1-2

Title: Linguistica Brunensia
Rok: 2013
Ročník: 61
Číslo: 1-2
Rok vydání
2013
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
ISBN
978-80-210-6254-2
Stati – Статьи – Articles – Aufsätze
Title Document
Lachmann's law (part 2) | [3]–14
Sukač, Roman
PDF
O indoevropském slovu "ječmen" | [15]–33
Blažek, Václav
PDF
Příspěvky ke středoasijské filologii (I.) | [35]–47
Schwarz, Michal
PDF
On classification of Middle Iranian languages : (preliminary report) | [49]–74
Blažek, Václav
PDF
Lotyšská substantivní deminutiva : morfologie sufixů | [75]–79
Kabeláčová, Tereza
PDF
Po stopách raných migrací etnik hovořících uralskými jazyky : (v perspektivě lingvistické paleontologie) | [81]–87
Blažek, Václav
PDF
Osobní zájmena ve fino-sámských jazycích v uralské perspektivě | [89]–108
Hofírková, Lucie; Blažek, Václav
PDF
Написания еров на конце строки в Ассеманиевом евангелии | [109]–119
Mol'kov, Georgij Anatol'jevič
PDF
On the origins of x in Slavic | [121]–128
Šefčík, Ondřej
PDF
A note on the Slavic suppletion series *xoditi ~ *šьdlъ ~ *jьdǫ "to go" | [129]–134
Bičovský, Jan
PDF
Деривация, эвалюативная морфология и национальная идентичность | [135]–148
Rudenko, Jelena
PDF
Семантическое согласование : структурная и функциональная типология | [149]–162
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč
PDF
Историческое описание сдвигов в функционировании беспредложного винительного падежа в русском языке | [163]–171
Brandner, Aleš
PDF
Agents and instruments in Old Czech nominal word formation | [173]–183
Gutiérrez Rubio, Enrique
PDF
Continental Low Germanic loanwords in English borrowed outside Europe | [185]–196
Malášková, Zuzana
PDF
Kronika – Хроника – Anniversaries – Chronik
Title Document
Milan Jelínek do desátého decennia | [197]–200
Krčmová, Marie
PDF
Радослав(ъ) Вечерка - осмь десѧтъ ти пѧть лѣтъ | 200–204
Malčík, Petr
PDF
Za Jiřím Jiráčkem | 204–205
Žaža, Stanislav
PDF
Leonard G. Gercenberg (Herzenberg) (21.6.1934 Liepāja, Lotyšsko – 25.12.2012 Sankt-Peterburg, Rusko) | 205–214
Blažek, Václav; Štěpánková, Eva
PDF
Xavier Tremblay (26.6.1971–15.11.2011) | 214–222
Blažek, Václav
PDF
Bibliografie Oldřicha Lešky (1927–1997) | 222–237
Lešková, Zlata; Šišková, Růžena
PDF
Recenze – Рецензии – Reviews – Besprechungen
Title Document
[Tallerman, Maggie; Gibson, Kathleen R. The Oxford handbook of language evolution] | [239]–240
Boček, Vít
PDF
[Nørgård-Sørensen, Jens; Heltoft, Lars; Schøsler, Lene. Connecting grammaticalisation] | 240
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Sebrané spisy Václava Machka 1 a 2] | 240–242
Čižmárová, Libuše
PDF
[Bičovský, Jan. Stručná mluvnice praindoevropštiny] | 242–243
Šefčík, Ondřej
PDF
[Urbańczyk, Przemysłav, ed. "Neslované" o počátcích Slovanů] | 244–248
Boček, Vít
PDF
[Kausen, Ernst. Die indogermanischen Sprachen von der Vorgeschichte bis zur Gegenwart] | 248–249
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Trunte, Nikolaos H. Slavia Latina: eine Einführung in die Geschichte der slavischen Sprachen und Kulturen Ostmitteleuropas] | 249–250
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Керемидчиева, С.; Кочева, А.; Василева, Л. Еркеч – паметта на езика] | 250–251
Přadková, Petra
PDF
[Ivašina, Natalja; Janovec, Ladislav; Rudenka, Alena. Kolokabilita neslovesných adjektiv v češtině a běloruštině] | 251–253
Děngeová, Zuzana
PDF
[Камчатнов, Александр Михайлович. История русского литературного языка: XI – первая половина XIX века] | 253–257
Brandner, Aleš
PDF
[Opera Slavica. 2012, roč. 22, Supplementum] | 257–259
Brandner, Aleš
PDF
[Ripka, Ivor; Imrichová, Mária. Kapitoly z lexikológie a lexikografie] | 259–261
Ficnarová, Michaela
PDF
[Cooper, David L. Creating the nation: identity and aesthetics in early nineteenth-century Russia and Bohemia] | 261–262
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Český jazykový atlas. Dodatky. Zpracoval dialektologický kolektiv Ústavu pro jazyk český AV ČR; vedoucí kolektivu Jan Balhar] | 262–264
Konečná, Hana
PDF
[Křístek, Michal. A comparison of 20th century theories of style (in the context of Czech and British scholarly discourses)] | 264–265
Šplíchal, Jan
PDF
[Hladká, Zdeňka; Martincová, Olga. Slova v soukromých dopisech: lexikografická sonda ; Hladká, Zdeňka a kol. 111 let českého dopisu v korpusovém zpracování ; Hladká, Zdeňka a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen] | 265–267
Krčmová, Marie
PDF
[Dai Qingxia et al. 中国少数民族语言文字研究(一).当代中国民族学人类学研究精选丛书] | 267–271
Schwarz, Michal
PDF
[Irwin, Mark. Loanwords in Japanese] | 271–272
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Joseph, John Earl. Saussure] | 272
Vykypěl, Bohumil
PDF
Supplementum
Title Document
Z historie uralistiky : pionýrské období (9. stol. – 1850) | [273]–292
Blažek, Václav; Kovář, Michal
PDF
Title Document
Informace pro přispěvatele | [294]
PDF