Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966

Název: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966
Variantní název:
  • Voprosy slavjanskogo sintaksisa. II, Sbornik simpoziuma "Strukturnyje tipy slavjanskogo predloženija i ich razvitije", Brno 20-22 oktjabrja 1966 g
    • Voprosy slavjanskogo sintaksisa. 2, Sbornik simpoziuma "Strukturnyje tipy slavjanskogo predloženija i ich razvitije", Brno 20-22 oktjabrja 1966 g.
Přispěvatel
Bauer, Jaroslav (editor)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1968
Rozsah
462 s.
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 133
Jazyk
česky
bělorusky
německy
polsky
rusky
srbsky (srp)
lužická srbština, horní
lužická srbština, dolní
Odkaz do knihovního katalogu MU: 77992
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Úvod
Chapter number Title Custom text
Symposion "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj" : Brno 20.-22. X. 1966 | 9–12
Bauer, Jaroslav
PDF
Симпозиум "Структурные типы славянского предложения и их развитие" : Брно 20-22 октября 1966 г. | 13–17
Bauer, Jaroslav
PDF
Obecná problematika strukturních typů slovanské věty
Chapter number Title Custom text
K podstatě větných typů v slovanských jazycích | 21–30
Grepl, Miroslav
PDF
Über den Begriff "Strukturtypen slavischer Sätze" | 31–44
Růžička, Rudolf
PDF
Sémantická struktura větného vzorce | 45–49
Daneš, František
PDF
Семантычныя дыферэнцыяльныя прызнакі і структура сказа | 51–55
Mìchnevič, Arnol'd Jafìmavìč
PDF
Структура предложения и состав предикативных предметов | 57–63
Lomtev, Timofej Petrovič
PDF
О разграничении простого предложения и сходных с ним конструкций | 65–73
Švedova, Natal'ja Jul'jevna
PDF
Един от възможните аспекти за класификация на структурните типове на простите изречения в славянските езици | 75–78
Lekov, Ivan
PDF
Ka problemima gramatičke i gramatičko-stilističke vrednosti u ispitivanju slovenske rečenice | 79–84
Vuković, Jovan
PDF
Satzbau und Intonation | 85–91
Mahnken, Irmgard
PDF
Studium "větných typů" a transformační vztahy | 93–95
Leška, Oldřich
PDF
K problematice syntaktické paradigmatiky | 97–101
Oliverius, Zdeněk František
PDF
Adverbiální determinace slovesná a větný vzorec | 103–109
Křížková, Helena
PDF
K otázce uplatnění větných členů v strukturních popisech jazyka | 111–114
Adamec, Přemysl
PDF
O vetách s nulovým gramatickým subjektom | 115–117
Ružička, Jozef
PDF
K pojmu predikace | 119–122
Popela, Jaroslav
PDF
Nářeční věta a hlediska její interpretace | 123–128
Chloupek, Jan
PDF
K interpretaci nářeční věty | 129–135
Michálková, Věra
PDF
Strukturní a promluvové jevy v nářeční syntaxi | 137–139
Balhar, Jan
PDF
Diskuse
Chapter number Title Custom text
Obecná problematika typů slovanské věty a jejich složek : (úvod do diskuse) | 141–146
Grepl, Miroslav
PDF
Záznam diskuse | 147–161
Grepl, Miroslav
PDF
Závěrečné slovo k diskusi o obecné problematice větných typů | 180–182
Grepl, Miroslav
PDF
Strukturní větné typy v jednotlivých slovanských jazcích a jejich typologickosrovnávací studium : (úvod do diskuse) | 303–308
Mrázek, Roman
PDF
Záznam diskuse | 309–318
Mrázek, Roman
PDF
Závěrečné slovo k diskusi o typologickosrovnávacím studiu větných typů | 324–326
Mrázek, Roman
PDF
Vývoj větných typů v slovanských jazycích a jeho historickosrovnávací studium : (úvod do diskuse) | 403–406
Bauer, Jaroslav
PDF
Záznam diskuse | 407–412
Bauer, Jaroslav
PDF
Závěrečné slovo k diskusi o vývoji větných typů a jeho historickosrovnávacím studiu | 430–434
Bauer, Jaroslav
PDF
Dodané diskusní příspěvky
Chapter number Title Custom text
O konstrukcijama tipa otec seděl smutný - otec seděl smutně | 163
Ivić, Milka
PDF
Konstitutivní a fakultativní prvky větných schémat | 164–165
Bauer, Jaroslav
PDF
Povodom izlaganja A.Ja. Mihneviča o sintaksički relevantnim "klasama leksema" | 166
Ivić, Milka
PDF
Větné typy a struktura věty z hlediska funkčního | 167–169
Sgall, Petr
PDF
Zur Problematik des Kernsatzes vom Standpunkt der generativen Grammatik | 170–171
Zimmermann, Ilse
PDF
K otázce strukturního a funkčního přístupu při vymezování větných typů | 172–174
Grepl, Miroslav
PDF
Poznámky k referátu M. Grepla K podstatě větných typů v slovanských jazycích | 175–176
Ružička, Jozef
PDF
Bemerkungen zum stilistischen Kontext | 177–179
Reiter, Hans
PDF
Problem subjekta | 319–320
Ivić, Milka
PDF
K problematice konfrontace větných typů v slovanských jazycích | 321
Křížková, Helena
PDF
K adekvátnosti typologického porovnávania | 322–323
Ondruš, Pavol
PDF
K vývoji vět s nominálním predikátem bez kopuly | 413
Večerka, Radoslav
PDF
O metodološkom pristupu u istorijskom proučavanju slovenskih jezika | 414
Ivić, Milka
PDF
K identitě větného typu v diachronii | 415–419
Barnet, Vladimír
PDF
Głos v dyskusji | 420–421
Bartula, Czesław
PDF
Dwě hybridnej konstrukciji jednoreje sady w serbskich dialektach | 422–425
Michałk, Frido
PDF
Ke genezi jednoduché věty | 426–427
Lamprecht, Arnošt
PDF
Poznámky k referátu J. Bauera o vývine základných typov vety v českom jazyku | 428–429
Ružička, Jozef
PDF
Strukturní větné typy v jednotlivých slovanských jazycích a jejich typologickosrovnávací studium
Chapter number Title Custom text
Dedukce a empirie při srovnávací typologii slovanské věty | 185–200
Mrázek, Roman
PDF
За няком структурни, семантични и стилистични особености на простите изречения в българския език | 201–209
Popov, Konstantin
PDF
O (minimalnim) rečeničnim konstrukcijama s glagolskom kopulom | 211–215
Ivić, Milka
PDF
Budowa podmiotu i orzeczenia polskiego wypowiedzenia pojedynczego | 217–220
Klemensiewicz, Zenon
PDF
Podstawy klasyfikacji polskich zdań pojedynczych | 221–227
Misz, Henryk
PDF
Větné typy v současné ruštině z hlediska transformační gramatiky | 229–242
Zimek, Rudolf
PDF
О грамматическом порядке слов | 243
Isačenko, Aleksandr Vasil'jevič
PDF
Kvantitativní výzkum věty v ruštině : (na materiálu 4000 vět z novin) | 245–252
Parolková, Olga
PDF
Влияние морфологических и семантических факторов на формирование и стабилизацию синтаксических структур : (на материале частично фразеологизировавшихся конструкций чешского, словацкого и польского языков) | 253–261
Rojzenzon, Leonid Ivanovič
PDF
Аспектуальность как один из элементов структуры предложения : (на материале русского языка в сопоставлении с чешским) | 263–268
Bondarko, Aleksandr Vladimirovič
PDF
Structure aléatoire de l'énoncé minimum: syntaxe du préverbe en russe | 269–276
Veyrenc, Jacques
PDF
K generativní interpretaci odvozených syntaktických struktur | 277–282
Kubík, Miloslav
PDF
Zur syntaktischen Struktur russischer Konstruktionen mit abhängigem Infinitiv | 283–288
Conrad, Rudi
PDF
K problematice dvojčlenných jmenných vět beze spony v ruštině | 289–290
Žaža, Stanislav
PDF
Über die Struktur des Prädikatsnomens im bulgarischen Satz | 291–296
Mai, Elisabeth
PDF
Věty s dativním samemu v polštině | 297–301
Damborský, Jiří
PDF
Vývoj větných typů v slovanských jazycích a jeho historickosrovnávací studium
Chapter number Title Custom text
Problematika vývoje základních větných typů v slovanských jazycích | 329–337
Bauer, Jaroslav
PDF
K wuwiću rozkazovaceje a prašaceje sady w hornjej a delnjej serbšinje | 339–342
Schuster-Šewc, Heinz
PDF
K výkladu některých strukturních typů obsahových vět žádacích v jižní slovanštině | 343–344
Sedláček, Jan
PDF
K vývoji infinitivních vět v češtině | 345–349
Porák, Jaroslav
PDF
K vývoji jednočlenných infinitivních vět v ruštině a češtině | 351–358
Hrabě, Vladimír
PDF
О некоторых безличных предложениях и переходных от личных к безличным : (на материале деловых памятников XVII-XVIII вв.) | 359–363
Sobinnikova, Valentina Ivanovna
PDF
K problematice vět s jmenným a sponově jmenným přísudkem v staroslověnštině | 365–374
Večerka, Radoslav
PDF
Uwagi o zasobie struktur zdania pojedynczego v języku staro-cerkiewno-słowiańskim : (przyczynek do składni prasłowiańskiej i porównawczej języków słowiańskich) | 375–380
Bartula, Czesław
PDF
Место предложно-падежных форм в структуре предложения | 381–387
Chodova, Kapitolina Ivanovna
PDF
Funkce a vývoj syntaktických kondenzátorů v slovanských jazycích | 389–395
Jelínek, Milan
PDF
Les tours au gérondif et la fonction d'épithète | 397–402
Millet, Yves
PDF
Závěr symposia
Chapter number Title Custom text
Návrh pracovní tematiky a forem spolupráce v oblasti slovanské syntaxe | 437–440
Večerka, Radoslav
PDF
Diskuse | 441–442
Večerka, Radoslav
PDF
Usnesení syntaktického symposia | 443–444
PDF
Постановление синтаксического симпозиума | 445–446
PDF
Závěrečné slovo | 447–448
Bauer, Jaroslav
PDF
hidden-section Věcný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Věcný rejstřík | 449–459
Pala, Karel
PDF