Hrad v Hrádníkách u Zářecké Lhoty na Choceňsku

Title: Hrad v Hrádníkách u Zářecké Lhoty na Choceňsku
Variant title:
  • Castle in Hrádníky near Zářecká Lhota in the Choceň District
  • Eine Burg in Hrádníky bei Zářecká Lhota in der region Choceň
Author: Vích, David
Contributor
Urbanová, Kristýna (Illustrator)
Source document: Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 133-166
Extent
133-166
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Na ostrožně v areálu pravěkého hradiště v poloze Hrádníky (k. ú. Zářecká Lhota, Pardubický kraj) vznikl na konci 13. či počátkem 14. století hrad postavený za použití dřeva, kamene a hlíny. Hrad existoval relativně krátkou dobu a zanikl náhlým požárem. Vedle movitých nálezů pro hradní prostředí obvyklých (výstroj koně a jezdce, stavební kování, militaria, zemědělské náčiní, předměty osobní potřeby) se zde setkáváme i s artefakty méně obvyklými, jako zlomek ramene skládacích vážek či slitkové stříbro. V hradním prostředí zcela unikátním nálezem je torzo ostatkového kříže.
A castle of wood, stone and earth was built in the late 13th century or in the early 14th century on a promontory in the area of a prehistoric hillfort at Hrádníky (Zářecká Lhota cadastral zone, Pardubice Region). The castle only existed briefly and was destroyed by a sudden fire. Apart from finds typical of the castle milieu (gear for horses and riders, building fittings, militaria, agricultural tools, personal items), the research yielded less usual artefacts such as a fragment of the shoulder of a set of foldable scales and cast silver. The find of a part of a reliquary cross is unique in the castle environment.
Note
Příspěvek byl vypracován v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) č. DG16P02R031 (Moravské křižovatky).
Der vorliegende Beitrag wurde im Rahmen des Programms der angewandten Forschung und Entwicklung von nationaler und kultureller Identität ausgearbeitet (NAKI II) N. DG16P02R031 (Mährische Kreuzungen).
References
[1] BLÁHOVÁ, J. a kol., 1987: Kroniky doby Karla IV. Praha.

[2] CDB II: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/1 (Friedrich, G., ed.). Praha 1912.

[3] LOSERTH, J., 1896: Das St. Pauler Formular. Briefe und Urkunden aus der Zeit König Wenzeles II. Gefunden und herausgegeben von Johann Loserth. Prag.

[4] RBM IV: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae IV, 1333–1346 (Emler, J., ed.). Pragae 1892.

[5] BELCREDI, L., 1989: Terminologie, třídění a kód středověkých kovových předmětů – Terminologie, Klassifizierung und Kode mittelalterliche metalischer Gegenstände, AH 14, 437–472.

[6] BURIAN, V., 1960: Nálezy z husitského opevnění kartouzky v Dolanech – Funde aus der Hussittenfeste Kartouzky in Dolany bei Olomouc, AR XII, 204–212.

[7] BURIAN, V., 1971: Výzkum hradu Tepence (obec Jívová) roku 1970, PV 1970, 65–68.

[8] BURIAN, V., 1973: Výzkum kartuziánského kláštera v Dolanech (okr. Olomouc), PV 1972, 84–86.

[9] CASTELIN, K., 1953: Česká drobná mince doby předhusitské a husitské 1300–1471. Praha.

[10] CEJPOVÁ, M., 2002: Hrad Hlavačov, okr. Ústí nad Orlicí – Die Burg Hlavačov, Bezirk Ústí nad Orlicí, CB 8, 131–138.

[11] CEJPOVÁ, M., 2006: Zjišťovací výzkum hradu Hlavačova u Chocně – Zur Unterzuchung der Burg Hlavačov bei Choceň, CB 10, 131–146.

[12] ČAPLOVIČ, D., 1983: Doklady domácej a remeslnej výroby v stredovekých dedinách na východnom Slovensku – Belege der Heimarbeit und handwerklichen Erzeugen in mittelalterlichen Dörfen der Ostslowakei, AH 8, 373–383.

[13] ČERNÁ, L.–STANĚK, P.–ZŮBEK, A., 2010: Hrádek Rumberk – archeologický výzkum v roce 2009 – Burg Rumberk – archäologische Ausgrabungen im Jahre 2009, CB 12, 415–452.

[14] ČERNÝ, P.–STEHLÍKOVÁ, D., 2006: Zlatnictví, emailérství a kovolitectví. In: Du bon du coeur. Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách (Černý, P., ed.), 179–182. Olomouc.

[15] DOLEŽEL, J., 2007: Na okraj nálezů středověkých skládacích vážek z českých zemí. In: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky (Doležalová, E.–Šimůnek, R., edd.), 147–157, 581–582. Praha.

[16] DRDA, M., 1978: Soubor nálezů ze Sezimova Ústí, Husitský Tábor 1, 7–29.

[17] DRDA, M., 1983: Archeologický výzkum čp. 39 v Táboře – Archaeological excavations in the house No. 39 at the town of Tábor, AR XXXV, 274–283.

[18] DRNOVSKÝ, P., 2012: "Tvrz" v Třebověticích. Hmotná kultura středověkého a raně novověkého sídla ve východních Čechách – "The Fortified Manorˮ in Třebovětice. Material Culture of Medieval and Early Modern Period Residence in Eastern Bohemia, Studia Mediaevalia Pragensia 11, 177–226.

[19] DROBNÝ, T., 1995: Vývoj středověkých ostruh od 11. do počátku 16. století. Nepublikovaná diplomová práce, ÚAM FF MU, Brno.

[20] DURDÍK, T., 1972: K problematice středověkých šipek v Československu, Zpravodaj klubu vojenské historie 2/4–6, 3/5–9.

[21] DURDÍK, T., 1976: Nálezy z hradu Týřova I. Katalog starších sbírek, Zprávy Čs. společnosti archeologické při Čs. akademii věd XVIII/3–6. Praha – Nitra – Brno.

[22] DURDÍK, T., 1989: Železné předměty z hradu Rábí – Eisengegenstände aus der Burg Rábí, CB 1, 279–294.

[23] DURDÍK, T.–FROLÍK, J., 1993: Hrad Vildštejn na Chrudimsku – Die Burg Vildštejn bei Chrudim, CB 3, 47–72.

[24] EGAN, G.–PRITCHARD, F. a kol., 2002: Dress Accessories C. 1150–C. 1450. Medieval finds from excavations in London 3. London.

[25] EDEL, T.–MATIÁŠEK, J.–ŽEGKLITZOVÁ, J., 2014: Stavební vývoj českodubské johanitské komendy sv. Ducha od 40. let 13. století do roku 1429 – The Construction Development of St John's Commandery of the Holy Spirit in Český Dub from the 1240s until 1429. In: Středověká Evropa v pohybu. K poctě Jana Klápště – Medieval Europe in Motion in Honour of Jan Klápště (Boháčová, I.–Sommer, P., edd.), 185–198. Praha.

[26] FINGERLIN, I., 1971: Gürtel des hohen und späten Mittelalters. Berlin.

[27] FROLÍK, J., 2002: Nálezy z obléhání hradu Lichnice v letech 1428–1429 – Fundstoff aus der Belagerung der Burg Lichnice in den Jahren 1428–1429, CB 8, 399–408.

[28] FŰRYOVÁ, K., 2011: Románsky kostol v Rákoši – Die romanische Kirche in Rákoš, AH 36, 423–430.

[29] GOŠ, V., 1986: Kolekce kovových předmětů slovanské osady v Mohelnici, ČSM 35, 193–200.

[30] HANULIAK, V., 1983: Odkryté zvyšky kováčskej vyhne na Liptovskom hrade – Freigelegte Reste einer Schmiedeesse auf der Burg Liptovský hrad, AH 8, 479–490.

[31] HANULIAK, V., 1986: K stavebno-funkčnej interpretácii obytného objektu z Chľaby – Zur funktionellen Interpretation eines Wohnobjektes aus Chľaba, AH 11, 469–478.

[32] HAVEL, J., 1980: Hromadný hrob bělohorských bojovníků – Ein Massengrab der Krieger vom Weißen Berg (Bílá hora), Archaeologia Pragensia 1, 227–231.

[33] HEINDEL, I., 1990: Riemen- und Gürtelteile im westslawischen Siedlungsgebiet. Berlin.

[34] HEJNA, A., 1959: Dva nálezy železného nářadí v severovýchodních Čechách – Deux trouvailles d'outils en fer de la Bohême du nord-est, AR XI, 110–112.

[35] HEJNA, A., 1983: Kovový nálezový inventář z hradu Vizmburku, k. ú. Havlovice – Das Fundinventar metallischer Gegenstände aus Burg Vizmburk, Katastralgemeinde Havlovice, Bez. Trutnov, AH 8, 491–501.

[36] HOLTMANN, G. F. W., 1993: Untersuchung zu mittelalterichen und frühneuzeitlichen Messern dargestellt am Beispielen von archäologischen Funden vornehmlich aus dem weiteren Küstenbereich von Nord- und Ostsee bis zur Mittelgebirgszone. Göttingen.

[37] HRUBEC, I., 1971: Výzkum zaniknutej dediny Dolný Poltár – Grabungen in der Dorfwüstung Dolný Poltár, AR XXIII, 69–79.

[38] HUML, V., 1967: Zaniklá tvrz Semonice – Die untergegangene Festung in Semonice. Fontes Musei Reginaehradecensis Supplementum II. Hradec Králové.

[39] HYLMAROVÁ, L.–KLÍR, T.–ČERNÁ, E., 2013: Železné předměty ze zaniklého Spindelbachu v Krušných horách. K výpovědi detektorového průzkumu – Eisengegnstände aus der Wüstung Spindelbach im Erzgebirge. Zur Aussagekraft einer Detektorsuche, AH 38, 569–609.

[40] JANSKÁ, E., 1963: Archeologický výzkum hradu Sión – Archäologische Untersuchung der Burg Sión, AR XV, 220–247.

[41] JEŽEK, M., 2002: Odkrycia wag składanych w krajach czeskich. In: Civitas & villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkovej (Buśko, C.–Klápště, J.–Leciejewicz, L.–Moździoch, S., edd.), 453–456. Wrocław – Praha.

[42] KAŹMIERCZYK, J., 1978: Podkowy na Śłasku w X–XIV wieku. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.

[43] KLÍMA, B., 1980: Zámečnická práce staromoravských kovářů v Mikulčicích. Praha.

[44] KOÓŠOVÁ, P., 2004: Ku klasifikácii vrcholnostredovekých ostrôh z územia Slovenska (12.–15. storočie) – Zur Klassifikation der hochmittelalterlichen Sporen auf dem Gebiet der Slowakei (12.–15. Jahrhundert), AH 29, 523–547.

[45] KOŠŤÁL, J. a kol., 2013: Vízmburk. Příběh ztraceného hradu. Havlovice.

[46] KRABATH, S., 2001: Die hoch- und spätmittelalterlichen Buntmetallfunde nördlich der Alpen. Eine archäologisch-kunsthistorische Untersuchung zu ihrer Herstellungstechnik, funktionalen und zeitlichen Bestimmung. Rahden/Westf.

[47] KRAJÍC, R., 1991: Stavební železo a uzavírací mechanismy na vrcholně středověkých lokalitách Táborska – Eiserne Baubeschläge und Verschließungmechanismen von den hochmittelalterlichen Lokalitäten in Gegend von Tábor, AH 16, 323–344.

[48] KRAJÍC, R., 2003: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa, díl I. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

[49] LABUDA, J., 1999: Pozoruhodné nálezy z Hradu na Sitne – Beachtenswerte Funde aus Burg in Sitno bei Banská Štiavnica, AH 24, 217–230.

[50] LABUDA, J., 2000: Pozoruhodné nálezy zo Starého mesta v Banskej Štiavnici – Beachtenswerte Funde aus "Staré mesto" in Banská Štiavnica, AH 25, 7–24.

[51] LOCHMANN, Z. A., 1985: Nálezy ze středověkého objektu v Praze 10 – Záběhlicích – Funde aus einem mittelalterlichen Objekt aus Prag 10 – Záběhlice, Archaeologia Pragensia 6, 191–202.

[52] LUNGERHAUSEN, A., 2004: Buntmetallfunde und Handwerksrelikte des Mittelalters und der frühen Neuzeit aus archäologischen Untersuchungen in Braunschweig. Rahden/Westf.

[53] MĚCHUROVÁ, Z., 1984: Součásti uzdění koně ve velkomoravském období – Die Bestandteile der Raitpferdzäumung in der mittleren Burgwallzeit, AH 9, 263–292.

[54] MĚCHUROVÁ, Z., 1991: Předběžné výsledky výzkumů na Kapucínském nám. 5 a 8 v Brně – Vorläufige Ergenisse der Rettungsgrabung auf dem Kapucínské náměstí (Kapuzinerplatz) Nr. 5 und 8 in Brno, AH 16, 145–168.

[55] MĚCHUROVÁ, Z., 1995: Železné předměty ze zaniklé středověké vsi Konůvky na Slavkovsku (okr. Vyškov) – Eiserne Gegenstände aus der mittelalterlichen Ortswüstung Konůvky nächst Slavkov (Austerlitz), Bez. Vyškov, Acta Musei Moraviae Scientiae sociales LXXX, 141–197.

[56] MĚCHUROVÁ, Z., 1997: Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese. Praha.

[57] MERTA, J., 1974: Nález válečkového zámku a klíče na středověké fortifikaci pod Novým Hradem, VVM XXVI, 165–169.

[58] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1991: K chronologickému postavení přezek se zdobeným kruhovým rámečkem a zeslabením v místě uchycení očka trnu. In: Sborník Společnosti přátel starožitností 2, 75–78. Praha.

[59] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2007: Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981–2006. Brtnice – Brno.

[60] MICHNA, P., 1979: Středověké mincovní vážky z Olomouce – Die mittelalterliche Klappwaage aus Olmütz in Mähren, VVM XXXI, 38–48.

[61] MILITKÝ, J.–ŠLÉZAR, P., 2007: Nálezy středověkých mincí objevených při archeologickém výzkumu v Olomouci, Numismatický sborník 22, 223–231.

[62] MILITKÝ, J.–VÍCH, D., 2011: Hromadný nález pražských grošů Václava II. z Oucmanic (okr. Ústí nad Orlicí), Numismatický sborník 26, 138–142.

[63] MUSIL, F., 1995: Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí na Orlicí. Ústí nad Orlicí.

[64] MUSIL, F., 2002: Osídlování Poorlicka v době předhusitské. Kraj na Tiché Orlici v povodí Třebovky a Moravské Sázavy. Ústí nad Orlicí.

[65] NADOLSKI, A., 1954: Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku. Łódź.

[66] NEKUDA, V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.

[67] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice. Zaniklá středověká ves 1. Hrádek – tvrz – dvůr – předsunuté opevnění. Brno.

[68] NEKUDA, R.–NEKUDA, V., 1997: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic 2. Dům a dvůr ve středověké vesnici. Brno.

[69] OTEVŘI ZAHRADU RAJSKOU, 2014: Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300 (Foltýn, D.–Klípa, J.–Mašková, P.–Sommer, P.–Vlnas, V., edd.). Praha.

[70] PETRTYL, J., 1976: Funkce slitkového stříbra v našich zemích ve 13. stol. In: Sborník II. numismatického symposia 1969 (Sejbal, J., ed.), 85–105. Brno.

[71] PLEINER, R., 1969: Středověké sídliště s kovárnami u Mutějovic – Eine mettelalterliche Dorfsiedlung mit Schmiedewerkstätten bei Mutějovice, PA LX, 533–571.

[72] POLLA, B., 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spoši (Zalužany). Bratislava.

[73] POLLA, B.–EGYHÁZY-JUROVSKÁ, B., 1975: Stredoveké pamiatky hmotnej kultúry z archeologických výskumov na Devínskom hrade – Mittelalterliche Denkmäler der materiellen Kultur aus archäologischen Grabungen auf der Burg Devín, ZbSNM LXIX, 97–168.

[74] PROFANTOVÁ, N.–VÍCH, D., 2012: Zlacený vrchlík z Bošína (okr. Ústí nad Orlicí) a problém dokladů přítomnosti raně středověké elity ve východních Čechách – Gilded cap from Bošín (Ústí nad Orlicí district) and evidence of the presence of an early medieval elite in Eastern Bohemia. In: Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci (Doležel, J.–Wihoda, M., edd.), 197–207. Brno.

[75] RASL, Z., 1987: K typologii a konstrukci středověkých zámků. In: Sborník "Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami", 146–165. Brno.

[76] RICHTER, M., 1963: Raně středověké bronzové skládací vážky z Čech – Frühmittelalterliche Bronzeklappwagen aus Böhmen. In: Sborník Československé společnosti archeologické (K problémům prehistorie na Moravě a v sousedních oblastech) 3 (Tichý, R., ed.), 141–148. Brno.

[77] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle. Městečko ostrovského kláštera. Praha.

[78] RICHTER, M.–VOKOLEK, V., 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové – Praha.

[79] RICHTEROVÁ, J., 1996: Středověké osídlení v povodí středního toku Rokytky – Die mittelalerliche Besiedlung im Einzugsgebiet des mittleren Laufes des Baches Rokytka, Archaeologia Pragensia 12, 273–307.

[80] RICHTEROVÁ, J., 1996a: Kruhové přezky z výzkumu na Jungmannově náměstí v Praze – Ringförmige Schnallen aus der Forschung auf dem Jungmannplatz in Prag, AH 12, 493–498.

[81] RUTTKAY, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei (II), SlArch XXIV, 246–395.

[82] RUTTKAY, A., 1989: Prvky gotickej módy v odeve a ozdobách dedinského obyvateľstva na území Slovenska (Horizont hrobov zo 14.–15. stor. v Ducovom, obec Moravany nad Váhom) – Elemente der gotischen Mode in Kleidung und Schmuck bei der ländlichen Bevölkerung auf dem Gebiet der Slowakei (Grabhorizont aus dem 14.–15. Jh. in Ducové, Gemeinde Moravany nad Váhom), AH 14, 355–378.

[83] RUTTKAY, M.–CHEBEN, I.–RUTTKAYOVÁ, J., 1994: Výskum stredovekého opevneného sídliska v Branči-Veľkej Vsi – Untersuchung der mittelalterlichen befestigten Siedlung in Branč-Veľká Ves, AH 19, 229–241.

[84] RUSÓ, A., 1986: Architektura domu v Proseticích (okr. Teplice) – Die Architektur eines Hauses in Prosetice (Bez. Teplice), AH 11, 409–415.

[85] SEDLÁČEK, A., 1883: Hrady, zámky a tvrze království českého II. Hradecko. Praha.

[86] SLIVKA, M., 1981: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku, Historica Carpatica XII, 211–276.

[87] SMOLÍK, J., 1881: Nález českých denárů a jejich rozbor, PA XI, 593–612.

[88] SMOLÍK, J., 1884: Dva nálezy mincí a krátká o nich úvaha, PA XII, 257–270.

[89] STEUER, H., 1997: Waagen und Gewichte aus dem mittelalterlichen Schleswig. Funde des 11. bis 13. Jahrhunderts aus Europa als Quellen zur Handels- und Währungsgeschichte. Köln.

[90] ŠAUEROVÁ, D., 1980: Středověké závěsné zámky z Konůvek na Slavkovsku – Mittelalterliche Vorhängeschlösser aus Konůvky in der Gegend von Slavkov, AR XXXII, 82–89.

[91] ŠILHOVÁ, A., 2007: Průzkum a restaurování ostatkového kříže z Českého Dubu. Konference konzervátorů a restaurátorů 4.–6. 9. 2007 Znojmo. Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, 88–90. Brno.

[92] ŠTAJNOCHR, V., 2011: Kult španělského kříže. Praha.

[93] UNGER, J., 1974: Archeologické nálezy z výzkumu hradu Melic na Vyškovsku (železné předměty), VVM XXVI, 194–201.

[94] UNGER, J., 1981: Nálezy z objektu datovaného mincí na tvrzišti "Kulatý kopec" u Žabčic (okr. Brno-venkov) – Funde aus einem münzdatieren Objekt auf edr Motte "Kulatý kopec" bei Žabčice, Bezirk Brno-Land, AH 6, 315–325.

[95] UNGER, J., 1984: Zaniklá ves Topolany u Vranovic (okr. Břeclav) – Die Ortswüstung Topolany bei Vranovice, Kr. Břeclav, AH 9, 65–100.

[96] UNGER, J., 1989: Feudální sídlo z 13. století na zaniklé vsi Koválov u Žabčic (archeologické nálezy). Mikulov.

[97] UNGER, J., 1994: Koválov. Šlechtické sídlo z 13. století na jižní Moravě. Brno.

[98] UNGER, J., 1999: Život na lelekovickém hradě ve 14. století. Brno.

[99] UNGER, J., 2011: Přezky s kruhovým rámečkem jako součást mužského oděvu ve středověku – Round clasps as part of men's attire in the Middle Ages, AR LXIII, 644–665.

[100] VENCL, S., 1971: Hradiště Hlavačov a Hrádníky na Choceňsku, Listy Orlického muzea VI, 17–32.

[101] VÍCH, D., 2009: Orlické muzeum v Chocni. Katalog archeologické sbírky. Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 74. Praha.

[102] VÍCH, D., 2010: Neznámá vrcholně středověká fortifikace na k. ú. Lanšperk – Unbekannnte hochmittelalterliche Fortifikation im Katastralgebiet Lanšperk, CB 12, 319–343.

[103] VÍCH, D., 2014: Kovové nálezy z hradu v Brandýse nad Orlicí – Metallfunde aus der Burg Brandýs nad Orlicí, CB 14, 142–155.

[104] VOKOLEK, V., 1990: Hradiště lidu popelnicových polí v Zářecké Lhotě, Zpravodaj Krajského muzea východních Čech v Hradci Králové 17, 54–59.

[105] VOKOLEK, V., 1993: Výzkum lužického hradiště v Běstovicích, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 19, 49–53.

[106] WACHOWSKI, K., 1984: Militaria z grodu na Ostrówku w Opolu. In: Studia nad kulturą wczesnopolskiego Opola. Militaria – wyroby bursztynowe (Gediga, B., ed.), 11–112. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź.

[107] WACHOWSKI, K., 1994: Profilierte Schnallen in Mitteleuropa, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 22, 181–186.

[108] ZIMMERMANN, B., 2000: Mittelalterliche Geschossspitzen. Kulturhistorische, archäologische und archäometallurgische Untersuchengen. Schweitzer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 26. Basel.

[109] ZŮBEK, A., 2002: Středověké přezky v brněnských nálezech – Medieval buckles from excavations of Brno, SPFFBU M 7, 123–153.

[110] ŽÁKOVSKÝ, P. 2014: Tesáky a problematika jednosečných zbraní středověku a raného novověku. Nepublikovaná disertační práce, ÚAM FF MU Brno.

[111] ŽÁKOVSKÝ, P.–HOŠEK, J. 2015: Kovové artefakty. In: Veselí nad Moravou. Středověký hrad v říční nivě (Plaček, M.–Dejmal, M., edd.), 220–251. Brno.