Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 2000, roč. 49, č. A48

Obrázek
Rok
2000
Rok vydání
2000
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-2350-3
Stati
Page Title
[5]-18 Indo-european "six" Blažek, Václav | pdficon
[19]-30 Příznakovost konsonantů v staroindických trsech Šefčík, Ondřej | pdficon
[31]-39 Od Tesnièra k...? Karlík, Petr | pdficon
[41]-46 O tzv. parasystému Pleskalová, Jana | pdficon
[47]-59 Posesivní reflexivum v bohemistice Dočekal, Mojmír | pdficon
[61]-72 Některé poznámky k sémantice vyjadřování času v češtině Kyncl, Jaroslav | pdficon
[73]-79 Dvě poznámky k vývoji české deklinace Vykypěl, Bohumil | pdficon
[81]-90 Vývojové determinanty finitního slovesa v češtině Romportl, Simeon | pdficon
[91]-100 Spojka ješto v období baroka Kosek, Pavel | pdficon
[101]-115 Humanistická perioda u česky píšících autorů Vařeková, Terezie | pdficon
[117]-119 Nářeční změna krátkého e > i? Šipková, Milena | pdficon
[121]-125 K územní diferenciaci příčestí minulého v našich nářečích Čižmárová, Libuše | pdficon
[127]-130 Tvoření ukazovacích a neurčitých zájmen v nářečích východomoravských Hlubinková, Zuzana | pdficon
[131]-137 Z lexikální zásoby hanáckého nářečí tzv. horského typu Vojtová, Jarmila | pdficon
[139]-145 Лексико-синтаксический комплекс и уточнение его семантики в коммуникативном акте Lízalová, Ljubov | pdficon
[147]-154 Всеобщие, философские грамматики в России Brandner, Aleš | pdficon
[155]-166 Rusko-anglické analogie na rozdíl od češtiny Jiráček, Jiří | pdficon
Jubilea
Page Title
[167]-170 Igoŕ Michajlovič Ďjakonov (12.1.1915-2.5.1999) Dolgopolsky, Aaron; Blažek, Václav | pdficon
171-174 Karl-Heinrich Menges (22.4.1908-19.9.1999) Dolgopolsky, Aaron; Blažek, Václav | pdficon
Bibliografie
Page Title
[175]-184 Soupis prací Marie Krčmové (*1940) | pdficon
185-187 Soupis prací Ludmily Pacnerové sestavený u příležitosti jejího životního jubilea (*1925) Vykypěl, Bohumil | pdficon
Recenze
Page Title
[189]-191 [Perspectives on Indo-European language, culture and religion: studies in honor of Edgar C. Polomé. Volume I-II. Edited by R. Pearson and M.A. Jazayery] Blažek, Václav | pdficon
191-194 [Нещименко, Г.П. Этнический язык. Опыть функциональной дифференциации: на материале сопоставительного изучения славянских языков] Krčmová, Marie | pdficon
194-196 [Šulc, Michal. Korpusová lingvistika: první vstup] Hladká, Zdeňka | pdficon
196-200 [Betsch, Michael. Diskontinuität und Tradition im System der tschechischen Anredepronomina (1700-1850)] Vykypěl, Bohumil | pdficon
201 [Hoffmannová, Jana; Müllerová, Olga; Zeman, Jiří. Konverzace v češtině při rodinných a přátelských návštěvách] Křístek, Michal | pdficon
202-204 [Волынец, Т.Н. Грамматический феномен причастия] Brandner, Aleš | pdficon
204-207 [Hansack, Ernst. Die altrussische Version des "Jüdischen Krieges": Untersuchungen zur Integration der Namen] Karlíková, Helena | pdficon
208-209 [Золомова, Г.А.; Ониненко, Н.К.; Сидорова, М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка] Žaža, Stanislav | pdficon
209-212 [Leksičny atlas belaruskich narodnych havorak v pjaci tamach. Tom 2-5] Fic, Karel | pdficon