Večerka, Radoslav

Name variants:

Večerka, Radoslav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 107.

Article
Večerka, Radoslav; Žaža, Stanislav; Pačesová, Jaroslava. 40 let slovanské jazykovědy na filozofické fakultě UJEP od osvobození v r. 1945. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 7–25.

Chapter
A. In: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1967, pp. 11–45.

Chapter
Večerka, Radoslav. Absolutivní participia v neosobních vazbách. In: Večerka, Radoslav. Syntax aktivních participií v staroslověnštině. 1961, pp. 111–115.

Chapter
Večerka, Radoslav. Absolutní nominativ. In: Večerka, Radoslav. Syntax aktivních participií v staroslověnštině. 1961, pp. 106–110.

Article
Večerka, Radoslav. Antické literární ozvuky v Bezručových Slezských písních. Graeco-Latina Brunensia. 2009, vol. 14, iss. 1-2, pp. 357–363.

Article
Večerka, Radoslav. Arnošt Lamprecht šedesátiletý. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 8–10.

Article
Večerka, Radoslav. Asymetrický model řecko-staroslověnské překladové ekvivalence synonymických a dubletních syntaktických konstrukcí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1986, vol. 35, iss. A34, pp. 33–39.

Chapter
Večerka, Radoslav. Atributivní participia. In: Večerka, Radoslav. Syntax aktivních participií v staroslověnštině. 1961, pp. 32–46.

Chapter
B. In: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1967, pp. 47–316.

Article
Večerka, Radoslav. [Bielfeldt, Hans Holm. Altslawische Grammatik]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 180–183.

Chapter
C. In: Magnae Moraviae fontes historici. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1967, pp. 317–345.

Chapter
Večerka, Radoslav. Československá balkanologická tvorba lingvistická : (celkový přehled prací publikovaných za období od symposia v roce 1969). In: Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). 1976, pp. 38–54.

Chapter
Commentarii et disputationes. In: Magnae Moraviae fontes historici. IV, [Leges - textus iuridici, supplementa]. 1971, pp. 442–451.

Chapter
Bartoňková, Dagmar; Havlík, Lubomír Emil; Hrbek, Ivan; Ludvíkovský, Jaroslav; Večerka, Radoslav. Commentarìi et disputationes. In: Magnae Moraviae fontes historici. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. 1969, pp. 450–463.

Article
Večerka, Radoslav. Cyrilometodievistika jako spojující článek bulharské a české slavistiky. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 4, pp. 25–31.

Chapter
Diplomata. In: Magnae Moraviae fontes historici. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. 1969, pp. 13–134.

Chapter
Večerka, Radoslav. Diskuse. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 441–442.

Chapter
Večerka, Radoslav. Distribuce posesívních zájmen v staroslověnštině. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 117–125.

Chapter
Epistolae. In: Magnae Moraviae fontes historici. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. 1969, pp. 135–278.

Article
Večerka, Radoslav. [Erhart, Adolf. Das Indoeuropäische Verbalsystem]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, vol. 41, iss. A40, pp. 150–152.

Article
Pelikán, Jarmil; Večerka, Radoslav; Zlatuška, Zdeněk. Filologické příspěvky ve sborníku Karlovy university, věnovaném universitě Lomonosovově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 143–146.

Chapter
Fontium conspectus. In: Magnae Moraviae fontes historici. IV, [Leges - textus iuridici, supplementa]. 1971, pp. 440–441.

Chapter
Bartoňková, Dagmar; Havlík, Lubomír Emil; Hrbek, Ivan; Ludvíkovský, Jaroslav; Večerka, Radoslav. Fontium conspectus. In: Magnae Moraviae fontes historici. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. 1969, pp. 446–449.

Article
Večerka, Radoslav. [Jahn, Jan. Slovanské adverbium]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 135–136.

Article
Večerka, Radoslav. Josef Dobrovský - fundator studiorum slavicorum. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 4, pp. 47–52.