Pernička, Radko Martin

Name variants:
Pernička, Radko Martin (preferred)
Pernička, M.
Pernička, Martin
Content type
Displaying 1 - 25 of 79.

Chapter

Chapter
Pernička, Radko Martin. Archäologisch-historische Auswertung. In: Pernička, Radko Martin. Die Keramik der älteren römischen Kaiserzeit in Mähren. 1966

Chapter

Chapter