Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971

Obrázek
Variantní název
Вопросы славянского синтаксиса. III, Сборник симпозиума "Модальное строение высказывания в славянских языках", Брно 27-30 сентября 1971 г
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1973
Rozsah
398 s. :
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 180
Jazyk
česky
bulharsky
anglicky
německy
polsky
rusky
srbsky (srp)
lužická srbština, horní
lužická srbština, dolní
Odkaz do knihovního katalogu MU: 77993
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
Úvod
Page Chapter number Title
9-12 Symposion "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích" : Brno 27.-30. září 1971 | pdf icon
Obecné otázky větné modality
Page Chapter number Title
15-21 Přehled dosavadního stavu bádání o modalitě slovanské věty | pdf icon Žaža, Stanislav
23-38 K podstatě modálnosti | pdf icon Grepl, Miroslav
39-41 Pojem modálnosti výpovědi ze stanoviska teorie odrazu | pdf icon Dokulil, Miloš
43-45 Modalita z hlediska obecné teorie modelování | pdf icon Osolsobě, Ivo
47-59 Über die Einheitlichkeit der Modalität | pdf icon Růžička, Rudolf
61-62 K podstatě modality | pdf icon Horálek, Karel
63-72 Modalitäten und Modi in der Lunguistik | pdf icon Panzer, Baldur
73-79 О соотношении грамматических и семантических характеристик предложения | pdf icon Švedova, Natal'ja Jul'jevna
81-83 Соотношение между формально-грамматическим строем предложения и модальностью | pdf icon Savický, Nikolaj
85-91 Problematika modalnih rečenica | pdf icon Ivić, Milka
93-97 Модальность в системе предикативных категорий | pdf icon Zolotova, Galina Aleksandrovna
99-101 Modalita a jazyková různost | pdf icon Skalička, Vladimír
103-109 On the speaker's attitudes toward the contents of his utterance | pdf icon Puzynina, Jadwiga
111-119 Модальность высказывания и ее глубинная структура | pdf icon Zimek, Rudolf
121-122 How to introduce modal expressions into action clauses? | pdf icon Hlavsa, Zdeněk
123-125 On the general semantic structure of modality | pdf icon Fiala, Karel
127-133 К вопросу о синтаксической модальности | pdf icon Svetlík, Ján
135-140 Замечание о роли темпоральных и модальных указателей личной формы глагола в актуальном членении | pdf icon Firbas, Jan
141-147 Tři roviny modálnosti a jejich vztah k aktuálnímu členění | pdf icon Adamec, Přemysl
149-152 Транспозиция граммем как средство выражения модальности и смежные явления языковой структуры | pdf icon Staniševa, Dina
153-155 K transpozícii modálnosti | pdf icon Horák, Gejza
159-162 K вопросу выяснения сущности и границ модальности в языке | pdf icon Popela, Jaroslav
163-164 Замечания по общим вопросам языковой модальности | pdf icon Molnár, Ilona
165 К взаимосвязи модальности предложения и порядка слов | pdf icon Restan, Per
166-167 Выступление в дискуссии | pdf icon Švedova, Natal'ja Jul'jevna
168-171 Замечания о сущности модальности | pdf icon Mrázek, Roman
172 Из выступления | pdf icon Zolotova, Galina Aleksandrovna
173 K termínům pro modální jevy a k posunům ve významech slovesných modů | pdf icon Novotný, Jiří
Větná modalita v slovanských jazycích
Page Chapter number Title
177-183 Дифференциация славянских языков в сфере модальности | pdf icon Mrázek, Roman
185-189 К вопросу о средствах выражения субъективной модальности в русском и болгарском языках : (на фоне соотношения объективной и субъективной модальностей) | pdf icon Lekov, Ivan
191-196 Zu einigen Besonderheiten der Satzmodalität im Sorbischen | pdf icon Schuster-Šewc, Heinz
197-200 Wo zwuraznjenju modalnosće w němsko-serbskim rěčnym kontakće | pdf icon Michałk, Frido
201-204 Czasowniki modalne jako wykładniki różnych postaw nadawcy | pdf icon Grzegorczykowa, Renata
205-211 Bemerkungen zur Stellung der tschechischen Modalverben im System der Satzmodalität : (mit einigen Aspekten der Konfrontation mit dem Deutschen) | pdf icon Koenitz, Bernd
213-215 К вопросу о семантических функциях модальных глаголов в чешском языке | pdf icon Kořenský, Jan
217-219 K sémantické klasifikaci českých modálních sloves | pdf icon Benešová, Eva
221-225 Die voluntative Modalität im Tschechischen und Deutschen konfrontativ betrachtet | pdf icon Masařík, Zdeněk
227-231 O modalitě vedlejších vět v slovanských jazycích | pdf icon Sedláček, Jan
233-241 O gramatické modálnosti se zřetelem k souvětí | pdf icon Svoboda, Karel
243-244 Vplyv modality hlavnej vety na charakter vedľajšej vety | pdf icon Oravec, Ján
245-246 К вопросу о модальности придаточного предложения | pdf icon Barnetová, Vilma
247-256 K činitelům určujícím modalitu vedlejších vět obsahových, zvláště žádacích v češtině | pdf icon Blažek, Jiří
257-260 К вопросу об отношении между модальностью высказывания и падежной формой субстантивной части предиката в чешском и русском языках | pdf icon Uličný, Oldřich
261-264 K syntaktické klasifikaci tzv. modálních vsuvek | pdf icon Bartošek, Jaroslav
265-268 Порождение русских побудительных предложений | pdf icon Svobodová, Helena
269-274 Vocativus - kategoria gramatyczna | pdf icon Topolińska, Zuzanna
277-279 O nekojim opštim pitanjima modalnosti | pdf icon Ivić, Milka
280-281 По поводу объема модальности | pdf icon Mrázek, Roman
282-283 К вопросу о языковой модальности | pdf icon Bartula, Czesław
284-285 K poměru modality a emocionálnosti a k jiným otázkám modality | pdf icon Zatovkaňuk, Mikuláš
286-288 Zur Frage der modalen Bedeutung des prädikativen Instrumentals im Russischen | pdf icon Schaller, Helmut Wilhelm
289 Poznámka k voluntativní modalitě | pdf icon Žaža, Stanislav
290 Wo formje konjunktiwa typa běšo dóstał | pdf icon Michałk, Frido
291-292 Към въпроса за вокатива | pdf icon Ivančev, Svetomir
293 Odpowiedź referenta | pdf icon Topolińska, Zuzanna
Historická, historickosrovnávací, dialektologická a stylistická problematika modální výstavby věty a souvětí
Page Chapter number Title
297-302 Проблематика модальности в старославянском и праславянском языках | pdf icon Bartula, Czesław
303-306 K vývoji modálních konstrukcí v slovanských jazycích | pdf icon Večerka, Radoslav
307-313 Modalitní adverbia v staroslověnštině | pdf icon Herodes, Stanislav
315-320 Otázky vývoje a fungování modálních kategorií v bulharštině | pdf icon Ivančev, Svetomir
321-323 Zur Problematik der Modalität : (die Entwicklung des Fragesatzes im Polnischen) | pdf icon Pisarkowa, Krystyna
325-328 K vyjadřování modality tázacích vět v češtině z hlediska historického | pdf icon Svěrák, František
329-333 Modalita v živém komunikativním aktu | pdf icon Chloupek, Jan
335-337 Модальность коммуникативного акта и предложения | pdf icon Barnet, Vladimír
339-342 Modalitná zložka v konektorových slovách | pdf icon Mistrík, Jozef
343-351 Podíl modálních prostředků na stylistické charakteristice textu | pdf icon Jelínek, Milan
353-356 Модальные типы высказываний в художественных текстах Достоевского и проблема индивидуального синтаксиса писателя : тезисы | pdf icon Ivančikova, Jevgenija Anatol'jevna
357-366 O úloze modality v publicistickém stylu | pdf icon Stich, Alexandr
367-369 Модални синтактични вързки в българските говори | pdf icon Lilov, Metodi; Kostova, Tinka; Simeonova, Chriska
371-373 Zvláštní prostředky k vyjadřování postojové modality v nářečích | pdf icon Balhar, Jan
375-376 Modální výstavba v nestylizovaných promluvách lidových mluvčích | pdf icon Skulina, Josef
377-379 L-ová příčestí ve staré češtině : (ve smyslu modálním a pasivním) | pdf icon Pacnerová, Ludmila
383-384 Kondenzáty modálních konstrukcí | pdf icon Lotko, Edvard
385-386 K pojetí komunikace a postoje | pdf icon Barnet, Vladimír
Závěr symposia
Page Chapter number Title
389 Изказване по докладите на симпозиума | pdf icon Lekov, Ivan
391-393 Рабочие итоги симпозиума | pdf icon Mrázek, Roman
395-396 Závěrečné slovo | pdf icon Grepl, Miroslav