Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku

Author: Klír, Tomáš
Contributor: Klápště, Jan (editor) ; Měřínský, Zdeněk (editor)
Place of publication: Praha
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Publication year: 2008
Extent: 353 s. + 1 CD, 1 mapa
Series: Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 5
ISBN: 9788073082512
Link to MU library catalogue: 000600586
Show more...
Rights access: open access

Table of contents:

13-19 I. Úvod Klír, Tomáš | pdficon
I. část: Teoretická východiska
23-32 2. Osídlení a zemědělské využití špatných půd - teoretická východiska Klír, Tomáš | pdficon
33-35 3. Problematika vícepolních systémů na lehkých písčitých půdách Klír, Tomáš | pdficon
II. část: Enkláva navátých písků u Sadské v raném novověku
39-44 4. Přírodní podmínky Lhot Klír, Tomáš | pdficon
45-56 5. Zemědělské systémy na navátých píscích u Sadské Klír, Tomáš | pdficon
57-61 6. Zemědělská výroba v Kostelní Lhotě Klír, Tomáš | pdficon
62-79 7. Zemědělské strategie na rozhraní dvou ekozón Klír, Tomáš | pdficon
80-82 8. Překonávání úrodnostního rizika na navátých píscích Klír, Tomáš | pdficon
83-84 9. Váha proměnlivých faktorů v mladším středověku Klír, Tomáš | pdficon
III. část: Počátky osídlení navátých písků u Sadské podle písemných pramenů
87-98 10. Historické souvislosti osídlení navátých písků u Sadské Klír, Tomáš | pdficon
99-104 11. Pozdní lokace ve středních Čechách Klír, Tomáš | pdficon
IV. část: Počátky osídlení navátých písků u Sadské podle archeologických pramenů : zaniklá středověká vesnice Kří
107-109 12. Přírodní podmínky Klír, Tomáš | pdficon
110-112 13. Historie lokality a dějiny výzkumu Klír, Tomáš | pdficon
113-114 14. Recentní narušení povrchových tvarů Klír, Tomáš | pdficon
115-117 15. Přirozené formační procesy – geneze povrchových tvarů Klír, Tomáš | pdficon
118-119 16. Zaměření a kartografické znázornění reliefních tvarů v areálu zaniklého Kří Klír, Tomáš | pdficon
120 17. Souhrnný popis lokality Klír, Tomáš | pdficon
121-128 18. Slovní popis povrchových tvarů Klír, Tomáš | pdficon
129-130 19. Věrohodnost výsledků Klír, Tomáš | pdficon
131-135 20. Rozbor a interpretace antropogenních povrchových tvarů Klír, Tomáš | pdficon
136-137 21. Stavební technika Klír, Tomáš | pdficon
138-141 22. Identifikace usedlostí a jejich dvorů Klír, Tomáš | pdficon
142-144 23. Zástavba dvora Klír, Tomáš | pdficon
145-148 24. Dvůr s motte Klír, Tomáš | pdficon
149 25. Archeologické nálezy Klír, Tomáš | pdficon
150-152 26. Půdorysná osnova Klír, Tomáš | pdficon
153-156 27. Plužina Klír, Tomáš | pdficon
157-160 28. Charakteristika sídelní formy a její středoevropské souvislosti Klír, Tomáš | pdficon
161-162 29. Soudobé středoevropské paralely Klír, Tomáš | pdficon
163-165 30. Odraz sociální diferenciace v půdorysné osnově vesnice mladšího středověku a raného novověku Klír, Tomáš | pdficon
V. část: Exkurzy
169-176 31. Sídelní formy mladšího středověku ve střední Evropě Klír, Tomáš | pdficon
177-179 32. Počátky sídla Klír, Tomáš | pdficon
180-185 33. Procesy pustnutí a zániku Klír, Tomáš | pdficon
186-195 34. Ekonomické chování rolnického hospodářství Klír, Tomáš | pdficon
196-197 35. Josefský katastr a jeho výpověď Klír, Tomáš | pdficon
198 [Kap. 36-39 : přílohy na CD : úvodní list] Klír, Tomáš | pdficon
VI. část: Závěr
201-203 40. Srovnání s jinými mikroregiony Klír, Tomáš | pdficon
204-208 41. Závěr Klír, Tomáš | pdficon
209-222 42. Seznam pramenů a literatury Klír, Tomáš | pdficon
223-229 43. Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung marginaler Böden im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit : das Beispiel des Gebietes der Flugsande in Mittelböhmen : Inhalt Klír, Tomáš | pdficon
230-247 Zusammenfassung Klír, Tomáš | pdficon
248-250 Verzeichnis der Abbildungen, Graphe und Tafeln im Text Klír, Tomáš | pdficon
251-254 Verzeichnis der Abbildungen, Plane und Tafeln in der Beilage Klír, Tomáš | pdficon
[255]-322 Obrázky 1-66 Klír, Tomáš | pdficon
[323]-338 Plány 1-14 Klír, Tomáš | pdficon
[339]-353 Tabulky 1-13 Klír, Tomáš | pdficon
Zaniklá středověká vesnice : Kří u Sadské Klír, Tomáš | pdficon
Přílohy na CD
18. Slovní popis povrchových tvarů : [příloha na CD] Klír, Tomáš | pdficon
22.3.2. Identifikace dvorů podle jednotlivých shluků : [příloha na CD] | pdficon
36. Geometrický rozbor terénního reliéfu a jeho kartografické znázornění : [příloha na CD] Klír, Tomáš | pdficon
37. Povrchové tvary a jejich výpověď v podobě půdorysu a dvorů : [příloha na CD] Klír, Tomáš | pdficon
38. Analogie sídelní formy Kří v raném novověku : [příloha na CD] Klír, Tomáš | pdficon
39. Geofyzikální průzkum : [příloha na CD] Klír, Tomáš | pdficon
Kostelní Lhota : výpis z fasse josefského katastru : (fasse obce Kostelnolhottske ... NA, fJK, inv. č. 1187) : [příloha na CD] Klír, Tomáš | pdficon
1-13 Závěrečná zpráva o geofyzikálních průzkumech : prováděná na základě HS č. 760059/06 na lokalitách ZSO Kersko, k. ú. Hradišťko, okr. Nymburk : [příloha na CD] Křivánek, Roman | pdficon

Search


Advanced Search

Browse