Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961

Obrázek
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Praha
Nakladatel
Státní pedagogické nakladatelství
Rok vydání
1962
Rozsah
465 s., [4] s. ob. příl.
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 85
Jazyk
česky
rusky
polsky
slovensky
bulharsky
srbsky (srp)
lužická srbština, horní
Odkaz do knihovního katalogu MU: 77991
Předmětová hesla
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section [Obrazová příloha]
Page Chapter number Title
[Obrazová příloha] | pdf icon
Úvod
Page Chapter number Title
7-12 Konference o historickosrovnávacím studiu slovanské syntaxe a o studiu skladby nářeční v Brně 17.-21.IV.1962 | pdf icon Bauer, Jaroslav
Základní otázky syntaxe
Page Chapter number Title
15-22 Postavení skladby v nauce o jazyce | pdf icon Trávníček, František
23 Głos w dyskusji do referatu Fr. Trávníčka | pdf icon Klemensiewicz, Zenon
23-24 Diskusní příspěvek k referátu Fr. Trávníčka | pdf icon Horálek, Karel
24 Замечания по докладу акад. Ф. Травничка [i.e. Травничека] | pdf icon Pospelov, Nikolaj Semjenovič
25-30 Syntaktická schémata nevětná a nadvětná | pdf icon Jelínek, Milan
31 Diskusní příspěvek k referátu Fr. Trávníčka | pdf icon Hausenblas, Karel
31 Diskusní příspěvek k referátu Fr. Trávníčka | pdf icon Daneš, František
32-33 K vymedzeniu skladby | pdf icon Ružička, Jozef
34-35 Общая проблематика синтасиса | pdf icon Lekov, Ivan
36-38 Poznámky k diskusi o základních otázkách syntaxe | pdf icon Trávníček, František
39-46 Sú vzťahy medzi slovami len syntaktické? | pdf icon Miko, František
47-57 Към въпроса за съчетаемостта (валентността) на частите на речта в българското изречение : с частичен оглед към историята на българския език и към съвременните славянски езици) | pdf icon Lekov, Ivan
58 Poznámka k referátu profesora Lekova | pdf icon Trávníček, František
Skladba a tvoření slov
Page Chapter number Title
61-66 Składnia a słowotwórstwo | pdf icon Koneczna, Halina
Problematika historickosrovnávacího studia slovanské skladby
Page Chapter number Title
69-82 K historickosrovnávacímu poznání syntaxe slovanských jazyků | pdf icon Havránek, Bohuslav
83-85 K pojetí východiska při historickosrovnávacím studiu skladby | pdf icon Barnet, Vladimír
86-88 K syntaktickému vývoji a podmínkám vzniku slovanských spisovných jazyků | pdf icon Horálek, Karel
89-92 K problematice zkoumání syntaxe staroslověnštiny | pdf icon Sedláček, Jan
93-102 K problematice historickosrovnávacího zkoumání syntaxe v starších slovanských jazycích spisovných | pdf icon Večerka, Radoslav
103-108 K srovnávacímu studiu syntaxe spisovných jazyků slovanských v novějším období | pdf icon Jedlička, Alois
109-114 Синтаксические вопросы формирования современного болгарского литературного языка в XIX веке | pdf icon Andrejčin, Ljubomir
115-126 Русско-болгарские синтаксические параллели | pdf icon Popov, Konstantin
127 K syntaktickému vývoji v bulharštině | pdf icon Heřman, Sáva
127 K referátu prof. Andrejčina a dr. Večerky | pdf icon Schuster-Šewc, Heinz
128-131 О трех аспектах исторического изучения языка | pdf icon Pospelov, Nikolaj Semjenovič
132-134 K otázkám konfrontačního studia ruské a české skladby | pdf icon Žaža, Stanislav
135-137 K syntaktickým kritériím při porovnávání blízce příbuzných jazyků | pdf icon Zatovkaňuk, Mikuláš
Problematika jednoduché věty
Page Chapter number Title
141-153 Veta a sloveso : (z problematiky jednoduchej vety) | pdf icon Ružička, Jozef
154-158 K některým metodologickým otázkám interpretace jazykových změn | pdf icon Grepl, Miroslav
159-160 Diskusní příspěvek k referátu J. Ružičky | pdf icon Křížková, Helena
161-165 K vyjadřování bezagentního děje v tzv. větách s všeobecným podmětem | pdf icon Grepl, Miroslav
166-176 Historickosrovnávací studium větných typů | pdf icon Mrázek, Roman
177-185 O původu těsných a volných přístavků | pdf icon Hrabě, Vladimír
186-189 Zur Rolle der asymmetrischen Korrelation in der historischen Syntax | pdf icon Růžička, Rudolf
190-198 Wliw němčiny na połoženje finitneho słowjesa w serbskej sadźe | pdf icon Michałk, Frido
199 Diskussionsbeitrag zum Referat F. Michalks | pdf icon Růžička, Rudolf
199-200 K postavení slovesa v lužické srbštině | pdf icon Jelínek, Milan
201-203 Poznámka k místu funkční perspektivy větné ve struktuře jazyka | pdf icon Firbas, Jan
204-211 Protiklad mezi determinovaností a nedeterminovaností slovesa ve slovanských jazycích | pdf icon Meriggi, Bruno
Problematika souvětí
Page Chapter number Title
215-221 Појам просте и појам сложене реченице : (прилог проучавању реченице) | pdf icon Lalević, Miodrag S.
222-224 Skupienie wypowiedzeniowe | pdf icon Klemensiewicz, Zenon
225-226 K referátu prof. Z. Klemensiewicza | pdf icon Ďurovič, Ľubomír
227-228 Základné typy súvetia | pdf icon Ružička, Jozef
229-233 К вопросу о соотношении содержания и формы в строе предложения : термин "присоединительность" и т. наз. "weiterführende Nebensätze" | pdf icon Gabka, Kurt
235-244 Problematika historickosrovnávacího studia vývoje slovanského souvětí | pdf icon Bauer, Jaroslav
245-257 К генезису сложного предложения | pdf icon Rojzenzon, Leonid Ivanovič
258-261 Ke genezi souvětí | pdf icon Barnet, Vladimír
262-263 K rozwoju polskiego zdania złożonego | pdf icon Wierzbicka, Anna
264-268 Zo slovenskej historickej skladby | pdf icon Stanislav, Ján
269-274 Об основных тенденциях в развитии структурных типов сложноподчиненного предложения в русском литературном языке XIX века | pdf icon Pospelov, Nikolaj Semjenovič
275-277 K vývoji složených spojek v češtině a ruštině | pdf icon Žaža, Stanislav
280-284 Poznámky k diskusi o souvětí | pdf icon Bauer, Jaroslav
Diskuse o vztahu jazyka a myšlení a o srovnávacím studiu vývoje slovanských jazyků
Page Chapter number Title
287-289 Vývoj souvětí a vývoj myšlení | pdf icon Jäger, Gert
290-292 Ke vztahu mezi vývojem souvětí a vývojem myšlení a k významu studia souvětí v jazyce v 18. století | pdf icon Svoboda, Karel
293-295 Ke vztahu mezi vývojem souvětí a vývojem myšlení | pdf icon Bauer, Jaroslav
296 Ke vztahu mezi lingvistickým a logickým bádáním v syntaxi | pdf icon Sgall, Petr
296-297 Ke vztahu jazyka a myšlení v syntaxi | pdf icon Trost, Pavel
297-298 K výkladu syntaktických změn | pdf icon Skalička, Vladimír
299-300 Ke vztahu jazyka a myšlení a k vývoji jazyka | pdf icon Trávníček, František
301-302 Проблемы сравнительно-исторического изучения славянских языков | pdf icon Lekov, Ivan
303-304 Głos w dyskusji | pdf icon Klemensiewicz, Zenon
305-308 Závěr diskuse o historickosrovnávacím studiu syntaxe | pdf icon Havránek, Bohuslav
309-310 Głos w dyskusji | pdf icon Urbańczyk, Stanisław
Syntax mluveného jazyka a syntax nářečí
Page Chapter number Title
313-323 O studiu syntaxe běžně mluvených projevů | pdf icon Hausenblas, Karel
325-336 O specifičnosti nářeční skladby | pdf icon Chloupek, Jan
337-338 Głos v dyskusji do referatu doc. K. Hausenblasa | pdf icon Safarewiczowa, Halina
339-341 K některým otázkám srovnávací syntaxe běžně mluvených projevů | pdf icon Adamec, Přemysl
342-345 K podstatě a k povaze rozdílů mezi projevy mluvenými a psanými | pdf icon Grepl, Miroslav
346-347 Nadväzovacie vzťahy v hovorovej skladbe | pdf icon Miko, František
348-351 Jak se odráží improvizovanost v jazykové výstavbě mluvených projevů | pdf icon Prokešová, Svatava
352-356 Příspěvek k otázce tzv. přičlenění v místních nářečích : (na vlastním nářečním materiálu ze severovýchodní Moravy) | pdf icon Vašek, Antonín
357-363 K citovosti v nářečí | pdf icon Michálková, Věra
365-367 Poznámky ke specifičnosti nářeční skladby | pdf icon Moravec, Jaroslav
368-372 O súvislosti skladby spisovného jazyka a nářečí | pdf icon Štolc, Jozef
373-377 K otázce systémovosti nářeční skladby | pdf icon Skulina, Josef
378-379 K náplni nářeční skladby | pdf icon Gregor, Alois
379 K významu studia nářeční skladby | pdf icon Jóna, Eugen
380-382 K archaismům v nářeční syntaxi | pdf icon Balhar, Jan
383-384 K problematice nářeční syntaxe | pdf icon Lamprecht, Arnošt
385-393 О типах синтаксических различий русских говоров | pdf icon Kuz'mina, I. B.; Nemčenko, Jelena Vasil'jevna
394-397 O výsledcích korespondenčního výzkumu syntaktických jevů : (podle II. sešitu Slovníkového dotazníku pro nářečí českého jazyka) | pdf icon Utěšený, Slavomír
398-403 Poznámky k syntaktickej diferenciácii slovenských nárečí | pdf icon Habovštiak, Anton
Syntax v slovanském jazykovém atlase
Page Chapter number Title
409-411 Syntaktické jevy v slovanském jazykovém atlase : úvod do diskuse | pdf icon Bělič, Jaromír
412-415 Syntaktické otázky v slovanském jazykovém atlase | pdf icon Bauer, Jaroslav
416-418 O výzkumu nářeční syntaxe v terénu | pdf icon Chloupek, Jan
419-421 Głos w dyskusji | pdf icon Judycka, Irmina
421-423 K zásadám sestavování syntaktického dotazníku pro slovanský jazykový atlas | pdf icon Bauer, Jaroslav
423-424 Ke koncepci atlasu a výzkumu | pdf icon Horálek, Karel
424-426 О возможностях методов лингивистической географии при изучении диалектного синтаксиса | pdf icon Nemčenko, Jelena Vasil'jevna
427-428 K stylistickému rozrůznění nářečí, zvláště jeho syntaxe | pdf icon Chloupek, Jan
429 K syntaxi v jazykovém atlase | pdf icon Havránek, Bohuslav
430 Závěrečné slovo k diskusi o Slovanském jazykovém atlase | pdf icon Bělič, Jaromír
Zakončení konference
Page Chapter number Title
433-435 Závěrečné slovo | pdf icon Bauer, Jaroslav
436 Usnesení syntaktické konference v Brně přijaté jednomyslně na závěrečném zasedání dne 21.IV.1961 | pdf icon
437-438 Резолюция синтаксической конференции в г. Брно, принятое [i.e. принятая] единодушно на заключительном заседании 21-го апреля 1961 г. | pdf icon
hidden-section Jmenný rejstřík
Page Chapter number Title
439-443 Jmenný rejstřík | pdf icon
hidden-section Věcný rejstřík
Page Chapter number Title
444-460 Věcný rejstřík | pdf icon