Motiv "mačacích hláv" a jeho funkce v románovém tvaru : poznámky k motivické výstavbě románu Jána Tužinského Kto hodí kameňom

Title: Motiv "mačacích hláv" a jeho funkce v románovém tvaru : poznámky k motivické výstavbě románu Jána Tužinského Kto hodí kameňom
Variant title:
  • The motif of "Cobblestones" and its function in art of the novel : the notes upon the construction of the motifs in the novel Kto hodí kameňom by Ján Tužinský
Source document: Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 7-19
Extent
7-19
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Naše práce zkoumá a analyzuje (v textu románu jeden z nejčastěji zastoupených) umělecký motiv, a tím jsou tzv. "kočičí hlavy", lidový název pro kamennou dlažbu. J. Tužinský (současný slovenský prozaik, výjimečný esejista, romanopisec i žurnalista, narozený ve Zlatých Moravcích) ve svém románu pracuje s jakýmisi hrozny motivů a jejich variací, konkretizací a návratů, jeho umělecká práce s nimi je precizní, filigránská, generuje specifické "významové dění" textu. Zkoumaný motiv je umělecky rafinovaně využit v kontextu popisně realistickém, historickém, existenciálně psychologickém, filozoficko-etickém, ale i symbolickém, mytologickém a duchovním.
The autor of this study considers interesting to analyse the motif of "heads of cat" which means a folk tropology for a stone pavement. This motif is one of the most frequent. Ján Tužinský (contemporary Slovak prose writer, outstanding essayist, novelist and journalist, born in Zlaté Moravce) creates some clusters of motifs and their variations, concretizations, entries and re-entries. His work of art, a precise filagree, generates unique "content events" of imagination. The researched motif is connected with realistic, historical, existential, psychological, philosophical and ethical, as well as symbolical, mythological and spiritual contexts.
References
[1] BACHTIN, M. M.: Román jako dialog. Přel. Daniela Hodrová. Praha: Odeon, 1980.

[2] BARTHES, Roland: Rozkoš z textu. Přel. Anna Blahová a Marián Minárik. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1994.

[3] BRAYFIELDOVÁ, Celia: Jak napsat bestseller: tajemství úspěšného psaní. Přel. Richard Kříž. Praha: Olympia, 2007.

[4] ČERVEŇÁK, Andrej (ed.): Náš jubilant Ján Tužinský. Nitra: Nitrianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov – Filozofická fakulta UKF v Nitre – Klub F. M. Dostojevského, 2011.

[5] DOLEŽEL, Lubomír: Heterocosmica: Fikce a možné světy. Praha: Karolinum, 2003.

[6] HEIDENREICH, Julius: O tvaru motivů. Slovo a slovesnost 9, 1943, č. 2–3, s. 68–96.

[7] MARČOK, Viliam a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III: cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storočia. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2006.

[8] POSPÍŠIL, Ivo: K teorii ruské literatury a jejím souvislostem. Brno: Masarykova univerzita, 2013. (Srov. kapitolu Historicita a ruské podloží: moderní česko-slovenské souvislosti, s. 189–248.)

[9] RIMMON-KENANOVÁ, Shlomith: Poetika vyprávění. Přel. Vanda Pickettová. Brno: Host, 2001.

[10] RYANOVÁ, Marie-Laure: Space. In: HÜHN, Peter et al. (eds.): The Living Handbook of Narratology [online]. Hamburg: Hamburg University Press, created 13. 1. 2012, revised 22. 4. 2014 [přístup dne 30. 8. 2016].

[11] SEDLÁK, Imrich a kol.: Dejiny slovenskej literatúry II. Martin – Bratislava: Matica slovenská – Literárne informačné centrum, 2009.

[12] STANZEL, Franz Karl: Teorie vyprávění. Přel. Jiří Stromšík. Praha: Odeon, 1988.

[13] SULÍK, Ivan: Stigma doby v Tužinského románoch. In: Život a dielo Jána Tužinského. Ed. Andrej Červeňák. Nitra: Spolok slovenských spisovateľov – Filozofická fakulta UKF, 2001, s. 68–78.

[14] ŠABÍK, Vincent: Dvojpolčas spisovateľa Jána Tužinského. In: Život a dielo Jána Tužinského. Ed. Andrej Červeňák. Nitra: Spolok slovenských spisovateľov – Filozofická fakulta UKF, 2001, s. 17–38.

[15] ŠKLOVSKIJ, Viktor: Próza: úvahy a rozbory. Přel. Jiřina Zumrová. Praha: Odeon, 1978.

[16] ŠKLOVSKIJ, Viktor a MAJAKOVSKIJ, Vladimir. Jak dělat prózu a verše. Přel. Bohumil Mathesius. Praha: Orbis, 1940.

[17] TYŇANOV, J. N.: Literární fakt. Přel. Ladislav Zadražil. Praha: Odeon, 1988.

[18] ŽILKA, Tibor: Dobrodružstvo teórie tvorby. Nitra: Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, 2015.