Večerka, Radoslav

Varianty jmen:

Večerka, Radoslav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 107.

Článek
Večerka, Radoslav; Žaža, Stanislav; Pačesová, Jaroslava. 40 let slovanské jazykovědy na filozofické fakultě UJEP od osvobození v r. 1945. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, roč. 36, č. A35, s. 7–25.

Kapitola
A. In: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1967, s. 11–45.

Kapitola
Večerka, Radoslav. Absolutivní participia v neosobních vazbách. In: Večerka, Radoslav. Syntax aktivních participií v staroslověnštině. 1961, s. 111–115.

Kapitola
Večerka, Radoslav. Absolutní nominativ. In: Večerka, Radoslav. Syntax aktivních participií v staroslověnštině. 1961, s. 106–110.

Článek
Večerka, Radoslav. Antické literární ozvuky v Bezručových Slezských písních. Graeco-Latina Brunensia. 2009, roč. 14, č. 1-2, s. 357–363.

Článek
Večerka, Radoslav. Arnošt Lamprecht šedesátiletý. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, roč. 28, č. A27, s. 8–10.

Článek
Večerka, Radoslav. Asymetrický model řecko-staroslověnské překladové ekvivalence synonymických a dubletních syntaktických konstrukcí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1986, roč. 35, č. A34, s. 33–39.

Kapitola
Večerka, Radoslav. Atributivní participia. In: Večerka, Radoslav. Syntax aktivních participií v staroslověnštině. 1961, s. 32–46.

Kapitola
B. In: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1967, s. 47–316.

Článek
Večerka, Radoslav. [Bielfeldt, Hans Holm. Altslawische Grammatik]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. 180–183.

Kapitola
C. In: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1967, s. 317–345.

Kapitola
Večerka, Radoslav. Československá balkanologická tvorba lingvistická : (celkový přehled prací publikovaných za období od symposia v roce 1969). In: Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). 1976, s. 38–54.

Kapitola
Commentarii et disputationes. In: Magnae Moraviae fontes historici. IV, [Leges - textus iuridici, supplementa]. 1971, s. 442–451.

Kapitola
Bartoňková, Dagmar; Havlík, Lubomír Emil; Hrbek, Ivan; Ludvíkovský, Jaroslav; Večerka, Radoslav. Commentarìi et disputationes. In: Magnae Moraviae fontes historici. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. 1969, s. 450–463.

Článek
Večerka, Radoslav. Cyrilometodievistika jako spojující článek bulharské a české slavistiky. Opera Slavica. 2001, roč. 11, č. 4, s. 25–31.

Kapitola
Diplomata. In: Magnae Moraviae fontes historici. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. 1969, s. 13–134.

Kapitola
Večerka, Radoslav. Diskuse. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, s. 441–442.

Kapitola
Večerka, Radoslav. Distribuce posesívních zájmen v staroslověnštině. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, s. 117–125.

Kapitola
Epistolae. In: Magnae Moraviae fontes historici. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. 1969, s. 135–278.

Článek
Večerka, Radoslav. [Erhart, Adolf. Das Indoeuropäische Verbalsystem]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, roč. 41, č. A40, s. 150–152.

Článek
Pelikán, Jarmil; Večerka, Radoslav; Zlatuška, Zdeněk. Filologické příspěvky ve sborníku Karlovy university, věnovaném universitě Lomonosovově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, roč. 5, č. A4, s. 143–146.

Kapitola
Fontium conspectus. In: Magnae Moraviae fontes historici. IV, [Leges - textus iuridici, supplementa]. 1971, s. 440–441.

Kapitola
Bartoňková, Dagmar; Havlík, Lubomír Emil; Hrbek, Ivan; Ludvíkovský, Jaroslav; Večerka, Radoslav. Fontium conspectus. In: Magnae Moraviae fontes historici. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. 1969, s. 446–449.

Článek
Večerka, Radoslav. [Jahn, Jan. Slovanské adverbium]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 135–136.

Článek
Večerka, Radoslav. Josef Dobrovský - fundator studiorum slavicorum. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 4, s. 47–52.