Etnologické studie

Title: Etnologické studie
Publisher
Masarykova univerzita
Published: 2006-present
Description
Ediční řada vydávaná od r. 2006 Ústavem evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Book series published by the Department of European Ethnology of the Faculty of Arts at Masaryk University (Brno) since 2006.
Note
Na základě rozhodnutí Ústavu evropské etnologie FF MU jsou elektronické verze publikací vyšlých v této edici zatím nedostupné.
By decision of the Department of European Ethnology, FA MU, digital copies of publications published within this series are not yet freely available.
Topic
1 Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie (2006)
2 Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury (2007)
3 Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe : (mikrosociální sondy) (2007)
4 Agrární kultura : o tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici (2007)
5 Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury (2009)
6 Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století (2009)
7 Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla (2010)
8 Sociokulturní proměny vesnice : moravský venkov na prahu třetího tisíciletí (2011)
9 Archaické jevy tradiční kultury na Moravě (2011)
10 Lidová výtvarná kultura : dvacet dva příspěvků k teorii, metodologii, ikonografii a komparatistice (2011)
11 Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury (2011)
12 Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu (2012)
13 Cestami lidového tance : Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie (2012)
14 Když výzkum, tak kvalitativní : serpentinami bádání v terénu (2013)
15 Problémy vývoje a stylu lidové hudby : lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko (2013)
16 Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii (2014)
17 Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu (2014)