Archaeologia historica 2010, roč. 35, č. 1-2

Obrázek
Rok
2010
Rok vydání
2010
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Poznámka
  • Monotematické číslo přináší příspěvky přednesené na XLI. mezinárodní konferenci archeologie středověku s hlavním zaměřením Život středověkého člověka od kolébky do hrobu Pardubice, 21.–25. září 2009.
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, Eva Zumpfe, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long; jazykové korektury Zuzana Doušková (čeština) a Anton Pasienka (slovenština).
  • Vydáno v rámci grantu Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Nitra VEGA 2/0182/09 a výzkumných záměrů Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, Brno MSM 0021622427 a Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., AVOZ80010507.
A. Každodennost – Alltagsleben
Page Title
7-44 K některým aspektům každodenního a svátečního života středověkého člověka na Moravě a ve Slezsku Měřínský, Zdeněk; Procházka, Rudolf | pdficon
45-61 Několik poznámek k české hradní každodennosti Durdík, Tomáš | pdficon
63-79 Archeologické doklady každodenního života obyvatel hradu Cvilína v období středověku a raného novověku Tymonová, Markéta | pdficon
81-93 Príspevok k životu v stredovekom vojenskom tábore Miňo, Martin | pdficon
95-107 Středověký svět dětí a her v archeologických pramenech Měchurová, Zdeňka | pdficon
B. Pohřebiště – Gräberfelder
Page Title
111-120 Pohřební ritus ve středověku a novověku ve světle archeologického a antropologického výzkumu Čechura, Martin | pdficon
121-134 Záchranný výzkum v poloze tzv. "Tomanovny" na raně středověkém pohřebišti v Radomyšli u Strakonic Nechvátal, Bořivoj | pdficon
135-140 Antropologická charakteristika kostrových pozůstatků z raně středověkého pohřebiště v Radomyšli, okr. Strakonice (poloha "Tomanovna") Stránská, Petra | pdficon
141-157 Raně středověké pohřebiště v Lahovicích – základní antropologická charakteristika populační skupiny Stránská, Petra; Dobisíková, Miluše; Likovský, Jakub; Velemínský, Petr | pdficon
159-167 Problém chronologické synchronizace raně středověkých kostrových pohřebišť v Čechách a v severovýchodním Bavorsku Hasil, Jan | pdficon
169-181 Sociálna pozícia detských jedincov petrifikovaná v pohrebiskovom materiáli z 9.–10. storočia Hanuliak, Milan | pdficon
183-202 Výzkum hřbitova u kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích Kostrouch, František; Kodera, Pavel | pdficon
203-222 Pohřební šaty jedné z českých královen z královské hrobky v katedrále sv. Víta Bravermanová, Milena | pdficon
C. Keramika – Keramik
Page Title
225-232 K funkci drobné keramické plastiky Gabriel, František; Kracíková, Lucie | pdficon
233-251 Středověká a raně novověká polévaná keramika ve sbírkách královéhradeckého muzea : (několik poznámek k problematice) Bláha, Radek; Sigl, Jiří | pdficon
253-270 Nové nálezy stredovekej a včasnonovovekej stavebnej keramiky z Košíc Čurný, Marián | pdficon
D. Ikonografie na středověkých nálezech – Ikonographie auf Funden des Mittelalters
Page Title
273-301 Draci na kachlích gotiky a renesance aneb kouzelný svět fantazie Pavlík, Čeněk | pdficon
303-309 K otázkam pôvodu a typológie stredovekého náhrobku zo zbierky Západoslovenského múzea v Trnave Oriško, Štefan | pdficon
311-332 Freska s motivem zápasníků z hradu Švihova v kontextu vývoje evropských bojových systémů Žákovský, Petr | pdficon
E. Středověké sklo – Glas aus dem Mittelalter
Page Title
355-357 Sklo vrcholného středověku – současný stav a perspektivy studia historických technologií Černá, Eva; Frýda, František | pdficon
359-366 Vypovídací hodnota archeologických nálezů skla na Moravě z období ca 1200–1550 : (teze) Sedláčková, Hedvika | pdficon
F. Architektura a osídlení – Architektur und Besiedlung
Page Title
369-372 K datování první etapy výstavby románského kostela sv. Martina v Bernarticích, okr. Písek Kyncl, Tomáš; Varhaník, Jiří | pdficon
373-391 Osídlení horských oblastí Čech ve středověku a raném novověku – východiska interdisciplinárního výzkumu Klír, Tomáš | pdficon
393-403 Počiatky mesta Prešova na základe výsledkov najnovších archeologických výskumov Uličný, Marián; Harčar, Peter | pdficon
405-426 Na periferii periferie : zaniklá ves Otětičky, k. ú. Velké Heřmanice, okr. Benešov Bláhová-Sklenářová, Zuzana | pdficon
427-439 Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Lukova Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim | pdficon
G. Varia – Verschiedenes
Page Title
443-449 Muszla pielgrzymia z Góry Zamkowej w Cieszynie – nowy punkt na mapie dróg do grobu św. Jakuba w Composteli Gryc, Jana; Wyrwa, Andrzej M. | pdficon
451-461 Atomová absorpční analýza denárového depotu z raně středověkého pohřebiště z Vrbna u Mělníka : památce Jarmily Háskové 1936–2008 Nechvátal, Bořivoj | pdficon
463-480 K adaptaci a využití antických fortifikací na Peloponésu ve středověku Plaček, Miroslav | pdficon
Kronika – Chronik
Page Title
481-482 Zemřela Dagmar Hejdová (1920–2009) Nechvátal, Bořivoj | pdficon
482-483 Zemřel fotograf české a moravské archeologie Alois Kleibl (1915–2009) Nechvátal, Bořivoj | pdficon
484-485 PhDr. Tomáš Edel (3.10.1951–26.4.2010) Klápště, Jan; Sommer, Petr | pdficon
Recenze a zprávy – Buchbesprechungen und Mitteilungen
Page Title
486 41. mezinárodní konference archeologie středověku Cejpová, Miroslava; Sigl, Jiří | pdficon
487-488 [Chybová, Helena. Kroměříž zmizelá a znovu objevená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města] Loskotová, Irena | pdficon
489-501 [Langer, Jiří; Kuča, Karel. Dřevěné kostely a zvonice v Evropě] Měřínský, Zdeněk | pdficon
501-502 [Nechvátal, Bořivoj et al. Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě: archeologický výzkum] Měřínský, Zdeněk | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
503 Seznam autorů | pdficon
hidden section Zkratky
Page Title
504-506 Zkratky | pdficon
Page Title
[511] Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | pdficon