Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966

Obrázek
Variantní název
Voprosy slavjanskogo sintaksisa. II, Sbornik simpoziuma "Strukturnyje tipy slavjanskogo predloženija i ich razvitije", Brno 20-22 oktjabrja 1966 g
Přispěvatel
Bauer, Jaroslav (Editor)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1968
Rozsah
462 s.
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 133
Jazyk
česky
bělorusky
německy
polsky
rusky
srbsky (srp)
lužická srbština, horní
lužická srbština, dolní
Odkaz do knihovního katalogu MU: 77992
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
Úvod
Page Chapter number Title
9-12 Symposion "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj" : Brno 20.-22. X. 1966 | pdf icon Bauer, Jaroslav
13-17 Симпозиум "Структурные типы славянского предложения и их развитие" : Брно 20-22 октября 1966 г. | pdf icon Bauer, Jaroslav
Obecná problematika strukturních typů slovanské věty
Page Chapter number Title
21-30 K podstatě větných typů v slovanských jazycích | pdf icon Grepl, Miroslav
31-44 Über den Begriff "Strukturtypen slavischer Sätze" | pdf icon Růžička, Rudolf
45-49 Sémantická struktura větného vzorce | pdf icon Daneš, František
51-55 Семантычныя дыферэнцыяльныя прызнакі і структура сказа | pdf icon Mìchnevič, Arnol'd Jafìmavìč
57-63 Структура предложения и состав предикативных предметов | pdf icon Lomtev, Timofej Petrovič
65-73 О разграничении простого предложения и сходных с ним конструкций | pdf icon Švedova, Natal'ja Jul'jevna
75-78 Един от възможните аспекти за класификация на структурните типове на простите изречения в славянските езици | pdf icon Lekov, Ivan
79-84 Ka problemima gramatičke i gramatičko-stilističke vrednosti u ispitivanju slovenske rečenice | pdf icon Vuković, Jovan
85-91 Satzbau und Intonation | pdf icon Mahnken, Irmgard
93-95 Studium "větných typů" a transformační vztahy | pdf icon Leška, Oldřich
97-101 K problematice syntaktické paradigmatiky | pdf icon Oliverius, Zdeněk František
103-109 Adverbiální determinace slovesná a větný vzorec | pdf icon Křížková, Helena
111-114 K otázce uplatnění větných členů v strukturních popisech jazyka | pdf icon Adamec, Přemysl
115-117 O vetách s nulovým gramatickým subjektom | pdf icon Ružička, Jozef
119-122 K pojmu predikace | pdf icon Popela, Jaroslav
123-128 Nářeční věta a hlediska její interpretace | pdf icon Chloupek, Jan
129-135 K interpretaci nářeční věty | pdf icon Michálková, Věra
137-139 Strukturní a promluvové jevy v nářeční syntaxi | pdf icon Balhar, Jan
Diskuse
Page Chapter number Title
141-146 Obecná problematika typů slovanské věty a jejich složek : (úvod do diskuse) | pdf icon Grepl, Miroslav
147-161 Záznam diskuse | pdf icon Grepl, Miroslav
180-182 Závěrečné slovo k diskusi o obecné problematice větných typů | pdf icon Grepl, Miroslav
303-308 Strukturní větné typy v jednotlivých slovanských jazcích a jejich typologickosrovnávací studium : (úvod do diskuse) | pdf icon Mrázek, Roman
309-318 Záznam diskuse | pdf icon Mrázek, Roman
324-326 Závěrečné slovo k diskusi o typologickosrovnávacím studiu větných typů | pdf icon Mrázek, Roman
403-406 Vývoj větných typů v slovanských jazycích a jeho historickosrovnávací studium : (úvod do diskuse) | pdf icon Bauer, Jaroslav
407-412 Záznam diskuse | pdf icon Bauer, Jaroslav
430-434 Závěrečné slovo k diskusi o vývoji větných typů a jeho historickosrovnávacím studiu | pdf icon Bauer, Jaroslav
Dodané diskusní příspěvky
Page Chapter number Title
163 O konstrukcijama tipa otec seděl smutný - otec seděl smutně | pdf icon Ivić, Milka
164-165 Konstitutivní a fakultativní prvky větných schémat | pdf icon Bauer, Jaroslav
166 Povodom izlaganja A.Ja. Mihneviča o sintaksički relevantnim "klasama leksema" | pdf icon Ivić, Milka
167-169 Větné typy a struktura věty z hlediska funkčního | pdf icon Sgall, Petr
170-171 Zur Problematik des Kernsatzes vom Standpunkt der generativen Grammatik | pdf icon Zimmermann, Ilse
172-174 K otázce strukturního a funkčního přístupu při vymezování větných typů | pdf icon Grepl, Miroslav
175-176 Poznámky k referátu M. Grepla K podstatě větných typů v slovanských jazycích | pdf icon Ružička, Jozef
177-179 Bemerkungen zum stilistischen Kontext | pdf icon Reiter, Hans
319-320 Problem subjekta | pdf icon Ivić, Milka
321 K problematice konfrontace větných typů v slovanských jazycích | pdf icon Křížková, Helena
322-323 K adekvátnosti typologického porovnávania | pdf icon Ondruš, Pavol
413 K vývoji vět s nominálním predikátem bez kopuly | pdf icon Večerka, Radoslav
414 O metodološkom pristupu u istorijskom proučavanju slovenskih jezika | pdf icon Ivić, Milka
415-419 K identitě větného typu v diachronii | pdf icon Barnet, Vladimír
420-421 Głos v dyskusji | pdf icon Bartula, Czesław
422-425 Dwě hybridnej konstrukciji jednoreje sady w serbskich dialektach | pdf icon Michałk, Frido
426-427 Ke genezi jednoduché věty | pdf icon Lamprecht, Arnošt
428-429 Poznámky k referátu J. Bauera o vývine základných typov vety v českom jazyku | pdf icon Ružička, Jozef
Strukturní větné typy v jednotlivých slovanských jazycích a jejich typologickosrovnávací studium
Page Chapter number Title
185-200 Dedukce a empirie při srovnávací typologii slovanské věty | pdf icon Mrázek, Roman
201-209 За няком структурни, семантични и стилистични особености на простите изречения в българския език | pdf icon Popov, Konstantin
211-215 O (minimalnim) rečeničnim konstrukcijama s glagolskom kopulom | pdf icon Ivić, Milka
217-220 Budowa podmiotu i orzeczenia polskiego wypowiedzenia pojedynczego | pdf icon Klemensiewicz, Zenon
221-227 Podstawy klasyfikacji polskich zdań pojedynczych | pdf icon Misz, Henryk
229-242 Větné typy v současné ruštině z hlediska transformační gramatiky | pdf icon Zimek, Rudolf
243 О грамматическом порядке слов | pdf icon Isačenko, Aleksandr Vasil'jevič
245-252 Kvantitativní výzkum věty v ruštině : (na materiálu 4000 vět z novin) | pdf icon Parolková, Olga
253-261 Влияние морфологических и семантических факторов на формирование и стабилизацию синтаксических структур : (на материале частично фразеологизировавшихся конструкций чешского, словацкого и польского языков) | pdf icon Rojzenzon, Leonid Ivanovič
263-268 Аспектуальность как один из элементов структуры предложения : (на материале русского языка в сопоставлении с чешским) | pdf icon Bondarko, Aleksandr Vladimirovič
269-276 Structure aléatoire de l'énoncé minimum: syntaxe du préverbe en russe | pdf icon Veyrenc, Jacques
277-282 K generativní interpretaci odvozených syntaktických struktur | pdf icon Kubík, Miloslav
283-288 Zur syntaktischen Struktur russischer Konstruktionen mit abhängigem Infinitiv | pdf icon Conrad, Rudi
289-290 K problematice dvojčlenných jmenných vět beze spony v ruštině | pdf icon Žaža, Stanislav
291-296 Über die Struktur des Prädikatsnomens im bulgarischen Satz | pdf icon Mai, Elisabeth
297-301 Věty s dativním samemu v polštině | pdf icon Damborský, Jiří
Vývoj větných typů v slovanských jazycích a jeho historickosrovnávací studium
Page Chapter number Title
329-337 Problematika vývoje základních větných typů v slovanských jazycích | pdf icon Bauer, Jaroslav
339-342 K wuwiću rozkazovaceje a prašaceje sady w hornjej a delnjej serbšinje | pdf icon Schuster-Šewc, Heinz
343-344 K výkladu některých strukturních typů obsahových vět žádacích v jižní slovanštině | pdf icon Sedláček, Jan
345-349 K vývoji infinitivních vět v češtině | pdf icon Porák, Jaroslav
351-358 K vývoji jednočlenných infinitivních vět v ruštině a češtině | pdf icon Hrabě, Vladimír
359-363 О некоторых безличных предложениях и переходных от личных к безличным : (на материале деловых памятников XVII-XVIII вв.) | pdf icon Sobinnikova, Valentina Ivanovna
365-374 K problematice vět s jmenným a sponově jmenným přísudkem v staroslověnštině | pdf icon Večerka, Radoslav
375-380 Uwagi o zasobie struktur zdania pojedynczego v języku staro-cerkiewno-słowiańskim : (przyczynek do składni prasłowiańskiej i porównawczej języków słowiańskich) | pdf icon Bartula, Czesław
381-387 Место предложно-падежных форм в структуре предложения | pdf icon Chodova, Kapitolina Ivanovna
389-395 Funkce a vývoj syntaktických kondenzátorů v slovanských jazycích | pdf icon Jelínek, Milan
397-402 Les tours au gérondif et la fonction d'épithète | pdf icon Millet, Yves
Závěr symposia
Page Chapter number Title
437-440 Návrh pracovní tematiky a forem spolupráce v oblasti slovanské syntaxe | pdf icon Večerka, Radoslav
441-442 Diskuse | pdf icon Večerka, Radoslav
443-444 Usnesení syntaktického symposia | pdf icon
445-446 Постановление синтаксического симпозиума | pdf icon
447-448 Závěrečné slovo | pdf icon Bauer, Jaroslav
hidden-section Věcný rejstřík
Page Chapter number Title
449-459 Věcný rejstřík | pdf icon Pala, Karel