Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971

Název: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971
Variantní název:
  • Вопросы славянского синтаксиса. III, Сборник симпозиума "Модальное строение высказывания в славянских языках", Брно 27-30 сентября 1971 г
    • Voprosy slavjanskogo sintaksisa. III, Sbornik simpoziuma "Modal'noje strojenije vyskazyvanija v slavjanskich jazykach", Brno 27-30 sentjabrja 1971 g
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1973
Rozsah
398 s. :
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 180
Jazyk
česky
bulharsky
anglicky
německy
polsky
rusky
srbsky (srp)
lužická srbština, horní
lužická srbština, dolní
Odkaz do knihovního katalogu MU: 77993
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Úvod
Chapter number Title Custom text
Symposion "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích" : Brno 27.-30. září 1971 | 9–12
PDF
Obecné otázky větné modality
Chapter number Title Custom text
Přehled dosavadního stavu bádání o modalitě slovanské věty | 15–21
Žaža, Stanislav
PDF
K podstatě modálnosti | 23–38
Grepl, Miroslav
PDF
Pojem modálnosti výpovědi ze stanoviska teorie odrazu | 39–41
Dokulil, Miloš
PDF
Modalita z hlediska obecné teorie modelování | 43–45
Osolsobě, Ivo
PDF
Über die Einheitlichkeit der Modalität | 47–59
Růžička, Rudolf
PDF
K podstatě modality | 61–62
Horálek, Karel
PDF
Modalitäten und Modi in der Lunguistik | 63–72
Panzer, Baldur
PDF
О соотношении грамматических и семантических характеристик предложения | 73–79
Švedova, Natal'ja Jul'jevna
PDF
Соотношение между формально-грамматическим строем предложения и модальностью | 81–83
Savický, Nikolaj
PDF
Problematika modalnih rečenica | 85–91
Ivić, Milka
PDF
Модальность в системе предикативных категорий | 93–97
Zolotova, Galina Aleksandrovna
PDF
Modalita a jazyková různost | 99–101
Skalička, Vladimír
PDF
On the speaker's attitudes toward the contents of his utterance | 103–109
Puzynina, Jadwiga
PDF
Модальность высказывания и ее глубинная структура | 111–119
Zimek, Rudolf
PDF
How to introduce modal expressions into action clauses? | 121–122
Hlavsa, Zdeněk
PDF
On the general semantic structure of modality | 123–125
Fiala, Karel
PDF
К вопросу о синтаксической модальности | 127–133
Svetlík, Ján
PDF
Замечание о роли темпоральных и модальных указателей личной формы глагола в актуальном членении | 135–140
Firbas, Jan
PDF
Tři roviny modálnosti a jejich vztah k aktuálnímu členění | 141–147
Adamec, Přemysl
PDF
Транспозиция граммем как средство выражения модальности и смежные явления языковой структуры | 149–152
Staniševa, Dina
PDF
K transpozícii modálnosti | 153–155
Horák, Gejza
PDF
K вопросу выяснения сущности и границ модальности в языке | 159–162
Popela, Jaroslav
PDF
Замечания по общим вопросам языковой модальности | 163–164
Molnár, Ilona
PDF
К взаимосвязи модальности предложения и порядка слов | 165
Restan, Per
PDF
Выступление в дискуссии | 166–167
Švedova, Natal'ja Jul'jevna
PDF
Замечания о сущности модальности | 168–171
Mrázek, Roman
PDF
Из выступления | 172
Zolotova, Galina Aleksandrovna
PDF
K termínům pro modální jevy a k posunům ve významech slovesných modů | 173
Novotný, Jiří
PDF
Větná modalita v slovanských jazycích
Chapter number Title Custom text
Дифференциация славянских языков в сфере модальности | 177–183
Mrázek, Roman
PDF
К вопросу о средствах выражения субъективной модальности в русском и болгарском языках : (на фоне соотношения объективной и субъективной модальностей) | 185–189
Lekov, Ivan
PDF
Zu einigen Besonderheiten der Satzmodalität im Sorbischen | 191–196
Schuster-Šewc, Heinz
PDF
Wo zwuraznjenju modalnosće w němsko-serbskim rěčnym kontakće | 197–200
Michałk, Frido
PDF
Czasowniki modalne jako wykładniki różnych postaw nadawcy | 201–204
Grzegorczykowa, Renata
PDF
Bemerkungen zur Stellung der tschechischen Modalverben im System der Satzmodalität : (mit einigen Aspekten der Konfrontation mit dem Deutschen) | 205–211
Koenitz, Bernd
PDF
К вопросу о семантических функциях модальных глаголов в чешском языке | 213–215
Kořenský, Jan
PDF
K sémantické klasifikaci českých modálních sloves | 217–219
Benešová, Eva
PDF
Die voluntative Modalität im Tschechischen und Deutschen konfrontativ betrachtet | 221–225
Masařík, Zdeněk
PDF
O modalitě vedlejších vět v slovanských jazycích | 227–231
Sedláček, Jan
PDF
O gramatické modálnosti se zřetelem k souvětí | 233–241
Svoboda, Karel
PDF
Vplyv modality hlavnej vety na charakter vedľajšej vety | 243–244
Oravec, Ján
PDF
К вопросу о модальности придаточного предложения | 245–246
Barnetová, Vilma
PDF
K činitelům určujícím modalitu vedlejších vět obsahových, zvláště žádacích v češtině | 247–256
Blažek, Jiří
PDF
К вопросу об отношении между модальностью высказывания и падежной формой субстантивной части предиката в чешском и русском языках | 257–260
Uličný, Oldřich
PDF
K syntaktické klasifikaci tzv. modálních vsuvek | 261–264
Bartošek, Jaroslav
PDF
Порождение русских побудительных предложений | 265–268
Svobodová, Helena
PDF
Vocativus - kategoria gramatyczna | 269–274
Topolińska, Zuzanna
PDF
O nekojim opštim pitanjima modalnosti | 277–279
Ivić, Milka
PDF
По поводу объема модальности | 280–281
Mrázek, Roman
PDF
К вопросу о языковой модальности | 282–283
Bartula, Czesław
PDF
K poměru modality a emocionálnosti a k jiným otázkám modality | 284–285
Zatovkaňuk, Mikuláš
PDF
Zur Frage der modalen Bedeutung des prädikativen Instrumentals im Russischen | 286–288
Schaller, Helmut Wilhelm
PDF
Poznámka k voluntativní modalitě | 289
Žaža, Stanislav
PDF
Wo formje konjunktiwa typa běšo dóstał | 290
Michałk, Frido
PDF
Към въпроса за вокатива | 291–292
Ivančev, Svetomir
PDF
Odpowiedź referenta | 293
Topolińska, Zuzanna
PDF
Historická, historickosrovnávací, dialektologická a stylistická problematika modální výstavby věty a souvětí
Chapter number Title Custom text
Проблематика модальности в старославянском и праславянском языках | 297–302
Bartula, Czesław
PDF
K vývoji modálních konstrukcí v slovanských jazycích | 303–306
Večerka, Radoslav
PDF
Modalitní adverbia v staroslověnštině | 307–313
Herodes, Stanislav
PDF
Otázky vývoje a fungování modálních kategorií v bulharštině | 315–320
Ivančev, Svetomir
PDF
Zur Problematik der Modalität : (die Entwicklung des Fragesatzes im Polnischen) | 321–323
Pisarkowa, Krystyna
PDF
K vyjadřování modality tázacích vět v češtině z hlediska historického | 325–328
Svěrák, František
PDF
Modalita v živém komunikativním aktu | 329–333
Chloupek, Jan
PDF
Модальность коммуникативного акта и предложения | 335–337
Barnet, Vladimír
PDF
Modalitná zložka v konektorových slovách | 339–342
Mistrík, Jozef
PDF
Podíl modálních prostředků na stylistické charakteristice textu | 343–351
Jelínek, Milan
PDF
Модальные типы высказываний в художественных текстах Достоевского и проблема индивидуального синтаксиса писателя : тезисы | 353–356
Ivančikova, Jevgenija Anatol'jevna
PDF
O úloze modality v publicistickém stylu | 357–366
Stich, Alexandr
PDF
Модални синтактични вързки в българските говори | 367–369
Lilov, Metodi; Kostova, Tinka; Simeonova, Chriska
PDF
Zvláštní prostředky k vyjadřování postojové modality v nářečích | 371–373
Balhar, Jan
PDF
Modální výstavba v nestylizovaných promluvách lidových mluvčích | 375–376
Skulina, Josef
PDF
L-ová příčestí ve staré češtině : (ve smyslu modálním a pasivním) | 377–379
Pacnerová, Ludmila
PDF
Kondenzáty modálních konstrukcí | 383–384
Lotko, Edvard
PDF
K pojetí komunikace a postoje | 385–386
Barnet, Vladimír
PDF
Závěr symposia
Chapter number Title Custom text
Изказване по докладите на симпозиума | 389
Lekov, Ivan
PDF
Рабочие итоги симпозиума | 391–393
Mrázek, Roman
PDF
Závěrečné slovo | 395–396
Grepl, Miroslav
PDF