X8

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky
Year: 2005
Volume: 54
Issue: X8
Publication year
2005
ISSN
1212-1509
ISBN
80-210-3691-5
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Искусство интерпретации и его "metanoia" на рубеже тысячелетий : вклад славянских мыслителей в искусство герменевтической интерпретации | [5]–17
Mikulášek, Miroslav
PDF
Modernizm, awangarda, postmodernizm – próba całości | [19]–30
Dąbrowski, Mieczysław
PDF
Jazyk a žánr v ruských literárněkritických textech : (vybrané problémy 1980-2002) | [31]–45
Pospíšil, Ivo
PDF
Intertextuality in Slovak prose and drama | [47]–58
Žilka, Tibor
PDF
Wisława Szymborska wobec poezji czeskiej | [59]–67
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Poetika besedy v Turgeněvově románě Dým | [69]–75
Kšicová, Danuše
PDF
Reflexia v poezii, poézia v reflexii : (tvorba ako rezistencia, spósob prežitia, pestovanie trvania existencie) | [77]–84
Bátorová, Mária
PDF
Transformacje w małych formach wierszowych S.J. Leca na przykładach aforystyki i epigramatyki | [85]–92
Štěpán, Ludvík
PDF
Жанр давн'оукраїнс'кого щоденника в контексті традицій | [93]–99
Sobol', Valentina
PDF
Román Sanin jako příklad změny v modelu světa | [101]–108
Dohnal, Josef
PDF
Slavistika v období globalizace : (z lublaňského "kulatého stolu")
Title Document
О современной русской поэзии : (поэзия на интернете и интернет-поэзия) | [109]–114
Gardzonio, Stefano
PDF
Что изменилось? : (pазмышления по поводу актуального положения филологии и, в частности, славистики) | [115]–118
Žekulin, Nicholas G.
PDF
Česká slavistika a její dnešní problémy: metody, programy, instituce | [119]–126
Pospíšil, Ivo
PDF
Литературоведение и культурология | [127]–130
Suchanek, Lucjan
PDF
Materiály a diskuse – Materials and discussion – Materiale und Diskussion – Материалы и дискуссии
Title Document
Novodobé koncepce slavistiky a rus(k)ologie z Krakova a problém typologie textů | [131]–134
Pospíšil, Ivo
PDF
Autor ve službě společnosti : (půl tisíciletí od narození velkého polského renesančního básníka Mikołaje Reje) | [135]–143
Štěpán, Ludvík
PDF
"Я любовь узнаю по боли..." : (М. Цветаева в Чеxии) | [145]–150
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Jubilea a nekrology – Anniversaries and obituaries – Jubiläen und Nekrologe – Юбилеи и некрологи
Title Document
Krystyna Kardyni-Pelikánová jubiluje | [151]–154
Štěpán, Ludvík
PDF
Miroslav Mikulášek pětasedmdesátníkem | [155]–158
Štěpán, Ludvík
PDF
Životní jubileum Ivana Dorovského | [159]–167
Pospíšil, Ivo
PDF
Vídeňský polonista Bonifacy Miązek má sedmdesát | [169]–170
Martinek, Libor
PDF
Vyslanec české kultury, světoobčan a obnovitel Slovanského ústavu Akademie věd ČR Antonín Měšťan (1930-2004) | [171]–172
Pospíšil, Ivo
PDF
Za Bogdanem Pięczkou (1935-2004) | [173]
Štěpán, Ludvík
PDF
Nedožité osmdesátiny Vlasty Vlašínové | [175]–176
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Title Document
Dvacáté století v literatuře a jeho kořeny | [177]–180
Štěpán, Ludvík
PDF
Болдинские чтения: Пушкин и современный мир | 180–182
Pospíšil, Ivo
PDF
Slovenský zájem o Černou Horu | 182–183
Dorovský, Ivan
PDF
Aktuálně o Berďajevovi | 183–185
Kováčová, Marta
PDF
Значительный вклад в область компаративистики | 185–188
Kšicová, Danuše
PDF
Nezbytí více dotyků a souvislostí | 188–191
Pospíšil, Ivo
PDF
O umění dialogu a přemýšlení o literárních procesech | 191–194
Pavera, Libor
PDF
Nepřikrášlená líčení lidské duše | 194–195
Przybylski, Michal
PDF
Komparativně o romantismu | 196–198
Štěpán, Ludvík
PDF
Obecné dějiny slovanských Makedonců | 198–199
Dorovský, Ivan
PDF
Fenomén Slovanstva multidisciplinárně | 199–200
Pospíšil, Ivo
PDF
Oryginalna synteza polskiej literatury | 201–204
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Nové pohľady na Štefana Krčméryho | 204–206
Zelenková, Anna
PDF
Julius Zeyer, dílo a jeho souvislosti | 206–208
Pospíšil, Ivo
PDF
O jugoslávské literatuře pro děti a mládež | 208–210
Dorovský, Ivan
PDF
V meandrech tvorby Andrzeje Kuśniewicze | 210–211
Przybylski, Michal
PDF
Hloubka a šíře slovenské literatury | 211–212
Pospíšil, Ivo
PDF
Wollmanovo Slovinské drama slovinsky | 212–213
Poláková, Helena
PDF
Editor neznámý, aneb, Podivuhodnosti jednoho sborníku | 214–215
Pospíšil, Ivo
PDF
Pokus o náčrt národního vědomí | 216
Štěpán, Ludvík
PDF
Intertextualita v praxi: barokní elementy v současné polské poezii | 217–218
Pavera, Libor
PDF
Uchopení problému: současná polská literatura českého Těšínska | 219–220
Pospíšil, Ivo
PDF
Žeň ostravského kulatého stolu | 220–221
Wunschová, Diana
PDF
Encyklopedie literárních žánrů a její otazníky | 221–223
Pospíšil, Ivo
PDF
Informace a zprávy – Information – Nachrichten – Сообщения
Title Document
Sborník k osmdesátinám Ladislava Ťažkého | [225]
Pospíšil, Ivo
PDF
Новые работы молодых болгарских литературоведов | 226
Kšicová, Danuše
PDF
Slezská poezie v kulturním proudění věků | 226–227
Pospíšil, Ivo
PDF
Slovenský literárny exil | 227–228
Zelenková, Anna
PDF
Zdařilý genderový sborník studií | 228–229
Kšicová, Danuše
PDF
Aktuální slovakistika a její kontexty | 229
Štěpán, Ludvík
PDF
Problém reprezentace, spekulace a rozpětí | 229–230
Pospíšil, Ivo
PDF
Nově o Čapkovi a Bulgakovovi | 230–231
Hrala, Milan
PDF
Polonica Slovaca 1990-2002 | 231
Štěpán, Ludvík
PDF
Dokumenty Mezinárodního komitétu slavistů
Title Document
Проект тематики ХIV Международного съезда славистов (Р. Македония, Охрид, 2008 год), принятый на заседании Президиума Международного Комитета Славистов в Ополе, Польша, с 9 по 11 сентябрь [i.e. сентября] 2004 г. | 232–233
PDF
Протокол первого заседания Президиума Международного славистического комитета, состоявшегося с 9 по 11 сентрября 2004 года в местечке Камень Шлонски, недалеко от г. Ополе в Польше | 233
PDF
Stručně – Briefly – Kurz – Kratko
Title Document
O slovensko-polské spolupráci | 239
Štěpán, Ludvík
PDF
Připomínka Jaroslawa Iwaszkiewicze | 239
Štěpán, Ludvík
PDF
O Lužici a Adolfu Černém | 239
Štěpán, Ludvík
PDF
Třetí mezinárodní konference BraSlav | 239
Štěpán, Ludvík
PDF
80 let bratislavské polonistiky | 240
Štěpán, Ludvík
PDF