Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1964, roč. 13, č. A12

Obrázek
Rok
1964
Rok vydání
1964
Články
Page Title
[7]-15 K sedmdesátinám profesora V. Machka Erhart, Adolf | pdficon
[17]-23 Slawisch *vьrstva und *vьrstь, vьrsta : ein Beitrag zur slawischen Homonymie Havlová, Eva | pdficon
[25]-33 Slave živica "résine, poix" Plevačová, Hermína | pdficon
[35]-36 Mateřídouška - matris animula Novotný, František | pdficon
[37]-41 Das angebliche altrussische vermije Mátl, Antonín | pdficon
[43]-46 Une tautologie toponymique Beneš, Pavel | pdficon
[47]-58 La colonisation et la langue Vašek, Antonín | pdficon
[59]-67 Remerkungen zum Nasalinfix im Slawischen Erhart, Adolf | pdficon
[69]-79 Zur Problematik der slawischen Zahlwörter Večerka, Radoslav | pdficon
[81]-95 Zum Problem der vermeintlichen Einwirkung der gotischen Bibelübersetzung auf die Altkirchenslavische Zatočil, Leopold | pdficon
[97]-103 Nový pohled na měkkostní korelaci ve staré češtině Lamprecht, Arnošt | pdficon
[105]-116 Poznámky k otázce přízvukování jednoslabičných původních předložek ve spojení se jménem : z diplomové práce obhájené v roce 1962 Krčmová-Hrabáková, Marie | pdficon
[117]-130 Výrazy předložkové povahy v dnešní spisovné češtině Jelínek, Milan | pdficon
[131]-139 Spojky a částice Bauer, Jaroslav | pdficon
[141]-145 K obsahovým větám oznamovacím s kondicionálem Grepl, Miroslav | pdficon
[147]-155 Některé konkurující syntaktické prostředky v nářečí Michálková, Věra | pdficon
[157]-163 Územní diferenciace syntaktických jevů v lašských nářečích Balhar, Jan | pdficon
[165]-168 Нейтральное слово как средство выражения эмоциональной оценки Puchljaková, Helena | pdficon
[169]-180 Десигнаторы интенсификации действия в русском языке Mrázek, Roman | pdficon
[181]-187 К вопросу об обособленных членах предложения Žaža, Stanislav | pdficon
[189]-194 Notes on gender in Modern English Vachek, Josef | pdficon
[195]-209 Outline of phonemic system in Mycenaean Greek Bartoněk, Antonín | pdficon
Materiály
Page Title
[211]-215 Názvy nositelů vlastnosti ve staré češtině Rusínová, Zdenka | pdficon
[216]-226 Současný stav nářečí pavlovkého výběžku, severozápadně od Velkého Meziříčí Valíková, Dana | pdficon
[227]-234 Předložka из v současné spisovné bulharštině Šaur, Vladimír | pdficon
Recenze, referáty, zprávy
Page Title
[235]-236 [Sommerfelt, Alf. Diachronic and synchronic aspects of language: selected articles] Vachek, Josef | pdficon
236-238 [Style in language] Chloupek, Jan | pdficon
238-241 [Harris, Zellig S. String analysis of sentence structure] Pala, Karel | pdficon
241-243 [Gvozdev, A.N. Вопросы изучения детской речи] Ohnesorg, Karel | pdficon
243-245 [Hála, Bohuslav. Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě] Trojanová, Jaroslava | pdficon
245-246 [Blanár, Vincent. Zo slovenskej historickej lexikológie] Machek, Václav | pdficon
246-248 [Kiparski, Valentin. Der Wortakzent der russischen Schriftsprache] Novák, Bořivoj | pdficon
248-250 [Василевская, Евгения Алексеевна. Словосложение в русском языке] Šlosar, Dušan | pdficon
250-252 [Trypućko, Józef. Jezyk Władyslava Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Tom I. ; Trypućko, Józef. Jezyk Władyslava Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Tom II. ] Skulina, Josef | pdficon
252-253 IV. kongres jugoslávských slavistických společností a 10. výročí založení Ústavu pro jazyk makedonský Pačesová, Jaroslava | pdficon
253-254 [Hornby, A.S.; Gatenby, E.V.; Wakefield, H. The Advanced learner's dictionary of current English] Firbas, Jan | pdficon
254-255 [Šabršula, J.; Hampl, Z.; Uhlíř, V.; Smrčková, J. Úvod do srovnávacího studia románských jazyků] Ostrá, Růžena | pdficon
255-256 [Mańczak, Witold. Phonétique et morphologie higtorique du française] Ducháček, Otto | pdficon
256-258 Nuevas contribuciones a la linguística hispana Bartoš, Lubomír | pdficon
258-259 [Бережан, С. Контрибуций ла студиул инфинитиьулуй молдовенеск] Beneš, Pavel | pdficon
259 [Cohen, Marcel. Pour une sociologie du langage] Ohnesorg, Karel | pdficon
Page Title
260-267 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon