Reflexe holokaustu v grafických románech Boxer a Maus

Title: Reflexe holokaustu v grafických románech Boxer a Maus
Variant title:
  • Reflection of the Holocaust in the graphic novels Der Boxer and Maus
Source document: Slavica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 2, pp. 59-74
Extent
59-74
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie v první části analyzuje pojmy "komiks" a "židovský komiks". V druhé části provádí podrobnou analýzu zobrazení holokaustu v grafických románech Boxer (2012) německého autora Reinharda Kleista a Maus I-II (1986-1991) amerického autora polského původu Arta Spiegelmana. Dochází k závěru, že oba texty se vyznačují explicitním antipsychologismem a emocionálním racionalismem a svou estetickou hodnotu nezakládají na originalitě námětu, ale na formě výtvarného díla. Zatímco Boxer je realistický komiks o boxu jako prostředku přežití v mezní situaci koncentračního tábora, postmoderní Maus zachycuje traumatickou zkušenost genocidy prostřednictvím alegorického ztvárnění hlavních postav jako zvířecích bytostí. Téma holokaustu v obou komiksech i přes svou žánrovou odlišnost zprostředkovává citlivé otázky židovské identity a poukazuje na dvě legitimní možnosti uměleckého uchopení materiálu.
In the first part, the study analyzes the terms "comics" and "Jewish comics". In the second part, it provides a detailed analysis of the depiction of the Holocaust in the graphic novels Der Boxer (2012) by the German author Reinhard Kleist and Maus I-II (1986-1991) by the American author of Polish origin Art Spiegelman. It concludes that both texts are explicit in their anti-psychologism and emotional rationalism and base their aesthetic value not on the originality of the subject matter but on the form of the artwork. While Boxer is a realistic comic about boxing as a means of survival in the liminal situation of a concentration camp, the postmodern Maus captures the traumatic experience of genocide through the allegorical presentation of the main characters as animal beings. Despite their genre-thematic differences, the Holocaust themes of both comics convey sensitive issues of Jewish identity, pointing to two legitimate possibilities of artistic grasp of the material.
Note
Se zvolením redakce časopisu Stredoeurópske pohľady přetiskujeme českou verzi studie Reflection of the Holocaust in the graphic novels Der Boxer and Maus, která byla odevzdána do Stredoeurópskych pohľadů 2023. Část studie Anny Zelenkové je výstupem vědeckého projektu APVV-19-0244 Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia.
References
[1] KLEIST, Reinhard: Boxer. Pravdivý příběh Hercka Hafta. Přel. Alena Pokorná. Praha: Argo, 2015.

[2] SPIEGELMAN, Art: Maus I. Příběh očitého svědka. Přel. Jan Macháček - Jiří Zavadil. Praha: Torst, 1997.

[3] SPIEGELMAN, Art: Maus II. Příběh očitého svědka. Přel. Jiří Zavadil - Jan Macháček - Magdaléna Fričová. Praha: Torst, 1998.

[4] BADINOVÁ, Alena: Jeden střípek holocaustu v komiksové podobě. http://www.klubknihomolu.cz/118845/jeden-stripek-holocaustu-v-komiksove-podobe/ [4. 8. 2023]

[5] DAUVILLIER, Loic: Dítě s hvězdičkou. Přel. Dana Melanová. Praha: Albatros, 2013.

[6] GOMET, Doriane: Between Survival Strategy and Bloody Violence: Boxing in Nazi Concentration and Extermination Camps (1940-1945). The International Journal of the History of Sport 33, 2016, č. 10, s. 1-17. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09523367.2016.1237506?journal-Code=fhsp20 [8. 8. 2023]

[7] GROENSTEEN, Thierry: Stavba komiksu. Přel. Barbora Antonová. Brno: Host, 2005.

[8] JACOBSEN, Sid - COLÓN, Ernie: Anna Franková. Komiksový životopis. Přel. Miroslava Ludvíková. Praha - Litomyšl: Paseka, 2013.

[9] KRAUSKOPF, Irene Esther - BATES, Glen William - COOK, Roger: Children of Holocaust Survivors: The Experience of Engaging with a Traumatic Family History. In: Genealogy 7/20. https://doi.org/10.3390/genealogy7010020 [8. 8. 2023]

[10] LICZOVÁ, Zuzana: Žádný obyčejný komiksový šampion těžké váhy. https://www.lidovky.cz/ceska-pozice/zadny-obycejny-komiksovy-sampion-tezke-vahy.A150601_173123_pozice-recenze_lube [20. 08. 2023]

[11] MANDEL, Rachel Elizabeth: From Maus to Magneto: Exploring Holocaust Representation in Comic Books and Graphic Novels. Syracuse: University Honors Program Capstone Projects, 2015. https://surface.syr.edu/honors_capstone/846 [5. 8. 2023]

[12] McCLOUD, Scott: Understanding Comics: The Invisible Art. New York: Tundra Publishing, 1993.

[13] MANDYS, Pavel: O koncentráčnickém boxu. https://www.iliteratura.cz/clanek/34725-kleist-rein hard-boxer [4. 8. 2023]

[14] NOEL: The Boxer: The True Story of Holocaust Survivor Harry Haft by Reinhard Kleist Review. In: ComicAlly, 2014. https://samquixote.blogspot.com/2014/03/the-boxer-true-story-of-holocaust.html [4. 8. 2023]

[15] PALÁN, Aleš: Komiks o Kleistovi na scénu uvádí židovského boxera z Osvětimi. In: Archiv Hospo dářských novin. https://archiv.hn.cz/c1-63663820-reinhard-kleist-boxer-recenze [8. 8. 2023]

[16] S Artem Spiegelmanem hlavně o jeho slavné Myši. Rozhovor Jana Macháčka s Artem Spiegelmanem. Respekt 5, 1994, č. 43, s. 10.

[17] SCHWARTZ, Jay: Židé a zrod amerického komiksu. In: Délský potápěč. https://deliandiver.org/2016/03/zide-a-zrod-americkeho-komiksu.html [10. 8. 2023]

[18] ŠULC, Stanislav: Boxer sází především na naturalismus. https://www.e15.cz/clanek/magazin/boxer-sazi-predevsim-na-naturalismus-1166349 [4. 8. 2023]

[19] IN 'T VELD, Laurike: Nuancing Gestures: Perpetrators and Victims in Reinhard Kleist's The Boxer. Journal of Perpetrator Research 3, 2019, č. 1, s. 2-26.

[20] ZELENKOVÁ, Anna: Pragmatika výrazových prostriedkov komiksu (Spiegelmanova Maus a zobrazenie holokaustu). In: O interpretácii umeleckého textu 23. Nitra: Filozofická fakulta UKF, 2001, s. 23.