Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971

Variantní název: Voprosy slavjanskogo sintaksisa. 3, Sbornik simpoziuma "Modal'noje strojenije vyskazyvanija v slavjanskich jazykach", Brno 27-30 sentjabrja 1971 g
Vydání: Vyd. 1.
Místo vydání: Brno
Nakladatel: Universita J.E. Purkyně
Rok vydání: 1973
Rozsah: 398 s. :
Edice: Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 180
Odkaz do knihovního katalogu MU: 000077993
Více...

Obsah:

Úvod
9-12 Symposion "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích" : Brno 27.-30. září 1971 | pdficon
Obecné otázky větné modality
15-21 Přehled dosavadního stavu bádání o modalitě slovanské věty Žaža, Stanislav | pdficon
23-38 K podstatě modálnosti Grepl, Miroslav | pdficon
39-41 Pojem modálnosti výpovědi ze stanoviska teorie odrazu Dokulil, Miloš | pdficon
43-45 Modalita z hlediska obecné teorie modelování Osolsobě, Ivo | pdficon
47-59 Über die Einheitlichkeit der Modalität Růžička, Rudolf | pdficon
61-62 K podstatě modality Horálek, Karel | pdficon
63-72 Modalitäten und Modi in der Lunguistik Panzer, Baldur | pdficon
73-79 О соотношении грамматических и семантических характеристик предложения Švedova, Natal'ja Jul'jevna | pdficon
81-83 Соотношение между формально-грамматическим строем предложения и модальностью Savický, Nikolaj | pdficon
85-91 Problematika modalnih rečenica Ivić, Milka | pdficon
93-97 Модальность в системе предикативных категорий Zolotova, Galina Aleksandrovna | pdficon
99-101 Modalita a jazyková různost Skalička, Vladimír | pdficon
103-109 On the speaker's attitudes toward the contents of his utterance Puzynina, Jadwiga | pdficon
111-119 Модальность высказывания и ее глубинная структура Zimek, Rudolf | pdficon
121-122 How to introduce modal expressions into action clauses? Hlavsa, Zdeněk | pdficon
123-125 On the general semantic structure of modality Fiala, Karel | pdficon
127-133 К вопросу о синтаксической модальности Svetlík, Ján | pdficon
135-140 Замечание о роли темпоральных и модальных указателей личной формы глагола в актуальном членении Firbas, Jan | pdficon
141-147 Tři roviny modálnosti a jejich vztah k aktuálnímu členění Adamec, Přemysl | pdficon
149-152 Транспозиция граммем как средство выражения модальности и смежные явления языковой структуры Staniševa, Dina | pdficon
153-155 K transpozícii modálnosti Horák, Gejza | pdficon
159-162 K вопросу выяснения сущности и границ модальности в языке Popela, Jaroslav | pdficon
163-164 Замечания по общим вопросам языковой модальности Molnár, Ilona | pdficon
165 К взаимосвязи модальности предложения и порядка слов Restan, Per | pdficon
166-167 Выступление в дискуссии Švedova, Natal'ja Jul'jevna | pdficon
168-171 Замечания о сущности модальности Mrázek, Roman | pdficon
172 Из выступления Zolotova, Galina Aleksandrovna | pdficon
173 K termínům pro modální jevy a k posunům ve významech slovesných modů Novotný, Jiří | pdficon
Větná modalita v slovanských jazycích
177-183 Дифференциация славянских языков в сфере модальности Mrázek, Roman | pdficon
185-189 К вопросу о средствах выражения субъективной модальности в русском и болгарском языках : (на фоне соотношения объективной и субъективной модальностей) Lekov, Ivan | pdficon
191-196 Zu einigen Besonderheiten der Satzmodalität im Sorbischen Schuster-Šewc, Heinz | pdficon
197-200 Wo zwuraznjenju modalnosće w němsko-serbskim rěčnym kontakće Michałk, Frido | pdficon
201-204 Czasowniki modalne jako wykładniki różnych postaw nadawcy Grzegorczykowa, Renata | pdficon
205-211 Bemerkungen zur Stellung der tschechischen Modalverben im System der Satzmodalität : (mit einigen Aspekten der Konfrontation mit dem Deutschen) Koenitz, Bernd | pdficon
213-215 К вопросу о семантических функциях модальных глаголов в чешском языке Kořenský, Jan | pdficon
217-219 K sémantické klasifikaci českých modálních sloves Benešová, Eva | pdficon
221-225 Die voluntative Modalität im Tschechischen und Deutschen konfrontativ betrachtet Masařík, Zdeněk | pdficon
227-231 O modalitě vedlejších vět v slovanských jazycích Sedláček, Jan | pdficon
233-241 O gramatické modálnosti se zřetelem k souvětí Svoboda, Karel | pdficon
243-244 Vplyv modality hlavnej vety na charakter vedľajšej vety Oravec, Ján | pdficon
245-246 К вопросу о модальности придаточного предложения Barnetová, Vilma | pdficon
247-256 K činitelům určujícím modalitu vedlejších vět obsahových, zvláště žádacích v češtině Blažek, Jiří | pdficon
257-260 К вопросу об отношении между модальностью высказывания и падежной формой субстантивной части предиката в чешском и русском языках Uličný, Oldřich | pdficon
261-264 K syntaktické klasifikaci tzv. modálních vsuvek Bartošek, Jaroslav | pdficon
265-268 Порождение русских побудительных предложений Svobodová, Helena | pdficon
269-274 Vocativus - kategoria gramatyczna Topolińska, Zuzanna | pdficon
277-279 O nekojim opštim pitanjima modalnosti Ivić, Milka | pdficon
280-281 По поводу объема модальности Mrázek, Roman | pdficon
282-283 К вопросу о языковой модальности Bartula, Czesław | pdficon
284-285 K poměru modality a emocionálnosti a k jiným otázkám modality Zatovkaňuk, Mikuláš | pdficon
286-288 Zur Frage der modalen Bedeutung des prädikativen Instrumentals im Russischen Schaller, Helmut Wilhelm | pdficon
289 Poznámka k voluntativní modalitě Žaža, Stanislav | pdficon
290 Wo formje konjunktiwa typa běšo dóstał Michałk, Frido | pdficon
291-292 Към въпроса за вокатива Ivančev, Svetomir | pdficon
293 Odpowiedź referenta Topolińska, Zuzanna | pdficon
Historická, historickosrovnávací, dialektologická a stylistická problematika modální výstavby věty a souvětí
297-302 Проблематика модальности в старославянском и праславянском языках Bartula, Czesław | pdficon
303-306 K vývoji modálních konstrukcí v slovanských jazycích Večerka, Radoslav | pdficon
307-313 Modalitní adverbia v staroslověnštině Herodes, Stanislav | pdficon
315-320 Otázky vývoje a fungování modálních kategorií v bulharštině Ivančev, Svetomir | pdficon
321-323 Zur Problematik der Modalität : (die Entwicklung des Fragesatzes im Polnischen) Pisarkowa, Krystyna | pdficon
325-328 K vyjadřování modality tázacích vět v češtině z hlediska historického Svěrák, František | pdficon
329-333 Modalita v živém komunikativním aktu Chloupek, Jan | pdficon
335-337 Модальность коммуникативного акта и предложения Barnet, Vladimír | pdficon
339-342 Modalitná zložka v konektorových slovách Mistrík, Jozef | pdficon
343-351 Podíl modálních prostředků na stylistické charakteristice textu Jelínek, Milan | pdficon
353-356 Модальные типы высказываний в художественных текстах Достоевского и проблема индивидуального синтаксиса писателя : тезисы Ivančikova, Jevgenija Anatol'jevna | pdficon
357-366 O úloze modality v publicistickém stylu Stich, Alexandr | pdficon
367-369 Модални синтактични вързки в българските говори Lilov, Metodi; Kostova, Tinka; Simeonova, Ch. | pdficon
371-373 Zvláštní prostředky k vyjadřování postojové modality v nářečích Balhar, Jan | pdficon
375-376 Modální výstavba v nestylizovaných promluvách lidových mluvčích Skulina, Josef | pdficon
377-379 L-ová příčestí ve staré češtině : (ve smyslu modálním a pasivním) Pacnerová, Ludmila | pdficon
383-384 Kondenzáty modálních konstrukcí Lotko, Edvard | pdficon
385-386 K pojetí komunikace a postoje Barnet, Vladimír | pdficon
Závěr symposia
389 Изказване по докладите на симпозиума Lekov, Ivan | pdficon
391-393 Рабочие итоги симпозиума Mrázek, Roman | pdficon
395-396 Závěrečné slovo Grepl, Miroslav | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet