Archaeologia historica 1980, roč. 5, č. [1]

Obrázek
Rok
1980
A. Husitské revoluční hnutí ve světle archeologických výzkumů
Page Title
7-12 Archeologický výzkum husitských Čech Durdík, Tomáš; Smetánka, Zdeněk | pdficon
13-30 Moravský venkov v době předhusitské Nekuda, Vladimír | pdficon
31-68 Morava za husitských válek ve světle archeologických nálezů a výzkumů Měřínský, Zdeněk | pdficon
69-103 Husiti, Jiskrovci a bratríci na východnom Slovensku vo svetle archeologického bádania Polla, Belo; Slivka, Michal | pdficon
B. Výzkum měst
Page Title
107-114 Archeologický výzkum Tábora Drda, Miloš | pdficon
115-121 Příspěvek k poznání nejstarší architektury Tábora Muk, Jan | pdficon
123-130 Můstek na Můstku. Další poznatky o vývoji spojení Starého a Nového Města pražského Píša, Vladimír | pdficon
131-142 Sídelně historické aspekty vzniku města České Lípy Gabriel, František; Smetana, Jan | pdficon
143-146 Ochrana archeologických památek v Praze Píša, Vladimír | pdficon
C. Výzkum vesnických sídel
Page Title
149-153 K evidenci zaniklých středověkých osad v Čechách a na Moravě Boháč, Zdeněk; Černý, Ervín | pdficon
155-164 K problematice koncentrace středověkého osídlení na Táborsku Tecl, Rudolf | pdficon
165-172 Příspěvek k dokumentaci některých zaniklých středověkých osad na Táborsku Krajíc, Rudolf | pdficon
173-176 První nález vesnického obydlí na Chebsku Šebesta, Pavel | pdficon
177-182 Sídlištní síť 10.—15. století na Uherskohradišťsku Snášil, Robert | pdficon
183-186 Příspěvek k metodice povrchového průzkumu zaniklých středověkých osad na brněnském Kloboucku Kordiovský, Emil | pdficon
187-191 Středověká vesnice Skřípov zaniklá v husitském revolučním hnutí Šaurová, Dagmar | pdficon
193-208 Výskumy z obdobia stredoveku na trase výstavby Sústavy vodných diel na Dunaji Hanuliak, Milan; Zábojník, Jozef | pdficon
209-215 Zaniknutá středověká osada v Slovenskej Novej Vsi-Zelenči Mináč, Vladimír | pdficon
217-220 Nová metoda zobrazování drobných reliéfních tvarů Eisler, Jiří; Smetánka, Zdeněk | pdficon
221-242 Několik poznámek k otázce vývoje a funkce pece ve slovanských středověkých i novověkých objektech i mimo ně Skružný, Ludvík | pdficon
D. Výzkum hradů, hrádků, tvrzí
Page Title
245-250 Pražský Vyšehrad v 15. století Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj | pdficon
251-254 Archeologický výzkum na hradě Velešíně, v zátopové oblasti vodního díla Římov, okr. Č. Krumlov Hejna, Antonín | pdficon
255-259 Povrchový průzkum hradu Valečova Chotěbor, Petr | pdficon
259-265 K počátkům výskytu hradů s plášťovou zdí v Čechách Durdík, Tomáš | pdficon
267-276 Hrad Templštejn, k. ú. Jamolice, okr. Znojmo a jeho přínos pro chronologii hradů s plášťovou zdí na Moravě Bolina, Pavel | pdficon
277-281 Devínsky hrad v 15. storočí Plachá, Veronika; Hlavicová, Jana | pdficon
283-300 K zanikání sídel nižší šlechty na Táborsku v období husitského revolučního hnutí Huml, Václav | pdficon
301-304 Archeologický výzkum v areálu tvrze ve Volyni, okr. Strakonice Hejna, Antonín | pdficon
305-320 Pokračování průzkumu středověkých opevnění kolem Nového hradu u Adamova Konečný, Lubomír Jan; Merta, Jiří | pdficon
E. Sakrální stavby
Page Title
323-327 Archeologický výzkum kostela sv. Víta v Zahrádce, okr. Havlíčkův Brod, v zátopové oblasti vodního díla Zelivka II Hejna, Antonín | pdficon
329-334 Zjištění románské stavební etapy v kostele Narození P. Marie v Kostelci n. Vltavou, okr. Písek Škabrada, Jiří | pdficon
335-338 Archeologický výzkum starobrněnského kláštera Cejnková, Dana | pdficon
339-349 K lokalizácii "Bieleho kostola" v Holiči, okr. Senica Tóthová, Štefánia | pdficon
F. Hmotná kultura – Středověká keramika
Page Title
353-359 K datování středověkých vesnických staveb pomocí nálezů keramiky ve zdivu Škabrada, Jiří; Smetánka, Zdeněk | pdficon
361-368 K chronologii keramiky 14.– počátku 15. století ve východní části středních Čech Durdík, Tomáš | pdficon
369-374 Keramika z doby husitské na severní Moravě Goš, Vladimír | pdficon
375-382 Keramika z hrádku Kepkova Šaurová, Dagmar | pdficon
383-388 Keramika z přelomu 14. a 15. století ve venkovském prostředí jižní Moravy Unger, Josef | pdficon
389-450 Korpus středověké keramiky datované mincemi z Moravy a Slezska Nekuda, Rostislav | pdficon
Kronika – Chronik
Page Title
451-452 Životní jubileum Antonína Hejny Nekuda, Vladimír | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
453-454 Seznam autorů | pdficon