chapter number Title Custom text
Verzeichnis der Abbildungen, Graphe und Tafeln im Text | 248–250
Klír, Tomáš
PDF
Chapter number Title Custom text
Verzeichnis der Abbildungen, Plane und Tafeln in der Beilage | 251–254
Klír, Tomáš
PDF
hidden-section Obrázky 1-66
Chapter number Title Custom text
Obrázky 1-66 | [255]–322
Klír, Tomáš
PDF
hidden-section Plány 1-14
Chapter number Title Custom text
Plány 1-14 | [323]–338
Klír, Tomáš
PDF
hidden-section Tabulky 1-13
Chapter number Title Custom text
Tabulky 1-13 | [339]–353
Klír, Tomáš
PDF