Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976

Title: Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976
Variant title:
  • Voprosy slavjanskogo sintaksisa. IV/2, Sbornik simpoziuma "Aktualizacionnyje (pragmatičeskije) komponenty vyskazyvanija v slavjanskich jazykach", Brno 6.-9. sentjabrja 1976 g
    • Voprosy slavjanskogo sintaksisa. Sbornik simpoziuma Aktualizacionnyje (pragmatičeskije) komponenty vyskazyvanija v slavjanskich jazykach, Brno 6.-9. sentjabrja 1976 g.
Contributor
Grepl, Miroslav (Editor)
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
V Brně
Publisher
Univerzita J.E. Purkyně
Year of publication
1980
Extent
228 s.
Series
  • Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 227
Language
Czech
Russian
Link to MU library catalogue: 77995
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

A. Modalitní postoje
Chapter number Title Custom text
Типы модальных значений и их роль в конституировании структуры предложения | 9–15
Panfilov, Vladimir Zinov'jevič
PDF
Cechy dystynktywne modalności | 17–25
Piernikarski, Cezar
PDF
Kondensation, Modalität und Pragmatik | 27–31
Růžička, Rudolf
PDF
Соотношение модальных и временных компонентов высказывания | 33–39
Chrakovskij, Viktor Samuilovič
PDF
O стандартном и нестандартном употреблении вопросительных предложений | 41–44
Conrad, Rudi
PDF
O faktivnosti rečenice čije je glavni predikat glagol sa značenje "znati" | 45–48
Ivić, Milka
PDF
K problematice optativnosti | 49–52
Karlík, Petr
PDF
Postavení jistotní modality ve struktuře výpovědi | 53–62
Čejka, Mirek
PDF
К вопросу о валентности истинностных характеристик | 63–69
Bogusławski, Andrzej
PDF
Der Standpunkt des Sprechers bezüglich der Wahrheit der Mitteilung | 71–74
Zimmermann, Ilse
PDF
К вопросу о семантической интерпретации и синтаксической структуре сложноподчиненных изъяснительных предложений с глаголами, могущими иметь гипотетическое значение | 75–79
Šamraj, Tat'jana
PDF
Синтатичното отрицание като средство а изразяване на комуникативния замисъл | 81–86
Laškova, Lili
PDF
Modálnosť parataktických spojok | 87–89
Oravec, Ján
PDF
B. Emocionální postoje
Chapter number Title Custom text
Эмоциональность предложения и перспективы ее сравнительного исследования | 93–98
Mrázek, Roman
PDF
Odraz emocionálnosti v sémantické a gramatické výstavbě výpovědi | 99–103
Zimek, Rudolf
PDF
Vztah postojové modality a emocionality | 105–108
Buráňová-Benešová, Eva
PDF
Modálno-expresívne odtienky významov viet v slovenčine | 109–112
Ondruš, Pavol
PDF
Ролята на местоименията в емоционалната актуализация на изказването : (върху материал от славянските езици) | 113–118
Nicolova, Ruselina
PDF
Syntaktické využití rodu substantiv pro vyjádření emocionálnosti | 119–121
Zatovkaňuk, Mikuláš
PDF
Выражение эмоциональной актуализации высказывания лексическими средствами в древнеболгарском и древнерусском | 123–129
Staniševa, Dina; Dogramadžieva, Ekaterina
PDF
Некоторые наблюдения над эмоциональностью высказвания в болгарском и русском языках | 131–136
Vaseva-Kadănkova, Ivanka Stojanova
PDF
Argumentativní dialog a emocionalita | 137–140
Straková, Vlasta
PDF
A. Aktuální (kontextové) členění
Chapter number Title Custom text
K pojmu základního rozložení výpovědní dynamičnosti | 143–146
Firbas, Jan
PDF
Zur Stellung der Thema-Rhema Gliederung in der Gramatik | 147–152
Walther, Gisela
PDF
Zu einigen semantischen und pragmatischen Aspekten der sog. aktuellen Gliederung : (ein neuer Versuch ihrer Erfassung in einer formalen Sprachbeschreibung) | 153–157
Koenitz, Bernd
PDF
О соотношении актуализации и предикации в разговорном высказывании | 159–166
Lapteva, Ol'ga Aleksejevna
PDF
K emocionalitě v rovině aktuálního členění | 167–171
Uhlířová, Ludmila
PDF
Интонацията като актуализиращ фактор : въху [i.e. върху] материал от български език | 173–178
Georgieva, Elena
PDF
Тактовото членение като актуализиращ фактор | 179–182
Lilov, Metodi
PDF
Situační modifikace otázky a jejich odraz v modifikacích odpovědi | 183–184
Hajičová, Eva
PDF
Príznakovo spojené vetné členy | 185–189
Kačala, Ján
PDF
B. Otázky mluvených projevů a aspekty stylistické
Chapter number Title Custom text
Об актуализации в синтаксической синонимии | 193–194
Župerka, Kazimieras
PDF
O typech textové souvislosti v psaném a mluveném projevu | 195–198
Koževniková, Květa
PDF
Vztažení sémantického komponentu výpovědi ke komunikativní situaci v běžně mluvených projevech : k tzv. situační zakotvenosti výpovědi | 199–201
Kafková, Olga
PDF
Souvislost, spojitost a návaznost v promluvě : na materiálu ruských mluvených projevů | 203–206
Brčáková, Dagmar
PDF
К выражению модальных установок говорящих в диалоге | 207–211
Rejmánková, Ludmila
PDF
Reakce na apel v dialogu | 213–217
Flídrová, Helena
PDF
Vyjadřování propozice v novinových titulcích | 219–221
Zimková, Ludmila
PDF
Podíl větných frazeologismů na aktualizaci propozice | 223–224
Brandner, Aleš
PDF
Aktualizační faktory v komunikativní konotaci mluvčích | 225–228
Skulina, Josef
PDF